Joan Ras Sirera
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Joan Ras Sirera

FUNDACIÓ  FÒRUM AMBIENTAL

Text del 2002.

“Cada cop més s’identifica qualitat de vida amb moltes més variables, entre d’altres la conservació del nostre entorn” 

La Fundació Fòrum Ambiental, representada pel senyors Joan Ras Sirera i Carles Mendieta Suñé president i director de l’entitat respectivament, comp­­ta amb el suport d’un nodrit grup de patrons. En l’àmbit de l’ad­mi­nis­tra­ció, hi par­ticipen la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Me­tro­politana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la European En­viro­n­­­ment Agency. En l’empresarial, les firmes Bureau Véritas, Ferrovial Agro­man, Fira de Barcelona, Fomento de Construcciones y Contratas, Gas Na­tu­­ral, GISA, Grup AGBAR, Grup HERA, Ros Roca i URBASER. A títol individual, els se­nyors Pere Torres i Josep M. Vegara també recolzen l’entitat de fa anys.

La Fundació Fòrum Ambiental va fer les seves primeres passes l’any 1997, “fruit de l’interès de diverses persones i entitats que van veure la ne­ce­­s­­­sitat de crear un ‘saló del coneixement ambiental’ que acom­pa­nyés la primera edició de la Fira Internacional Ecomed-Pollutec (mostra d’ex­positors de béns i serveis ambientals) impul­sada per Fira de Bar­celona.”

La seva tasca i la d’altres entitats amb inquietuds similars no ha estat inútil: “La nostra societat està cada cop més sensibilitza­da amb el medi ambient. Només cal constatar el ressò mediàtic que actualment acompanya qualsevol incidència ambiental, cosa que fa 10 anys hauria estat impensable.” Els senyors Ras i Mendieta puntualit­zen: “En el context europeu, Catalunya constitueix un model d’esforç en l’àmbit del medi ambient, situació que es fa palesa en el creixement sostingut del sector econòmic del medi ambient al nostre país.”

En aquest sentit, també destaquen que, segons un estudi fet aquest exercici, “només als centres universitaris de la província de Barce­lona, hi ha 141 programes de formació continuada sobre qües­tions relacionades amb el medi ambient, més d’una cinquantena dels quals constitueixen postgraus o màsters.” Un altre exemple de la bona dis­posició dels catalans són “les 300 depu­ra­dores construïdes al llarg de la darrera dècada.” Malauradament, “aques­tes iniciatives no sem­pre són notícia. Els mitjans de comu­nicació tendeixen a parlar d’errors i accidents ambientals.”

En aquest sentit, els responsables de la Fun­dació Fòrum Ambiental ens indiquen que: “La situació és cada cop millor, ambientalment parlant. De fet, fa uns anys identificàvem directament qualitat de vida amb qualitat eco­nò­mica. Per sort, anem canviant de perspectiva, i cada cop més s’iden­tifica qualitat de vida amb moltes més variables, entre d’altres la con­servació del nostre entorn. El que passa ara és que la preocupació creix a un ritme molt més ac­celerat que els resultats. De fet, la societat parla més d’intuïcions que de realitats, perquè no sempre disposa de tota la informació re­la­cionada amb el medi ambient.”

El director de l’entitat subratlla que la inquietud pel medi ambient s’ha de propagar entre la societat en general. “No només ens hem de preocupar per introduir depuradores a totes les indústries, sinó també per expli­car als ciutadans les possibilitats a l’abast per minimitzar la contami­nació que produïm a casa nostra amb la rentadora, per exemple.”

El seu criteri no neix sols del seu optimisme: “Gràcies a la tasca desenvo­lu­pada per institucions com les escoles pensem que la propera gene­ració vetllarà encara més pel respecte a la natura.” És important partir de la premissa que “som part del medi ambient. Des de sempre, les em­preses s’han dedicat a transformar la natura. El que cal és dur a terme aquesta transformació de manera que permeti una sostenibilitat: no tenim dret a consumir els béns naturals de la nostra descendència. S’ha d’ajudar les empreses perquè el seu desenvolupament sigui sostenible tant econòmicament, com socialment i ambientalment.”

Afegeixen que “cal concebre el medi ambient des del punt de vista del desenvolupament, no de la higiene. Per preservar el medi ambient no n’hi ha prou amb la recollida selectiva de la brossa. La conservació de l’ambient és una inversió rendible, però, a més a més, l’ecologia pot ser font de negoci: els industrials que estan començant a treballar amb nous materials biodegradables tenen per endavant un futur esplèn­did.”

El que cal és un canvi d’actitud per part dels usuaris, perquè, ara com ara, “moltes empreses es mostren respectuoses amb la natura perquè els seus clients els ho exigeixen.”

L’activitat de Fòrum Ambiental consisteix eminentment en l’organització de “jornades, debats i congressos sobre temàtiques relacionades amb el medi ambient, així com estudis i recerques centrades en la mi­llora de l’ambientalització de les empreses.” Treballen “en col·la­bo­­ració amb al­tres fundacions internacionals, empreses i insti­tu­ci­ons.” D’aquesta manera pretenen “crear un marc de discussió i pro­grés, amb la parti­cipació de tots els actors, reunits entorn els afers ambi­entals. Volem que hi estiguin representats tots els col­·lec­ti­us, entre ells les universitats, les enginyeries i consultories ambientals, els sindicats, les empreses de diferents sectors, la prem­sa i diversos grups ecolo­gistes.”

Ha arribat el moment de trencar amb alguns tòpics: “Ni les em­pre­­ses són necessàriament contaminants, ni els grups eco­logistes te­nen per què ser utò­pics, ni l’Adminis­tra­ció és par­ti­cularment re­pres­­siva. De fet, tots ells comparteixen un mateix ob­jectiu: el desen­vo­lupament del país. En conseqüència, és total­ment factible que es reuneixin a la mateixa taula per dialogar.”

Precisament una de les virtuts de l’entitat que ens ocupa és el fet que “interessa a múltiples estaments socials. Com a resultat, aconseguim que tots junts portin endavant accions que per separat no podrien endegar.” Un dels instruments més efectius de què disposa Fòrum Am­bien­tal és el Comitè Tècnic, “on hi ha representants de múltiples orga­nit­zacions. Aquest comitè és l’encarregat de donar suport i un molt alt nivell tècnic a les propostes de treball que la Fundació es planteja realitzar a partir dels acords del seu Patronat.”

Actualment, la Fundació Fòrum Ambiental està desenvolupant una tasca de recerca, a fi de “conèixer i con­tac­tar amb d’altres organitzacions euro­pe­es que portin a terme acti­vitats com les nostres. Estem en contacte amb múltiples entitats d’arreu dedi­cades a la protecció del medi ambi­ent, i som la connexió espa­nyola del World Business Council for Sus­tainable Development, una plataforma de ressò mun­dial. Igualment, la Fundació és membre del Comitè Tècnic de la Con­fe­rència per al Co­merç i el Desenvolupament de Nacions Unides.”

A la Fundació estan deci­dits a ajudar a organitzacions “d’altres comu­ni­tats de l’Estat es­pa­­nyol i dels països llatinoamericans per a la cre­ació de fundacions si­milars a la nostra.” Són molts els projectes que la Fun­da­ció Fòrum Ambiental està desen­volupant i els que té previstos de dur a terme, tots ells amb l’objectiu que el món sigui un lloc sostenible on viure ara i en el futur.