Higini Raventós Negra i María Dulce Fontanals de Nadal
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Srs. Higini Raventós Negra i María Dulce Fontanals de Nadal

FUNDACIÓ SAR

Text del 2002.

La companyia Eurosar, de la qual Higini Raventós és el pre­sident, va néi­xer el 1989 amb la voluntat d’oferir ser­veis a la gent gran. Ac­tu­al­ment, és el principal operador de l’Estat quant a aquest tipus de tasca, i compta ja amb 16 residències i un total de 2.600 llits en funcionament. Però va ser l’any 1997 quan es va cre­ar la Fundació Sar, i és el ma­teix president qui ens n’ex­pli­ca la raó: “Vam adonar-nos de les mancances que te­nia el sector, un sector que és força nou i que va creixent una mica més cada dia, ai­xò significa que necessita en­cara molta reflexió, in­ves­tigació i formació; i va ser sobre aquests tres pilars que posàrem en marxa la Fundació.”

Fins ara aquest ha estat un sector que s’ha tractat gairebé sota el prisma de la beneficència, i Higini Raventós pensa que això ha de canviar: “La po­blació de més de 65 anys ja és quasi un 25% del total, i una persona gran no necessàriament ha de ser pobra, és a dir, sobre el total de la població hi ha un percentatge de gent sense recursos, i és feina de l’Ad­ministració ajudar a finançar aquestes persones, siguin joves o grans, però n’hi ha molts que demanen serveis, que generen activitat i poden ser objecte del món empresarial.”

I és sobre aquesta qüestió que també María Dulce Fontanals, directora de la Fundació, ens explica el seu punt de vista: “Penso que la Fundació Sar ha de ser generadora d’opi­nió positiva; m’explico: el món de la gent gran està ple d’estere­otips, en general molts ciutadans el veuen com a sinònim de gent po­bra, aban­­donats per la família, i que viuen en una residència perquè ningú els vol. Això no és pas sempre així. Crec que els hem de viure com a generadors de riquesa, hem de canviar la nostra mentalitat i veu­­­re’ls en positiu.”

De fet, a l’estranger ja s’han fet diversos estudis sobre aquesta qüestió i han arribat a la conclusió que a partir dels 60 anys hi ha molta gent que es compra cotxes o que utilitza Internet: “Acostumen a ser persones que ja han acabat de pagar la hipoteca, que ja no tenen fills que depenguin d’ells i tenen un cert poder adquisitiu.” Així, doncs,des d’u­na em­pre­sa com Eurosar i des de la seva Fundació es pot fer molt per a aquesta gent sense caure en l’error de pensar que es tracta d’una franja de la po­bla­ció que no pot exigir res per tenir una qualitat de vida més digna.

Des de la Fundació actuen, doncs, de forma directa generant estudis que pu­guin fer canviar aquesta visió, però el que també fan és crear bona praxi, no solament per als centres de la companyia, sinó per a tothom que se’n pu­­gui beneficiar, des d’altres empreses fins a les administracions públiques: “Podríem generar informació per a les 1.500 persones que treballen amb nosaltres, però creiem que és més important que col·laborem i co­­operem amb d’altres fundacions per portar a terme els estudis que considerem més necessaris. D’altra banda, aquestes investigacions ja han donat fruit en dos llibres que l’editorial Herder ha publicat i que són a l’abast de tots els professionals que treballen per a la gent gran: Manual y protocolos asistenciales és un llibre adreçat a persones que fan de cuidadors en una residència o als auxiliars de clínica, per exem­ple, un manual que els explica què han de fer i com, i on s’exposen els 17 protocols bàsics d’atenció i els 106 procediments corresponents. El segon llibre que hem publicat, Documentación clínico-asistencial, in­forma sobre la documentació clínica que hauria de tenir un centre o una residència per complir tots els requisits legals. Actualment, tre­ba­llem en un tercer manual sobre la qualitat en la part so­ci­al dins d’un centre, des del treball en equip o amb les famílies fins a l’atenció més individualitzada.”

Tot això és fruit, doncs, de la inves­ti­gació en el camp so­cial: “Normalment es parla poc de la investigació en aquest camp”, explica María Dulce, “però el cert és que si hi ha­gués més gent que hi des­tinés recursos, en sortirien molt bons resultats que després es po­dri­en aplicar a tots els centres que tracten temes d’aquest tipus.”

A banda de tot això, la Fundació també coopera amb d’altres fundacions i associacions sempre que els demanen ajut i creuen que poden fer una bo­na tasca conjunta: “A Andalusia hi ha la fundación Ma­dre Co­raje que fa aju­des al Tercer Món, i hem col·la­bo­rat en alguns dels seus projectes. Ens hem posat en contacte també amb una fundació a Fuengirola que ajuda persones recuperades de dro­goaddicció i que volien tenir tute­la­des fent diverses activitats en algun lloc. En aquest cas, els hem do­nat la possibilitat de treballar en un dels nostres centres.” Higini Ra­ven­tós i María Dulce Fontanals també ens parlen de la “Fundación Santa María la Real, que treballa en la re­­cu­peració i reconstrucció d’edificis romà­nics, amb la qual hem tre­­­ba­­llat ajudant-los a tirar endavant una casa per a convertir-la en re­si­dèn­cia per a la gent gran.”

Les residències i centres de dia de la companyia i les investigacions que por­ta a terme la Fundació estan pensades per donar el màxim de servei i co­moditats a la gent que té necessitat de fer-ne ús: “Nosaltres no pensem en una residència com a lloc fix, és a dir, si una persona necessita ser atesa durant un període de temps perquè s’ha trencat el fèmur i no pot continuar vivint sola, nosaltres ens n’ocupem per tal que passi la con­va­lescència amb nosaltres, faci una recuperació i pugui tornar a val­dre’s per ella mateixa, i si després necessita que l’atenguem a domicili unes hores cada dia també ho fem, o si necessita assistir a un dels nos­­tres centres de dia.” I afegeixen: “Qualsevol ajuda que es doni a una persona gran s’ha de donar pensant que ella ha de ser sempre el més autònoma possible, i pensant que no és del tot imprescindible que ingressi enlloc, sinó que hem de buscar-li aquell servei més pro­per al seu domicili i que li sigui més avantatjós.”

La formació dels professionals i les beques a les persones amb pocs recur­sos també són part important de les tasques que porta a terme la Fundació: “Hem fet jornades a diverses ciutats es­panyoles que han estat un gran èxit i tenim la intenció de continuar fent-les. Pensem també que en el tema de beques podrem aportar mol­­tes més coses.”