Joan Anton Flotats
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Joan Anton Flotats Pessarrodona

Joan Anton Flotats Pessarrodona

Text del 2001

“Moltes vegades et trobes amb contraris que sa­ben negociar molt bé, però que no són processalistes i temen arribar al plet»

En Joan Anton Flotats no tenia cap antecedent familiar en el món de l’advocacia, i as­se­gu­ra que per tenir no tenia ni vocació, i que aques­ta li va a­rribar a mesura que anava co­neixent la professió: “Vaig co­mençar a treballar amb un company durant la car­re­ra. Hi anava a les tar­des i els es­tius, i em toca­va fer en­càrrecs de gestoria: acudia al registre de la pro­pie­tat, a hisenda, i recordo que vaig fer-hi moltes cues, però tam­bé que vaig apren­dre com anaven les coses en un des­patx. Més enda­vant, ja vaig incorporar-me en un bufet com a pas­­sant.” I va ser en aquest des­patx on va entrar defi­ni­ti­vament en el món de l’assessorament empresarial: “Vaig arribar a ser el responsable extern de l’assessoria jurídica d’una petita entitat fi­nan­cera, fet que em va permetre conèixer l’àmbit de l’em­presa i que em va ajudar, més endavant, a establir-me pel meu compte.”

Tenia 29 anys i va anar trucant a la porta d’altres clients, tant particulars com empreses: “Al banc els portava sobretot temes d’impagats, cosa que em va anar molt bé per adquirir experiència en dret processal.” I ens en parla una mica: “Moltes vegades et trobes amb contraris que sa­ben negociar molt bé, però que no són processalistes i sovint tenen por d’arribar al plet, i això em permet tensar molt la negociació, perquè a mi m’agrada anar al jutjat. Avui dia hi ha molts advocats mercantilistes purs i, per tant, bons negociadors, però que a l’hora d’arribar al jutjat han de confiar en els seus tècnics. No crec que això sigui una man­can­ça, perquè avui els despatxos multidisciplinars permeten que ca­das­cú s’especialitzi en un tema en concret, però des del meu punt de vista, que treballo sol, sí que és un avantatge.”

De fet, en Joan Anton afirma que confia en la justícia: “No m’he trobat amb cap sentència es­tranya, ara bé, sé que en el jutjat les coses no són mai blanques o ne­gres, i que per molt malament que ho tinguis sempre et pots agafar a alguna cosa. M’agraden els judicis perquè sempre s’arriba a un equi­li­bri de forces real, cada part exagera pel seu costat la seva postu­ra perquè després s’arribi a un raonable terme mig.”

La nova Llei d’enjudiciament civil, a més, ha fet que les coses comencessin a canviar a l’Administració de justícia: “Tots teníem una mica de recel a la nova llei, i el cert és que si els jutges de primera instància no se l’haguessin pres seriosament, la seva aplicació pràctica hauria estat un desastre. La veritat és que les audiències prèvies han anat molt bé: es­tan forçant a arribar a acords a les parts, i permeten al jutge dene­gar proves, cosa que per escrit no hagués pogut fer. Això aclareix pos­tures i ens fa guanyar molt temps. I el seu resultat t’enforteix o de­bilita molt de cara a l’acte del judici, de forma que pot ser que et forci a negociar, i penso que això és molt positiu. A més, si es practica bé aquesta audiència prèvia, el jutge ja en surt tenint una idea de qui té la raó i quina serà la sentència que dictarà, sempre que no es tracti d’un tema més de dret que de fets.”

Malgrat que a en Joan Anton li a­gra­di anar a judici, és molt conscient que l’important és que sigui beneficiós pel seu client: “S’ha de ser molt clar i honest i dir-los si convé o no en funció de les possibilitats que tens. I això passa en tot tipus de casos, fins i tot en els de reclamacions de quantitat, on el més important és es­brinar si el deutor és solvent o no, perquè si no ho és, segurament tindràs una bonica sentència al teu favor, però no arribaràs mai a co­brar ni un cèntim, i el teu client s’haurà gastat els diners per a res.” En cas d’anar als tribunals s’ha de tenir molta cura en els aspectes pro­cedi­mentals: “Aquest és un aspecte que no s’ha de deixar de banda, per­què, entre d’altres coses, una demanda no la guanyaràs mai no­més per una qüestió formal, però sí que la pots perdre. Si l’altra part ha pre­sentat la demanda havent-se estudiat bé el fons però sense ha­ver analitzat en profunditat la forma, és ales­hores quan pots detectar er­rors processals i fer-li perdre el cas.”

Entre els clients d’en Joan Anton s’hi compta una de les companyies d’as­segurances més importants del món, i també diverses empreses mitjanes i petites: “Pel que fa a una gran empresa jo no crec que es pugui parlar d’un tracte fred, perquè treballes amb persones, de mane­ra que parles de tu a tu com ho faries amb qualsevol altre client particular.” Aquest jove lletrat porta sovint reclamacions per danys i perjudicis, que en aquests darrers anys han anat en augment: “Són deman­des importants, que creen angoixa, perquè si es perd un tema d’aquests pot provo­car mol­tes pèrdues a l’empresa i molts problemes al directiu respon­sable del departament. El problema és que darrera­ment hi ha força gent que en vol treure profit i es posen demandes per qualsevol cosa, i per la més petita minúcia, real o inventada, es reclamen cents de milions de pes­setes!”

També n’hi ha que es posen per competència deslleial: “Per a­quest concepte es fan reclamacions desmesurades perquè l’empresa demandada s’espanti, faci números i vegi que li surt més a compte ne­gociar el pagament d’una indem­nització a la baixa que no pas tenir aquell assumpte pendent de judici durant un cert temps, amb la in­certesa que comporta. I la feina és meva per convèncer al client de defensar-se davant dels tribunals, on podrà demostrar el poc fo­na­ment d’a­quest tipus de reclamacions.”

Joan Anton Flotats va optar ja fa uns quants anys per treballar sol, i continua defensant que li agrada fer-ho i que no se’n penedeix: “Si jo no conec prou un tema, ho manifesto al client, a fi que pugui cercar un altre pro­fessional. Sóc conscient que no puc abraçar-ho tot; però respecte a a­llò que conec, m’agrada treballar sol.” Això significa estudiar molt per­què les coses surtin bé i els clients n’estiguin satisfets: “No em puc queixar de la feina que tinc, ja que un client satisfet en porta un altre. I tampoc vull créixer massa, perquè penso que també hi ha d’altres coses im­portants a la vida a part de la feina.” Així, es pot permetre anar a buscar els seus fills Joan i Albert a l’escola un parell de cops per setmana.