Joan Santaularia Segura
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

Sr. Joan Santaularia Segura

GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES  

Text del 2002.

“Volem mantenir la dignitat de l’ofi­ci, que els joves entenguin que s’ha de conservar”

El Gremi de Constructors d’O­­­bres és un dels més an­tics del nostre país. Sembla que va néixer el 1211 com una as­­so­­ci­a­ció d’artesans i que va a­nar evolucionant al llarg dels anys, fins que el 1892 es va re­fun­dar ja amb una forma molt semblant a la que té ac­tu­­al­­ment. El seu ac­tu­al pre­si­­dent, Joan Santaularia, és un gran conei­xedor del seu ofi­ci i ens explica com és a prin­c­ipis del segle xxi: “Evi­dent­ment, els oficis que for­men part del món de la cons­trucció han sofert un con­junt de can­­vis impor­tants, però el més bàsic con­ti­nua essent po­­­sar un tot­xo sobre l’altre per fer una paret. No hi ha ha­­gut mai una gran revolució en la cons­trucció, però sí que hi han anat apa­reixent eines i procediments nous que ens han fet molt més sen­zi­lla la tasca. Quan es feia el formigó a l’obra, per exemple, es feia una quan­­titat de pífies impressionant, però ara amb els camions formi­go­ne­ra això ha canviat totalment; també tenim bombes que injecten el for­­­migó a 100 o 200 metres; grues de gran potència que mouen pe­­­ces enormes; grans pales excavadores i també de pe­­tites que poden entrar a tot arreu; i encara hi hem d’afegir els grans blocs prefabricats que són molt útils per als polígons indus­trials.”

A­quests són només alguns exemples que il·lustren els canvis que ha ex­pe­ri­­mentat la construcció, però encara n’hi ha molts més: “A Alemanya, per exem­ple, ja no s’enguixa, es pinta sobre una paret de formigó molt ben fe­­ta, i aquí ja utilitzem canaletes que permeten muntar les ins­tal·lacions elèc­­triques sense necessitat de fer regates.”

No obstant això, a vegades la gent oblida la importància que tenen aquests ofi­cis i el fet que no es poden deixar perdre, i és precisament aquesta una de les grans preocupacions del gremi: “Volem mantenir la dignitat de l’ofi­ci, que els joves entenguin que s’ha de conservar.” I és amb aquesta fi­nalitat que l’Institut Gaudí, en què el Gremi està involucrat junt amb els sin­di­­cats i les patronals del sector, ha muntat una exposició iti­nerant en una car­­­pa que recorre Catalunya i que “intenta perpetuar els oficis de la cons­­­­­truc­ció.”

Perquè un altre tema cabdal per a tots els agre­miats és el de la for­ma­ció professional: “Penso que el fracàs més evident de l’Admi­nis­­tra­ció pública ha estat la incapacitat per oferir i promocionar una for­­ma­ció professional ben feta. A principis del segle xx, Prat de la Ri­ba va crear l’Escola del Treball i d’allà van sortir molt bons paletes, mecà­nics, torners, i és una llàstima que ho haguem deixat perdre. Ara sem­­­bla que es torna a mostrar preocupació per aquesta qüestió, però nos­­­­altres fa temps que treballem en la formació ocupacional i contí­nua, perquè hem notat una manca de bons professionals per a les nos­tres em­preses.”

Cal lligar a aquesta qüestió també el fet de l’arribada d’im­mi­grants a Catalunya, molts dels quals treballen en el sector: “Per a nos­altres se­ran sempre benvinguts, però el que importa és que tinguin una for­ma­ció, que coneguin l’idio­ma i com han de treballar, cosa que ja no de­pèn tant de nosaltres com de les administracions, que han de de­cidir si els formen en origen o quan arriben aquí. La veritat és que és un te­ma complicat, però sembla que s’hi està treballant.”

De tota manera, a Catalunya hi ha encara molt bons professionals i, de ben se­gur, que en sorgiran de nous amb totes aquestes iniciatives que s’es­­­tan por­tant a terme en aquests darrers anys: “Avui no hi ha cap dife­rèn­­cia en­tre la construcció que es fa a casa nostra i la que es pugui fer a qual­se­vol altre país d’Europa. Tampoc hem d’oblidar, encara que sem­­bli que a vegades les autoritats ho facin, que aquí hem tingut i
te­nim grans ar­quitectes i que no sempre caldria encarregar les grans o­bres a gent de fora.”

De fet, el nostre país va donar un geni com Gaudí, que va marcar una època i una manera de treballar: “He treballat molts anys per a la Sa­gra­da Família i conec força bé les idees de Gaudí; pen­so que va ser un ho­me atrevit, valent, un home que va impulsar tèc­ni­ques noves. Les se­ves formes no són fàcils de fer i, per tant, per tre­ba­llar per a ell s’ha de ser un excel·lent professional, un artesà, un pa­le­ta, un picapedrer, etc. Penso que per a la construcció va significar un pas important per de­mostrar que es podien fer coses noves, però tam­bé tenim molts al­tres arquitectes que no s’han de deixar de ban­da.”

Constructors i arquitectes treballen sempre agafats de la mà, i és per això que Joan Santaularia ens explica quin tipus de relació tenen: “El cons­truc­­­tor és un executor de l’obra que fa el projectista i la seva obli­ga­ció és fer l’o­bra ben feta, ben acabada. Ha de ser el garant que l’obra fun­­ciona bé i ha de donar la seva opinió sempre que alguna cosa no en­­­tra dins els pa­rà­metres de la construcció, és a dir, ha de tenir inicia­ti­­­ves, però res­pec­tant sempre el projecte.”

De fet, el que dóna la qua­li­tat final al producte és el que fa l’obra, el que l’executa: “Sovint és l’oficial de primera el que ga­ran­teix si una cosa estarà ben feta o no, perquè es pot haver dibuixat molt, però qui finalment posarà aquella rajola se­­­rà qui és a l’obra ca­da dia.”

No és fàcil, però, a ve­gades ajustar-se als pressupostos que de­ma­na el promotor: “És qui paga i qui acaba de­ci­­­dint si en aquell edifici s’hi posa un material o un altre en funció del preu. I un altre problema greu que ens trobem massa sovint és el de la pressa; se’ns demana que acabem l’obra en una data determinada, i ai­xò a vegades significa ha­ver de contractar molt més personal, la qual cosa fa disparar el preu fi­nal.”

El Gremi està treballant actualment en un registre d’empreses de la cons­truc­­­ció, una tasca que considera fonamental per garantir una bo­na feina: “Te­­nim la necessitat que hi hagi una regulació, perquè qualsevol per­­­so­na pot anar-se a donar d’alta de l’IAE i convertir-se en cons­truc­tor. Això no pas­sa en altres països d’Europa, on es demana a aquella per­so­na unes con­dicions mínimes. No es tracta d’im­pedir el pas a ningú, pe­rò sí que hem de poder donar garanties al públic, i per això seria molt útil un re­gis­tre de totes aquelles persones que vo­­len ser cons­tructors.”