Ramon Ribas Frias
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

Sr. Ramon Ribas Frias

ENTORN SCCL

Text del 2003.

“El nostre pro­pò­sit és oferir un espai associatiu on sigui possible una educació en la llibertat”

L’economia social està formada per un pool d’entitats que se situen entre el sector públic i el sector privat amb afany de lucre. Entorn SCCL és un clar exemple d’organització propera al territori, nascuda a ini­ciativa de la societat civil i creada de baix a dalt, com a resposta a la voluntat d’un nombrós grup de persones i associacions, i a les ne­cessitats educatives i so­cials. Així ho explica Ra­mon Ribas, màxim representant d’aquesta entitat cooperativa: “Va néixer a partir de la federació d’esplais, Esplac, quan començà a rebre demandes per gestionar més eficaçment els serveis oferts pels ajuntaments. Davant la possibilitat de crear un conflicte entre el treball voluntari i el treball professional, es va optar per una via molt inno­vadora, com és el model mixt: la via professional controlada pel voluntariat. La cooperativa, en el nostre cas mixta de socis de treball i socis consumidors, era la fórmula ideal per donar forma a la nostra voluntat i perquè ens permetia ser una empresa, però sense afany de lucre i amb una clara vocació ideològica i educativa.”

La complexitat de l’organització d’Entorn SCCL respon a la coherència amb els seus orígens i amb la seva finalitat. “Els socis consumidors, la part majoritària dels vots de l’Assemblea, són els monitors i els joves dels esplais i casals de joves que van originar aquest servei, de forma que tot i que la cooperativa està abocada per mitjà dels seus socis de treball a fer projectes per a la societat, manté els vincles i la coherència ideològica amb el moviment social al qual pertany. En la gestió, aquest enfocament es tradueix en un consell rector format a parts iguals pels socis de consum i els de treball, essent sempre el president un soci consumidor”, explica Ramon Ribas.

La fórmula cooperativa els permet comptar amb el millor de la iniciativa empresarial i el millor del món associatiu, mantenint l’esperit de­mo­cràtic i social i gestionant amb professionalitat. La cooperativa té una clara voluntat de servei a la societat. “Tot i el gran volum de fac­tu­ració que prové dels nostres socis de consum, realitzem molts serveis externs a empreses, associacions, AMPA, ajuntaments… Aquests serveis no només són educatius, sinó també socials: lu­doteques, casals infantils, de joves, albergs i cases de colònies, activitats extraescolars, menjadors, activitats de col·laboració amb ajuntaments i associacions, etc.”

Un projecte especial és el que estan portant a terme al barri de la Mina, conjuntament amb el Pla del Besòs: “L´objectiu és formar una asso­ciació de veïns en cadascuna de les escales del barri perquè s’hi desenvolupi un sentit social. A hores d’ara ja hem pogut com­provar les primeres fites aconseguides i estem en la fase d’ex­pan­dir el projecte”, afirma el president.

“Actualment hi ha 250 persones treballant a la cooperativa. Per a nosaltres és clar que les empreses poden tenir un sentit de jus­tícia i que poden actuar segons uns principis socials”, assevera Ramon Ribas, a la qual cosa afegeix: “Per això, l’objectiu és aconseguir que molts dels serveis que prestem esdevinguin més pedagògics i que les condicions laborals siguin més dignes per als con­trac­tats, així com possibilitar-los la incorporació com a socis de treball.”

Per entendre l’alt contingut social dels objectius d’Entorn SCCL, cal conèixer la realitat associativa que l’envolta. El que en un principi era una associació de quaranta o cinquanta esplais que van començar a rebre ofertes empresarials, ha crescut fins a convertir-se en el Mo­vi­ment Laic i Progressista, un dels principals agents de l’associacionisme educatiu a Catalunya. Aquest Moviment agrupa uns 150 esplais i grups de joves, amb una base associativa de més de 17.000 persones i dóna serveis a 50.000 usuaris al llarg de l’any. Està compost per l’esmentada Esplais Catalans –Es­plac–, l’Associació de Casals de Joves de Catalunya, l’Escola Lliure El Sol, la Fundació Ferrer i Guàrdia i la Fundació Terra.

“L’esplai és un àmbit associatiu que actua des de l’altruisme i amb molt interès pel vessant formatiu, perquè es desitja que les noves generacions creixin amb uns valors determinats.” El seu model d’esplai “no pretén ser neutral –la qual cosa és impossible–, sinó ser un model d’educació laic que s’impliqui en la societat.” És co­negut el valor del lleure com a espai formatiu, però son menys cone­gudes les noves aportacions laiques al món de l’educació en el lleure infantil i juvenil. Pel que fa a la seva situació concreta, el seu estil i ideari es fonamenta en una utopia racional: la llibertat i la felicitat per a totes les persones, amb el lliurepensament com a mètode educatiu. Aquest ideari és transmès als associats a través de l’escola El Sol, inaugurada l’any 1992, i a partir d’aquests, amb les seves actituds i ac­tivitats, a la resta de la societat.

Per altra banda, formen part –i presideixen– una entitat internacional que coordina les accions de les entitats amb un ideari i propòsits laics. Es tracta de la “FIEEA, una organització internacional d’intercanvis educatius per a infants i joves que opera a més de vint-i-cinc paï­sos.” Al mateix temps són membres observadors de IFM-SEI. Amb­dues entitats són plataformes que influeixen en les polítiques inter­na­cionals en els àmbits infantils, juvenils i educatius.

Ramon Ribas està convençut que la pretensió d’Entorn SCCL com a moviment social és transformar la societat, fita que només es pot dur a terme “a partir del canvi de mentalitats, a partir de l’educació de les consciències. Molts pares busquen propostes educatives que s’adiguin millor amb una educació en la llibertat. El nostre pro­pò­sit és oferir un espai associatiu on sigui possible. Aquests canvis en la mentalitat col·lectiva són els que perduren i ajuden veri­ta­blement a transformar la societat. Un d’aquests canvis és la crea­ció d’una societat justa i plural on diverses cultures hi tinguin cabuda i aportin el millor de si mateixes.” I finalitza: “Som un mo­del basat en el capital humà i una garantia per a la lluita contra tota mena de jerarquia que dicti un pensament i acció únics.”