Anton Raventós Espona i M. Josefa Vignau
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Srs. Anton Raventós Espona i M. Josefa Vignau

FUNDACIÓ OBRA SOCIAL COMUNITÀRIA DE BELLVITGE

Text del 2002.

“Sembla que la formació normalitzada passa per uns estudis, però el cert és que pots arribar a ser persona i a ser un treballador excel·lent d’una altra manera”

Fa més de 35 anys que el pare jesuïta Anton Raventós i la germana del Sa­­grat Cor M. Josefa Vignau van començar a treballar per a la societat al bar­ri de Bellvitge. Ells mateixos ens expliquen quins van ser els seus inicis i com van arribar a Girona, on hi ha la seu de la Fundació que presideix el pa­re Raventós en aquest moment: “Bellvitge era aleshores una zona que començava a néixer i que ho feia sense deixar prou espai per als ser­veis. Per aquesta raó, conjuntament amb els veïns, vam llui­tar per aconseguir que es deixessin d’edificar més de tres mil ha­bi­tat­ges i alguns blocs comercials que estaven previstos. D’aquesta for­ma, tot i que Bellvitge continua essent un barri superpoblat, vam gua­nyar espais per fer-hi jardins i els serveis que pensàvem que hi ca­lien.”

Després d’uns anys de democràcia, l’atur va començar a fer-s’hi pre­­sent, i molts dels joves que no podien seguir, per la raó que fos, els seus estudis, s’estaven al carrer sense fer res i, a vegades, fent-se mal­bé. Calia trobar alguna sortida per aquest col·lectiu: “Davant aquesta si­tua­ció va sorgir la idea de crear unes coo­pe­ra­tives i tallers que per­me­tessin vincular-los al món del treball, formar-los laboralment.”

Un grup d’aquests joves es traslladaren a una casa que la parròquia de Bell­vitge té a Girona, i començaren a treballar en aquesta reinserció social a través del treball. Quan va sortir la Llei de fundacions de Catalunya, es de­cidí que l’instrument més adequat per a la tasca que s’estava fent era, pre­cisament, una fundació. Al cap d’un temps d’estar realitzant aquesta la­bor a Girona, la Generalitat va tenir coneixement del que duien a terme i de­cidí de proposar-los una col·laboració: “La Generalitat ens demanà que aco­llíssim joves tutelats de més de 16 anys perquè ells també en­so­pe­gaven amb el problema de trobar-los feina.”

El projecte va anar pre­nent cada vegada més cos, fins que va arribar un moment que es des­vin­cu­là totalment de Bellvitge: “El fet que tinguem uns estatuts molt amplis fa que haguem pogut anar-nos adaptant a les necessitats de cada mo­ment. Actualment, per exemple, sembla que el desafiament que se’ns està presentant és la qüestió dels immigrants.”

Amb tot això, la Fun­da­ció està força preocupada: “M’amoïna que l’Administració conegui que hi ha molta canalla sense papers que volta pels carrers de Catalunya. Són nois i noies que no tenen permís de treball ni de residència i que l’únic que poden fer per continuar menjant és robar, la qual cosa els por­ta a una situació de rebuig. Però ens preguntem si no hi hauria d’ha­ver un rebuig contra l’Administració que és qui els deixa en aquesta si­tu­ació. Per què un nano, que no ha fet altra cosa que passar la fron­te­ra sota un camió, no sap quins són els seus drets? Pensem que al­gun dret deu tenir, però quan nosaltres els ajudem, ens trobem que no po­dem oferir-los cap títol perquè, de fet, no són ningú, no tenen papers.”

Des de fa més de 25 anys, doncs, la Fundació Obra Social i Comunitària Bellvitge forma gent a través del treball. Ens expliquen quina és la idea del centre i com funciona: “La Fundació ha tingut sempre l’objectiu de for­mar persones, formar treballadors, i el que importa és tenir present que quan un adolescent no ha estat capaç de triomfar a l’escola, en un 99% dels casos no és per falta d’intel·ligència, sinó perquè li han man­cat moltes altres coses i, especialment, l’afecte de la família. I així com una planta no pot créixer sense aigua, terra ni aire, un nen no pot créixer sense afecte.”

Quan arriben a l’adolescència, una etapa difícil, no tenen ni una formació inicial, ni una seguretat i ni tan sols es tro­ben bé amb ells mateixos: “El que volen és fugir de l’escola i treballar, per això nosaltres els posem en un ambient que faciliti aquesta inte­gra­ció al món del treball. Sembla que la formació normalitzada pas­sa per uns estudis, però el cert és que pots arribar a ser persona i a ser un treballador excel·lent d’una altra manera, i això és el que no­sal­tres els procurem.” Així, quan la Fundació els obre un nou camí, els obre també una finestra d’il·lusió: “Si els haguéssim tornat a posar en una au­la, la major part haguessin fracassat, però, en canvi, els hem po­sat en un ambient de treball real.”

Per aquesta raó, precisament, han muntat unes empreses d’inserció on els nois poden treballar mentre es formen. El pare Raventós, que és econo­mis­ta, ens explica el funcionament d’aquestes empreses: “És una mica la quadratura del cercle, perquè hem d’intentar que funcionin econò­mi­cament, però també, i per sobre de tot, socialment, i això a vegades es fa difícil.” Un viver de 14 ha. de bambú i viburns i tota mena de pins, una casa de colònies i un restaurant són els tres projectes que la Fun­da­ció ha tirat endavant: “A cada una de les empreses hi ha personal con­trac­tat que ajuda els nois a fer la seva feina, a aprendre l’ofici. Els que tre­ballen al viver, a més de fer les pràctiques al mateix centre, també s’o­cu­pen de tenir cura dels jardins de la casa de colònies i del restau­rant.”

Un restaurant, que porta per nom Els Ocells Perduts, i que està ubicat en una bonica masia empordanesa del segle XVII: “La casa de colònies ens permetia formar joves en un conjunt d’activitats diferents, però vo­líem que els que estudiessin restauració tinguessin l’oportunitat de veure com es treballava també amb molta més qualitat i cura en la pre­sentació i l’elaboració dels plats.” Així va ser com va néixer la idea del res­taurant: “Pensem que els professionals són el mirall per als nos­tres joves i per això vam obrir amb dos xefs magnífics que eren pri­me­res figures de la cuina. Actualment, tenim un establiment que pot acollir fins a 140 persones, amb menú diari i carta i que està preparat per a grans banquets. De fet, sovint acull casaments i comunions.” L’es­pecialitat de la casa és la terrina de foie i el confit d’ànec, dos plats molt elaborats que, a més de ser deliciosos, ajuden a la formació de joves amb problemes d’inserció a la societat.

Anton Raventós i M. Josefa Vignau formen part d’aquest col·lectiu que tre­ba­lla per portar endavant la Fundació, i ho fa tenint en compte els més mí­nims detalls. Fins i tot, han estat fa poc al Marroc per conèixer les famílies d’al­guns dels joves que treballen amb ells: “Ens hem trobat amb famí­lies amb mancances molt greus, i això fa que exerceixin molta pressió so­bre aquests joves que, per a ells, són la salvació de tots els seus pro­blemes. Però aquests nois, que només tenen 16 anys i que s’estan in­ten­tant formar, no poden fer-se càrrec d’una família de 14 persones.”

Voluntaris, professionals, entitats d’estalvis, la Generalitat, la Universitat de Girona i, fins i tot, particulars, estiguin o no vinculats a l’Església, ajuden la Fundació: “Rebem el suport de molta gent, i el cert és que no sem­pre coin­cideix la gent d’Església amb la gent que actua com jo penso que s’hauria d’actuar cristianament”, afirma el pare Raventós. Sigui com si­gui, la tasca que va començar a Bellvitge a finals del franquisme segueix aju­dant els nois i les noies que necessiten fer-se un lloc en el món actual.