Francesc Ramon Bauzà i Josep Maria Jou
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Srs. Francesc Ramon Bauzà i Josep Maria Jou

FUNDACIÓ PEL CONTROL DE QUALITAT DELS LABORATORIS CLÍNICS

Text del 2002.

“Som un exemple de la utilitat pública que pot aportar una fundació” 

“Ajudar els laboratoris a mi­llorar la fiabilitat dels re­sultats de les se­ves ana­lítiques.” Aquest és l’objectiu pel qual es va constituir la Fun­­da­ció pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics. Al seu cap­da­vant hi ha Fran­cesc Ramon i Josep Maria Jou, president i vice­pre­sident de l’en­ti­tat, res­­pec­tivament. I és amb aquesta finalitat que la ins­ti­tu­ció or­ga­­nitza “pro­­­gra­mes d’ava­luació externa de la qua­litat en les es­pe­ci­alitats bà­si­ques del laboratori clí­nic, mitjançant la com­pa­­ra­ció amb els re­sul­tats de tots els laboratoris que hi participen.”

Aquesta pràctica no és nova al nos­tre país; tanmateix, el nai­xe­ment d’aquesta Fundació, a la dècada dels 80, va servir per donar-li la soli­desa i el rigor que li mancava. La iniciativa va sorgir de la mà de “mem­bres de societats científiques, amb la subvenció de la Ge­ne­ra­li­tat. Posàrem en funcionament un programa d’avaluació externa de la qualitat per al govern català. Una fundació constituïa la fórmula més ade­quada per dur a terme aquesta tasca de manera directa.”

En l’actualitat, la institució disposa d’un equip de 10 persones, pro­fes­sio­nals consagrats del món de la salut, treballadors de centres públics, que han acom­panyat la Fundació des dels seus primes pas­sos: Francesc Ramon, Josep Maria Jou, Àngel Salas, Marià Cor­tés, Maria Jesús Alsina, Josep Ma­ria Navarro, Jordi Puig de la Bellacasa, Carme Ricós, Rosa Juvé i Joan Carles Reverter.

L’actual president de la Fundació subratlla el fet que, a diferència del que passava fa 18 anys, quan aquesta entitat va veure la llum, “avui, si es vol obtenir l’au­to­rit­za­ció ad­ministrativa de la Generalitat i la cer­tifi­cació o l’acre­ditació com a reconeixement de la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb les normes ISO, els laboratoris han de sotmetre’s a una avaluació com la que nos­altres duem a terme.” Així doncs, és evident que, amb la seva tasca, a­questa institució es va “avan­çar al futur.”

No va ser en absolut fàcil fer entendre als responsables dels labo­ra­toris “la necessitat de sotmetre’s a aquesta mena d’ava­lu­acions, que nosaltres posàvem a la seva disposició sense cap afany de lucre.”

L’altruisme, doncs, és l’úni­ca clau que hi ha al darrere de la Fun­dació pel Control de Qualitat dels Labo­ra­to­ris Clínics, com així ho demos­­tra el fet que cap dels patrons percebi un salari per la seva de­dicació: “Creiem en el que fem i ho estimem. Com a cien­tí­fics, ens interessa que a­quest vessant de la ciència funcioni correc­ta­ment.” Actu­alment, els pro­grames que són desenvolupats per aquesta Fundació no reben cap me­na de subvenció, sinó que “s’auto­abasteixen.”

Per tal de dur a terme els sistemes d’avaluació, els membres de l’en­titat segueixen sempre un mateix protocol en què “comencem per pre­parar uns materials de control, els quals són enviats a cada la­boratori participant. Cada mes, els labo­ratoris analitzen aquests materials de forma in­dependent i ens envien els seus resultats per fer-ne l’anàlisi estadística. Posteriorment, la Fundació els tramet un informe en què hem comparat els resultats de cada un dels laboratoris amb els de la resta de participants. D’aquesta ma­nera, es pot fer una valoració de les seves prestacions en relació amb la resta de professionals del sector i, en conseqüència, la fia­bi­li­tat de les dades que n’han obtingut.”

La Fundació no es limita a avaluar resultats. Amb el propòsit de ga­ran­­tir l’efectivitat de la seva tasca, aquesta entitat manté “contactes re­gu­lars amb els pro­gra­mes de garantia de la qualitat d’altres països de la Unió Europea i amb els Estats Units. Des del punt de vista cien­tífic, el món és molt petit.” D’altra banda, “hem editat un petit ma­nu­al bàsic sobre control de qua­li­tat adreçat als laboratoris cata­lans.” També han impartit con­fe­rències i han organitzat simpòsiums arreu del país.

Simbòlicament, la institució ha assolit la majoria d’edat, i el balanç que els seus responsables fan d’aquests 18 anys és definitivament positiu: “Som un exemple de la utilitat pública que pot aportar una fun­da­ció.” En aquest punt, és obligatori esmentar que els programes d’he­ma­­tologia i bio­quí­mi­ca desenvolupats per aquesta entitat catalana han gaudit del reco­nei­xe­ment de l’Organització Mundial de la Salut: “Hem demostrat la nostra serietat i professionalitat.”

La tasca d’aquest col·lectiu ha estat molt útil per establir precedents: “En el passat s’empraven moltes tèc­ni­ques que no aportaven el grau de se­guretat que es considera necessari.”

Al llarg de gairebé dues dècades, la Fundació s’ha compromès a “re­co­ma­nar als laboratoris que abandonessin aquelles pràctiques més ine­xac­tes. Actualment, per regla general, els professionals tre­­ballen amb uns sistemes absolutament fiables. Així ens ho de­mos­tra el fet que diferents labo­ratoris obtinguin uns resultats equi­va­lents.” Avui dia, aquesta entitat, el pro­pòsit últim de la qual és “la vi­gi­lància constant dels resultats de tots els laboratoris”, cons­ti­tueix un refe­rent per a tot l’Estat espanyol.

Encara que s’ha fet molt extens l’ús de tècniques amb un elevat grau d’exactitud, no hem d’o­bli­dar que “els resultats d’unes proves també depenen de la inter­pre­ta­ció personal que se’n faci. No és possible estandarditzar tots i cadascun dels pro­cessos.”

El factor humà in­di­vidual, per tant, sempre hi juga un paper de cert pes. Aquest és el motiu pel qual en molts dels casos es practica la “medicina de­fen­siva. Abans, la societat considerava els membres de la classe mè­dica pràcticament déus; ara, en canvi, se’ls mira com si fossin obrers, en general.”

Davant la desconfiança que demostren els pacients, “de vegades al metge no li queda cap més remei que recórrer a la pres­­crip­ció d’un nombre elevat d’ana­lí­ti­ques”, per tal d’assegurar-se al màx­im possible de no fer cap pas en fals.

En aquest punt, el vicepresident de l’entitat aprofita per denunciar la so­ledat del facultatiu: “Els hospitals han d’accedir als recursos de for­­­ma­ció con­tínua per ells mateixos. L’Administració no ens pro­por­ciona cap mena d’ajut per adquirir llibres, assistir a con­gres­sos o efec­tu­ar consultes a la xarxa.”

El que sens dubte també aju­da­ria molt el col·­lec­tiu mèdic seria la possibilitat de “dedicar més temps al malalt. D’a­questa manera, els ca­sos no requeririen tantes explo­ra­cions com­ple­men­tà­ries.” La solució, al seu parer, és “una ges­tió glo­ba­litzada” del món de la salut: “Clíniques i la­boratoris estan cada cop més dis­tan­ci­ats, i el que caldria és que fun­cio­néssim com un e­quip.” En resum, “cal optimitzar els recursos”, ara bé, sense per­dre de vis­ta l’essència de la sanitat, i és que “el món de la sa­lut no és una indús­tria” i, per tant, no s’hi poden aplicar criteris empresarials.