Sr. Jordi López Enrique et alia
Sr. Jordi López Enrique et alia
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SR. JORDI LÓPEZ ENRIQUE

COL.LEGI OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS DE SABADELL

Text del 2002

L’agent comercial és l’engranatge que es mou entre aquell qui fabrica i el qui consumeix.

L’any 1926 es va fundar el Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Sabadell, que, des d’aleshores i llevat de la interrupció que va suposar la Guerra Civil, ha estat una entitat que ha defensat els interessos dels seus afiliats i els ha ofert un bon nombre de serveis per tal que poguessin continuar tre­ba­llant amb garanties. Jordi López és president del Col·legi des de fa setze anys, i és ell mateix qui ens explica què és el que s’entén per agent comercial: “Els agents comercials són aquelles persones que es dediquen a la venda, intermediaris que actuen de pont entre el fa­bri­cant i el comprador. Podríem dir que és l’engranatge que es mou entre aquell qui fabrica i el qui consumeix.”

I continua donant-nos més detalls a l’entorn d’aquesta feina tan antiga, però al mateix temps tan present en la nostra so­ci­e­tat actual: “L’agent comercial és un mitjancer que va a co­mis­­sió, tre­ba­lla per a un industrial que té un producte per vendre i ne­ces­sita algú que li’n faci propaganda, que vagi a veure els cli­ents i els expli­qui com fun­ciona i per a què els pot ser útil. N’hi ha que, a més, fan de distri­buïdors o de magatzemistes, però el que importa és que siguin in­termediaris.”

En el moment que volen col·legiar-se no se’ls de­ma­na cap mena de requi­sit especial: “Tan sols han de fer un exa­men d’ap­ti­tud. Hi ha qui creu que un a­gent comercial ha de tenir una titulació universitària, però hi ha ha­gut moltes diferències de criteri entre els afiliats, perquè per molt in­tel·ligent o molts estudis que tingui una persona no podem asse­gurar que sigui un bon venedor, un bon in­termediari. Hem de te­nir present que un agent comercial ne­ces­sita fer servir la veu per fer la seva feina, i per tant ha de sa­ber parlar i tenir do de gents, i això no ho dóna cap titulació. Per alguna cosa abans se’ns anomenava ‘corredors de veu’.”

No obstant això, Jordi López té molt clar que la formació és fona­mental per a aquests professionals: “Actualment un agent co­mer­cial ha d’estar molt ben preparat, ha d’haver entrat de ple en el món de la infor­màtica i saber moure’s per Internet; també ha de ser un bon conei­xedor d’altres idi­o­mes, perquè no solament es tracta que ven­gui a Cata­lunya i Es­pa­­nya, sinó també a Europa i al món.”

A part d’aquests re­qui­sits, que cada vegada esdevenen més importants, també cal tenir “un molt bon conei­xement del producte que es ven”, perquè aquesta és l’única manera com podrà informar perfectament el possible comprador.

El que és ben cert és que aques­ta és una professió que ha canviat molt amb els anys i que ha cal­gut que s’adaptés a l’ac­tu­alitat, en la qual cosa els col·legis han tingut un paper destacat: “Abans es feia la maleta i es marxava per dos o tres me­sos, tot eren viatges en tren, en autobús o en qualsevol altre mitjà, i no es parava mai a ca­sa. Ara, els agents també es pas­sen molt de temps fora de casa, però amb unes condicions molt dife­rents. Ja n’hi ha força que porten el mostrari per ordinador i que fan coman­des a través d’Internet, i només visiten els clients tres cops l’any.”

De tota manera, la paraula i el tracte directe continuen essent pri­mor­dials, a més del pro­duc­te que es ven: “És molt més fàcil vendre una cosa tangible que un servei; en el cas de vendre un servei l’a­gent ha de tenir una cate­go­ria professional i un coneixement molt gran. També depèn del tipus de servei, perquè n’hi ha que tenen un pro­ducte
al darrere i n’hi ha que són fum, i vendre fum demana un do de gents i una habilitat especial.”

Per a ser un bon venedor, a més a més dels coneixe­ments, l’ex­periència i la paciència, hi ha un altre element clau: “No es tracta de ven­dre el primer dia, potser caldrà guanyar-se la con­fi­ança del client en un espai de temps una mica més llarg. És important no voler-ho guanyar tot en un moment.”

El Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Sabadell està integrat en el Con­sell de Catalunya que, al mateix temps, té una certa dependència del Con­sejo de España. Totes aquestes entitats treballen plegades per ajudar l’agent comercial i oferir-li un bon conjunt de serveis, dels quals el se­nyor Jordi López ens fa cinc cèntims: “Una de les missions del Col·legi és intervenir en cas de queixa, ja sigui perquè un empresari es trobi que el seu re­pre­­sentant li fa la competència, o perquè un agent vingui a denunciar que un empresari no li ha pagat les comissions o li ha retallat la zo­na d’influència.”

De tota manera cal tenir present que la institució que presideix el nostre protagonista no té poder executiu: “Nosaltres podem fer de media­dors, però si cal anar a judici, aleshores ja no és cosa nostra, tot i que sí que disposem d’assegurances que cobreixen les despeses que pu­gui necessitar un agent en un cas d’aquest tipus. De fet, a diferèn­cia del que passa al Consejo espanyol, que cobreix tot el servei judi­cial, a Catalunya es va optar per repartir la despesa entre el Consell, el Col·legi i el col·legiat.”

Però les assegurances i els serveis que ofe­reix el Col·legi als seus membres van molt més enllà de l’aspecte mera­ment judicial: “Els nostres associats depenen gairebé sempre del cotxe, i
és per aquest motiu que tenim unes assegurances ade­qua­des a les seves necessitats. També tenim convenis amb alguns es­ta­bliments hotelers que ens fan des­comptes i amb certes fires que permeten l’entrada gratuïta als agents comercials.”

En aquests moments, a Sabadell ja són cinc-cents els afiliats al Col·legi Oficial d’Agents Comer­cials. A més, al Consell, a proposta dels diversos col·legis, es deba­­­ten temes que interessen a tots els professionals: “Fa uns anys hi havia con­tractes que obligaven al bon fi de l’operació, la qual cosa car­regava els agents comercials amb una responsabilitat molt gran. Actualment, en canvi, el venedor fa la comanda a l’empresa, i aques­ta és la que decideix si vol fer el lliurament o no; si el fa i el compra­dor no paga, aleshores el venedor no cobra la comissió, però no té cap altra responsabilitat sobre l’operació.”

Durant setze anys, Jordi López ha treballat per donar a conèixer el Col·legi d’Agents Comercials de Sabadell a tota la ciutat: “Quan jo vaig co­mençar, hi havia gent que es col·legiava a Barcelona perquè ig­norava que a Sabadell hi hagués col·legi per poder fer-ho; ara això ha canviat molt. A més a més, aviat ens convertirem en l’única ciutat espanyola que té dos monuments dedicats a l’agent comercial. El pri­mer el vam inau­gu­rar ja fa uns anys al centre de la ciutat, i el segon ja el tenim en marxa. Pensem que és una manera que la gent cone­gui la nostra tas­ca i que s’adoni que tot el nostre esforç també ha servit per aixecar la ciutat.”

Aquesta és la visió que ens donen, des del Col·legi, d’aquests profes­sio­nals que acosten als consumidors els productes que es fabriquen arreu.