Joan Beltrán
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Joan Beltrán Rahola

AREA ABOGADOS

Text del 2001

“No hem d’oblidar que tot té conseqüències jurídiques: una inversió, un acomiadament…”.

Joan Beltran Rahola es troba immers en el món de l’advocacia des de ben petit. El seu pare, Joan Baptista Beltran Flórez, també advo­cat, li va transmetre la passió per la professió, però també altres con­cep­tes: “Va ser una persona molt honesta i estimada que tenia clar que la confiança vers el client era essencial. Els advocats hem de tenir una ètica que ens regeixi i jo sempre he entès que m’havia de guiar pels principis morals bàsics que em va trans­metre.”

Joan Beltran porta 25 anys a la professió, dels quals els 17 primers els va passar treballant des del seu despatx i a la vegada exercint com a assessor jurídic bancari. Aquesta tasca li va perme­tre obtenir un bagatge de coneixements i d’experiència importants. “Des­­prés vaig decidir dedicar-me exclusivament al despatx, en con­cret a l’assessorament jurídic del món empresarial.” L’equip de professionals que integren el bufet consta de deu persones que s’han especialitzat en l’àmbit de l’assessoria jurídica.

“Són diversos els camps més rellevants en l’assessoria d’em­pre­sa: el jurídic, la consultoria, el fiscal, el laboral i un que està assolint cada vegada més importància, el referent a la informà­tica i noves tecnologies. Una societat necessita un assessora­ment continu en tots aquests terrenys. Jo m’he especialitzat en el jurídic que, tot i perdre un cert protagonisme en els darrers temps, segueix tenint molta rellevància. Els advocats tenien abans una intervenció més activa, perquè hi havia diferents pro­blemàtiques que ara han assumit altres professionals dins de les empreses. Això ha fet que hagin hagut de treballar de valent per fer entendre al client que hi ha serveis que sols ells poden desenvolupar i que són de vital importància.”

I afegeix: “El client-empresari no sempre és conscient de l’esforç que fem per evitar-li qualsevol problema. Aquest servei jurídic cap a l’empresa s’ha desvalorat quan és imprescindible i complementa altres ves­sants de l’assessoria. No hem d’oblidar que tot té conseqüèn­cies jurídiques: una inversió, un acomiadament… L’empresari s’adona de la necessitat d’un assessor a posteriori, quan ja s’ha generat un problema, per això ha de veure que és cabdal tre­ballar costat per costat amb el seu assessor.”

L’oferta de B.C.A. Beltran és diversa, i es mou al voltant del “dret mer­can­til, societari, civil, processal, administratiu, informàtic, pe­nal econòmic i d’altres. Solem fer una oferta de consultoria jurí­dica integral. A mi m’agrada plantejar al client que el que cal és un as­ses­sorament preventiu, la qual cosa comporta reu­nir-te amb l’em­presari, veure com funciona la companyia, detectar què ne­ces­si­ta i establir unes reunions periòdiques per pre­­veure quins proble­mes poden aparèixer en l’àmbit jurídic.” Es tracta d’oferir un servei jurídic adaptat a les neces­sitats de la PIME, que confia en els seus assessors i els permet intervenir de forma cons­tant en la seva activitat.

La relació entre el client i l’assessor es caracteritza per un alt grau de confiança. “L’empresari troba en nosaltres un pilar on recolzar-se, no està sol a l’hora de prendre decisions importants sinó que dis­po­sa d’uns professionals que li plantegen els punts forts i els dèbils de qualsevol tema. Nosaltres actuem també com a consul­tors i veiem que aquesta tàctica dóna bons resultats. Ara bé, tot això no seria possible si entre l’empresari i l’assessor no hi ha­gués una complicitat que és la que permet parlar amb clare­dat. Tam­bé ajuda a treballar amb més confiança el fet que l’advo­cat surti del despatx i vagi a veure l’empresari. És una forma de fide­lit­zar el client.” La disciplina que treballa dia a dia aquest lletrat barce­loní exi­geix actualitzar els coneixements de forma constant i saber-los aplicar en la pràctica professional.

En aquest camp Joan Beltran és partidari d’una actitud pactista: “El bon advocat evita sempre que pot el plet i només hi arriba quan no queda altre re­mei. El litigi és un examen per a l’advocat i una prova d’eficiència per al client. Assessorar mentre no hi ha problemes és molt fàcil i tothom és bo. El resultat d’un plet pot demostrar l’efectivitat de l’ad­vocat per­què guanyar-lo o perdre’l depèn de moltes circums­tàn­cies. I tam­bé és part de la nostra feina fer entendre això al client.”

L’especialització de B.C.A. Beltran en el camp jurídic es comple­menta amb la col·laboració amb altres despatxos. “Fins i tot hi ha gabinets més generalistes que quan ho necessiten confien en la nostra especialització. Tot plegat és un sistema que s’in­ter­rela­ciona i és compatible.” Si bé hi ha una independència entre despat­xos, Joan Beltran recorda la tendència que es va generar, alguns anys enrere, de fusionar bufets d’advocats: “En aquells in­tents d’unió en un únic espai físic de diferents sec­tors d’as­ses­so­rament per donar un servei conjunt a l’empresa, van haver-hi molts fracassos. Ara tenim al davant una nova pos­sibilitat de treball conjunt però a través d’Internet. No cal estar físicament en un mateix espai sinó que la xarxa permet que diferents despatxos estiguin interconnectats. Avui es pot do­nar un ser­vei d’assessorament empresarial des de qualsevol lloc. Internet obre un ventall de possibilitats impressionant; po­dem parlar de col·laboració informàtica, d’oferta integral des de despatxos independents, etc.”

Joan Beltran combina l’exercici professional de l’advocacia amb altres responsabilitats. El 1986 va fundar l’Associació d’Agències de Models d’Espanya “i em vaig especialitzar en drets d’imatge de models publicitaris. Hem tractat de clarificar conceptes i promoure millores per a aquest col·lectiu. Els temes publicitaris són força interessants però els manca una regulació legal sufi­cient, per això hi ha necessitats que s’han de resoldre i nosaltres procurem tenir-hi un paper destacat.”

Al mateix temps és l’advocat del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, “un camp de treball dife­rent i específic on es toquen molts àmbits del dret. L’integren més de 2.000 col·legiats, fet que genera problemes diversos. El boom del món veterinari en els darrers anys ha portat noves ne­cessitats i per a mi és enriquidor poder treballar-hi.”

Amb les idees clares i un ferm compromís per la justícia, Joan Beltran viu amb força la passió per l’advocacia que ja tenia el seu pare, una vocació que també ha heretat de la seva mare, Núria Rahola, lletrada, i que comparteix amb la seva germana Núria.