Ignasi Tormo i Marxuach
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

Sr. Ignasi Tormo i Marxuach

SECARTYS ASSOCIACIÓ

Text del 2002.

“Podem desenvolupar en un període relativament curt iniciatives que a l’empresari independent li suposarien anys”

SECARTYS Associació Electrònica i TIC, constituïda per empresaris de l’electrònica, va néixer el 1968 amb l’objectiu de promoure l’expor­ta­ció de les indústries catala­nes del sector. El di­rec­tor general de l’enti­tat, Ignasi Tor­mo, ens expli­ca­rà les fites assolides al llarg de l’existència de l’Asso­­cia­ció, a la qual ha acom­panyat des de les se­ves pri­meres passes: “SECARTYS significa Servei d’Ex­portació de Com­po­nents i Aparells de Ràdio, Te­levisió i So. Aquests són els primers articles que vam exportar”, assenyala.

Al llarg dels anys seixanta, un període de tan­cament per raons òb­vies, “la indústria neces­si­ta­va un suport i un assessorament sobre diversos aspectes: les carac­te­­rístiques dels mercats exteriors, activitats de pro­moció inter­na­cio­nal, etc.” I afegeix: “Vam ser la primera entitat d’aquesta mena sor­gida a l’Es­tat espanyol, inicialment en l’àmbit de la Cambra de Co­merç de Bar­ce­lona, amb l’aprovació del Ministeri de Comerç.”

Les noves tecnologies de la informació han permès a SECARTYS anar més en­llà en les seves aspiracions: “Ja no perseguim úni­ca­ment la venda a l’ex­te­rior; el que ara ens interessa és la inter­na­cio­nalització i la com­pe­ti­ti­vi­tat de l’empresa. Avui, Barcelona, seu de la nostra associació, és líder en aquest àmbit.”

Ho demostra el fet que SECARTYS, membre del COPCA i del CIDEM, disposi d’oficines en set països diferents: Txèquia, Polònia, Hon­gria, Estats Units, Xile, Colòmbia i Tunísia. El funcionament d’aques­ta associació és senzill: “Els empresaris interessats paguen una quota per pertànyer a la nostra entitat a canvi de serveis a mida. També pres­tem serveis a empreses no associades.”

SECARTYS té capacitat fins i tot per aconseguir certificacions i homo­lo­ga­cions i ajuda els seus associats a presentar-se a “concursos públics i a fi­res del sector d’arreu del món.” D’altra banda, “tra­mitem un gran nom­bre d’ajuts oficials a la internacionalització, competitivitat, inversió, qua­litat, innovació, noves tecnologies, investigació i d’altres, i disposem de professionals qualificats per assessorar els industrials en aquests àm­bits en els quals caldria apropar més el món universitari a l’em­pre­sa­rial. Ens cal coordinar forces de manera àgil, també amb el món de la formació professional. L’empresari està disposat a posar-hi tot el que sigui ne­cessari. Necessitem professionals.”

Sempre pel bé dels seus as­so­­ciats, SECARTYS ha hagut d’intervenir en casos de pirateria, que en el món del so i dels programes informàtics tenen una incidència destacada. El de l’enregistrament il·legal de software i discs compactes és un fenomen re­la­­tivament recent, però n’hi ha un altre, el del plagi, al qual els industrials catalans ja s’exposaven molt abans que nasqués aquesta entitat catalana: “Com que el nostre país no està reco­ne­gut mundialment com a potència tec­no­lò­gi­ca, alguns dels nostres emprenedors han hagut de vendre les seves idees sense que constés d’on provenien. Un cop arribades a l’exterior ad­quirien una marca d’un altre país.”

Ignasi Tormo destaca el fet que l´Associació no persegueixi pri­o­ritàriament la defensa d’interessos generals: “Mai no hem actuat com a lobby, ni hem volgut aplicar la fórmula del cafè per a tots. Des del prin­cipi, hem volgut ser una empresa de serveis, adaptada a les carac­te­rís­ti­ques i exigències de cada firma. Un empresari no té per què ne­ces­si­tar les mateixes coses que un altre. SECARTYS té les por­tes obertes per a tothom, petits i grans, emprenedors joves i madurs.”

Grans firmes de la informàtica, electrònica, tecnologies de la informació i te­le­comunicacions pertanyen a SECARTYS, i també alguns importants distri­buï­dors, que tenen l’exclusiva de determinades marques. Aquí, Ignasi Tormo aprofita per expressar una vella reivindicació del sector: “Al Japó, l’exportació va co­mençar a través de tradings, és a dir, empreses a vegades petites, pe­rò molt actives, especialitzades en la venda internacional, que no fa­bri­caven. En canvi, al nostre país la figura de l’intermediari ha estat tra­di­cionalment mal vista.”

Aquesta actitud no té en compte que “moltes em­preses catalanes no disposen de l’estructura neces­sària per estar pre­sents a l’exterior i molt menys per organitzar-hi una xarxa de distri­bu­ció. A Catalunya cal potenciar molt més el concepte del trading.”

Un empresari que es posi en mans d’aquesta entitat guanyarà, en primer lloc, temps: “Gràcies a la nostra professionalitat i experiència en aquests afers, podem desenvolupar en un període relativament curt iniciatives que a l’empresari independent li suposarien anys.”

Obrir-se camí en el món empresarial, especialment en l’àmbit internacional, no és fàcil. En aquest sentit, SECARTYS resulta de gran ajuda per als nous em­pre­ne­dors: “Ells no són coneguts al mercat, però nosaltres, que els acom­pa­nyem, sí que ho som, i això obre moltes portes.” Sens dubte, una garantia de serietat.

El director general de l’entitat reconeix que “no ens podem enfrontar a les companyies multinacionals estrangeres, perquè hem deixat de mou­re’ns en el terreny de les grans produccions en sèrie. Catalunya va ser una de les pioneres en l’electrònica de consum, però actualment totes les grans firmes del sector estan en mans d’inversors estran­gers.” El nos­tre país ha de jugar partint d’unes altres bases, com són “les sè­ries petites, l’adaptació al client, la qualitat, l’alta tecnologia i el bon ser­vei.”

Afegeix una dada important, i és que “el nostre mercat principal és la Unió Eu­ro­pea, principalment Alemanya i França, que es troben en­tre els països més industrialitzats del món.” La prioritat d’aquest col·lectiu és la qualitat: “Una empresa no es pot arris­car a fabricar pro­duc­tes que no siguin de qualitat, perquè no vendrà.”

Un altre dels punts a favor d’aquest sector català, indispensable per a la seva su­pervivència, és el fet que es troba immers “en un procés de recon­versió con­tínua. Tard o d’hora, les empreses que no es renoven cons­tant­ment es veuen obligades a tancar.” D’aquí que aquesta institució fo­men­ti la re­cer­ca i la innovació entre els associats com a pilars de la compe­titivitat. SECARTYS col­·labora amb el govern català, que li va concedir el Premi a la Inter­na­­cio­na­lit­za­ció, i amb l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes.