Jordi Buxaderas
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Jordi Buxaderas Colom

ASSESSORIA D’EMPRESES VRB GESTIÓ S.L.

Text del 2001

“La companyia que té relacions nefastes amb el seu capital humà, malament rai”.

Quan el 1980 va entrar en vigor el nou Estatut dels Treballadors, Jordi Buxaderas ja feia un bon grapat d’anys que es dedicava a l’assesso­rament laboral a empreses. El 1978 va obrir el despatx que encara avui manté en ple rendiment: “Un cop acabada la carrera, vaig entrar a l’em­presa Colomer i Montmany i em vaig fer càrrec del Departa­ment de Recursos Humans. Això em va donar l’oportunitat d’a­pren­­dre a ges­tionar una àrea molt important d’una gran firma de la comarca, una firma que, a més, em donava mitjans perquè les co­ses es fessin ben fetes.”

Però ell sempre havia tingut la intenció de treballar pel seu compte, i no va deixar passar l’ocasió: “La veritat és que la mateixa em­presa em va ajudar a fer aquest pas, em va facili­tar les coses i va convertir-se en clienta meva. D’altra banda, i grà­cies a ells, també em vaig incorporar com a assessor al Consejo Español de Curti­dores.” Una agrupació amb la qual encara col·labora i de qui ha portat l’assessorament del conveni col·lectiu fins l’any 2000.

Una de les primeres feines que van encarregar-li va ser la de contactar amb diferents empreses de la comarca per muntar unes incipients or­ga­nit­zacions empresarials: “Això em va ajudar a conèixer molts em­pre­saris. D’altra banda, en aquells moments érem pocs els advo­cats especialistes; de fet, jo vaig ser el primer de la comarca que em vaig dedicar a assessorar empreses únicament en matèria la­bo­ral.”

Així, doncs, reconeix que no li va ser difícil fer els primers clients, i el que és evident és que els ha sabut conservar al llarg de tants anys: “Els meus serveis van ser ben rebuts i van trucar a la porta els empresaris que començaven a tenir problemes d’aquest àmbit. Havia desaparegut el sindicat vertical, els treballadors co­men­ça­ven a exercir el dret de vaga i es produïen les primeres ma­ni­festacions. L’empresariat va veure la necessitat de tenir un su­port jurídic amb els problemes que li plantejava la nova situa­ció.”

Jordi Buxaderas guarda un bon record de les primeres reformes labo­rals: “Per a mi van ser un fet molt positiu, es van reconèixer drets que la gent no tenia i crec que gaudir de més llibertat i drets tots ple­gats és sempre motiu d’alegria.” A més, opina que es va fer el que es podia en unes circumstàncies com aquelles: “Partíem d’una polí­tica laboral força proteccionista per al treballador, però amb una llosa que pesava molt al damunt, i que era no reconèixer els seus drets. Considero que es va fer el que es podia, que la tran­sició tam­poc donava per més. Accelerar més els processos també hagués estat complicat. De totes formes, crec que encara ens que­den al­gunes reformes pendents per tirar endavant.”

L’Estatut dels Treballadors va arribar acompanyat d’una època de con­flic­tivitat laboral: “Els sindicats ja s’havien començat a orga­nitzar des de la clandestinitat, i per tant, en el moment que van po­der parlar ho van fer amb un cert ímpetu. El sindicalisme va arrelar amb força, sobretot a les grans empreses, i hi va haver tensions i conflictes.” De totes formes, ell sempre s’ha caracteritzat per la voluntat de concili­ació: “Jo sóc dels qui pensen que la gent actua de la forma que creu més correcta, i per això he estat en tot moment noble amb els meus adversaris i crec que ells ho han estat amb mi. Els qui estan al capdavant dels sindicats i de les agrupacions de treballadors, els assessors i els advocats volem tenir una continuïtat en la professió, i això ens obliga a jugar net. El cert és que no tinc experiències de jugades brutes.”

De fet, del que es tracta, tal com ho confirmen també les darreres tendències en aquest tema, és de veure els treballadors com a individus, amb les seves necessitats i els seus conflictes: “Tenen uns coneixements, unes mancances, uns avantatges i uns incon­venients, i això s’ha de tenir en compte. Per aquesta raó, des del punt de vista de la gestió dels recursos humans s’ha arribat a la conclusió que la millor forma de tractar els treballadors és fer-ho de forma in­dividual i aplicant humanisme.”

Per la seva manera de ser, no obstant això, Jordi Buxaderas ja ha actuat en tot moment tenint en compte aquesta màxima: “Entenc que per tal que una empresa fun­cioni de la manera idònia ha de tenir bones relacions amb el re­pre­sen­­tant dels seus treballadors. La companyia que té rela­cions nefastes amb el seu capital humà, malament rai.”

La qüestió laboral ha estat sovint lligada al territori, i és evident que no és el mateix una gran empresa del Baix Llobregat que de la Plana de Vic: “Penso que Osona ha estat diferent de molts altres llocs en aquest aspecte, ja que la figura de l’amo ha costat molt de desapa­rèi­xer i hi ha hagut unes relacions marcades pel paternalisme que han co­men­çat a fondre’s amb la millora de les comunicacions.” I continua: “Fa uns anys, passar el Congost encara era complicat, i penso que la societat de la Plana era una mica atípica, amb una immigració molt integrada i amb unes relacions especials, però això havia d’evoluci­o­nar i afortunadament ho ha fet.”

Els sindicats s’han profes­si­o­nalitzat molt i les coses han començat a anar d’una altra manera: “S’ha acabat allò de les reivindicacions extemporànies, i els treba­lladors cada vegada tenen més informació sobre l’empre­sa. Penso que aquest ac­cés a les dades econòmiques fa que cada dia els em­ple­ats cone­guin més l’empresa i que entenguin molt mi­llor la presa de decisions davant de problemes concrets.”

La co­mar­ca d’Osona, d’altra banda, és de les que més immigració està rebent en aquests mo­ments, i això és un fenomen a tenir en compte de cara al futur: “Estem en una plena ocupa­ció, la qual cosa vol dir que necessitem mà d’o­bra si no volem que els rendiments industrials baixin. El meu parer és que és un tema de remenar papers, i en aquests moments s’està fent bastant mala­ment. No és lògic que un empresari vagi a l’INEM i no pugui llogar ningú o que no li facilitin la contractació d’un treba­lla­dor immigrant.” I afegeix: “A més, està arribant gent molt prepara­da dels països del Magrib, de l’Europa de l’Est i també subsaha­rians, gent amb titula­cions universitàries que està treballant molt per sota del seu nivell.”

Pel que fa al futur, Jordi Buxaderas Colom ja fa un temps que va pren­dre una decisió: “L’empresari demana cada vegada més posar-se en mans d’algú que tingui l’organització suficient per solucio­nar-li tots els problemes que se li plantegin. Per això, vaig associ­ar-me amb Vilà, Riba i Cia., que és un gabinet de Vic, lligat a una fir­ma in­­ternacional, que ofereix un servei integral.” A més, el seu fill Jordi també s’ha decidit per l’advocacia i treballa al despatx, així com la seva esposa, Dolors, que col·labora amb ell des del principi. Els altres dos fills, en canvi, han optat per d’altres sortides professionals.