RICART-I-PIFARRE-JORDI-e
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

Sr. Jordi Ricart Pifarré

COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LLEIDA

Text del 2002.

“La salut pública constitueix una de les prioritats d’aquest col·lectiu”

Tres pilars sostenen el Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida: for­ma­ció, in­­for­mació i ètica. Així ho descriuen Jordi Ricart i Josep M. Tor­rent, degà i secre­tari respectivament de l’entitat. La institució fomenta les rela­cions en­tre els col·legiats: “Al llarg del sopar de veterinaris que orga­nitzem anu­­al­­ment, els membres tenen l’oportunitat d’inter­can­viar punts de vista amb altres companys de feina amb dife­rents espe­cialitats. En un col·lectiu com el nostre, és bàsic man­tenir un caliu pro­fessional.”

No po­dia ser d’una altra manera, si consi­derem que aquesta institució catalana agru­­pa gairebé 500 col·legiats. Fun­dat el 1906, cons­­titueix el segon col·legi vete­rinari més nombrós de Cata­lunya. “Qualsevol novetat tecnològica o avenç aparegut en el sector s’ha de fer arribar d’alguna manera al col·legiat, perquè estigui al dia”, a­cla­­­reix el degà de la institució. Per això, el Col·legi organitza tot sovint cur­­­sets, jor­­­nades, seminaris i altres activitats didàctiques adreçades als mem­bres. Ara bé, el Col·legi entén que “els llicenciats, quan abandonen la facul­tat, es­tan perfectament preparats per exercir la seva tasca.”

Ho de­mos­­tra el fet que el fantasma de l’atur no amenaci els ve­te­­rinaris llei­datans. No obs­tant això, amb els anys, certes pràc-tiques que­den obso­letes, i exi­gei­xen un reciclatge. N’és un exemple “la tèc­­nica de detec­ció de la sal­­­­monel·la, que fa vint anys requeria cinc dies per obtenir un dia­gnòs­tic. Avui, en canvi, en menys de dos dies ja disposem dels re­sul­tats.”

La institució disposa “d’una aula magna amb múltiples mit­­jans au­di­o­­vi­suals necessaris per organitzar conferències.” Algunes de les se­­ves­ ac­tivitats, però, no s’adrecen exclusivament als mem­bres del col·­­lectiu. El se­cretari de l’entitat esmenta el fet que “recentment, el Depar­­ta­­ment de Sa­­­nitat ens ha autoritzat com a formadors en mani­­pulació d’ali­­ments.”

D’altra banda, els col·legiats reben informació puntual i especialitzada a través de la revista i les circulars que l’entitat edita periòdicament. D’aques­­ta ma­nera, els veterinaris lleidatans es mantenen al corrent dels esde­ve­ni­ments del sector “tant a Catalunya com arreu del món.”

El Col·legi tam­bé facilita als seus membres informació sobre ofer­tes i demandes de feina, a través de la seva borsa de treball. Un vete­rinari pro­vinent del Col·legi de Lleida és garantia de profes­sionalitat, i és que des dels seus inicis, un dels es­ten­dards del Col·legi ha estat la deontologia dels seus membres: “La nos­­tra obligació és ac­tuar en cas que sorgeixi algun tipus de pro­ble­ma entre vete­rinaris o entre civils i veterinaris, per discernir les res­pon­­sabilitats i actuar en conseqüència.”

Sens dubte, en una zona agrícola com és la Terra Ferma, la branca ra­ma­­dera de la professió és la que disposa de més membres: “A Llei­da hi ha una gran quantitat de bestiar, tant boví com oví i porcí. En el cas d’a­quest darrer sector, som els primers productors de l’Es­tat espa­nyol.”

Amb tres milions de caps de porcí, aquesta província repre­senta “el 40% de la producció a Catalunya.” A més, cal con­venir que “les grans in­dús­­tries espanyoles fabricants de pinsos estan ubicades a la nostra pro­­víncia. En definitiva, tota aquesta con­juntura requereix la in­ter­ven­ció d’un nombre molt elevat de veterinaris.”

La responsabilitat del sector és enorme, ja que treballa amb matèria pri­­mera des­tinada al consum humà. El degà del Col·legi, que va presi­dir el Con­sell de Veterinaris de Catalunya durant quatre anys, recorda molt bé

el que va significar ocupar un càrrec com aquest al llarg de les Olimpíades de 1992: “En aquella època, de gran transcendència polí­tica, vam ha­ver de tran­­quil·litzar tant els ciutadans catalans com els visi­tants que arri­ba­ven a Barcelona d’arreu del món sobre l’es­càndol de l’en­grei­xament il·­legal d’animals. En aquell moment, vam deixar en­rere to­tes les reivin­dicacions del sector relacio­nades amb al­tres afers. Gover­nants i veterinaris vam fer un front co­mú per defen­sar Cata­­lunya.”

La societat ha de saber que “la salut pública constitueix una de les pri­­o­­­­ri­tats d’aquest col·lectiu” que no es dedica únicament, ni de bon tros, a ­la­­ clínica de petits animals: “Som responsables que els ciu­tadans con­­­su­­­meixin aliments en condicions. Gairebé la totalitat dels pro­ductes que ingerim diàriament estan controlats per vete­rinaris.”

La po­blació, doncs, pot estar ben tranquil·la, perquè els ali­ments “estan sot­me­sos a uns exhaustius filtres sanitaris. És molt di­fícil que es pro­du­eixi un frau en el sector alimentari.” I és que “els ra­maders són els més conscients de la necessitat de treballar ade­quadament; altra­ment, es perju­di­ca­ri­en a ells mateixos.” Grà­cies a aquests rigorosos con­trols, “avui el con­sum s’ha re­ac­tivat.”

Una altra de les qüestions delicades que s’han resolt al llarg dels dar­rers anys és la de la gestió dels residus que generen els porcs: “Re­cent­­ment, s’ha publicat un decret per regular aquesta proble­mà­ti­ca.” Han quedat en­­rere aquells temps en què “els ramaders escam­pa­ven els pu­rins i els fems indiscriminadament. Ara caldrà que se sot­me­tin a un programa de gestió.”

Una altra bona notícia és que “ja s’estan po­sant en funcio­na­­­ment plantes de depuració de pu­rins, on se se­pa­ra la matèria lí­qui­da de la sòlida per fabricar-ne després adobs. És més, aquestes plantes­ també seran centres de co­generació elèc­tri­ca.”

Per als repre­sen­­tants del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, “la solu­ció a totes aques­tes pro­ble­màtiques no con­sis­teix a tancar explo­tacions, sinó que cal tro­bar sortida a les in­qui­e­tuds dels rama­ders.” La indústria de trans­for­mació de la carn és una de les assigna­tures pen­dents del sector. L’ex­plicació és senzilla: “A Lleida hem cen­trat l’aten­ció en les granges de porcs.”

Un dels pitjors enemics del sector carni lleidatà és, sens dubte, les pes­­tes, que afecten tot el Vell Continent. El president del Col·legi atri­bueix a­quest pro­­blema preocupant a “l’enorme moviment pecuari que hi ha en el marc europeu. Tampoc no podem oblidar l’exis­tència a les nos­tres con­­­­­­trades de ramaders inconscients que adqui­reixen ani­mals pro­vi­nents de zones afectades per la pesta.”

Malgrat aques­tes excep­cions,  les granges catalanes són, en gene­ral, un model de pro­fessionalitat: “Són mol­tes les que disposen de sistemes de detec­ció i control per bar­rar el pas a les malalties.” Ara bé, al seu parer, “les sancions apli­ca­­­des als res­pon­sables de les epidèmies haurien de ser més con­tun­dents.”

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida pot felicitar-se per la tasca desen­vo­­lupada al llarg de gairebé un segle d’existència: “L’any 2006 cele­brem el nostre centenari. Tenim previst d’organitzar un gran nom­bre d’acti­vitats per tal de fes­­tejar aquesta efemèride.” Amb uns res­pon­sables tan compro­me­sos com els que hem conegut a través d’aques­tes línies, aquesta celebració té l’è­xit garantit: “Re­­pre­sentar el col·lectiu ve­­teri­nari és un orgull.”