JOSÉ IGNACIO CONDEMINAS
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. JOSÉ IGNACIO CONDEMINAS ELIZALDE

BUFET CONDEMINAS

Text del 2001

«Un cop es comença a exercir en el torn d’ofici és molt difícil plegar-ne perquè les satisfaccions són tantes que els as­pec­tes negatius queden en se­gon terme»

En el món de l’assessora­ment jurídic empresarial, hi ha dues grans vies d’accés a la pro­fes­sió: provenir d’una nis­sa­ga d’ad­vocats o bé d’una d’em­­pre­­saris. Aquest és el cas de José Igna­cio Con­de­­minas: “Vaig tenir la des­grà­cia que el meu pare morís quan jo tenia 18 anys. Les conse­qüèn­­­cies jurídiques de la seva mort van desper­tar el meu in­terès pel món del dret, que ja a la facultat va esdevenir en una ver­ta­­de­ra passió, en part grà­­ci­es a la figura de la me­va es­po­sa, Encarna López Valder­ra­ma.”

Des d’ales­ho­res la seva vi­da personal i profes­sio­nal sem­­­pre ha estat lligada a la d’a­questa lletrada especialitzada en actuacions penals: “Gai­rebé sempre hem treballat junts i en plena harmonia formant un projecte vital i pro­fessional molt bonic. Per assolir aquest equilibri, n’hi va haver prou d’establir una sèrie de normes de convivència perquè el fet de tre­ballar plegats no afectés la nostra vida personal i la de la nostra fa­mília. Tenim acordat no parlar d’assumptes de la feina des de l’hora de sopar fins l’endemà. Tampoc no comentem els casos quan som amb altres amics lletrats. Per altra part, el fet que l’Encarna fos advocada ha potenciat que li prestés tot el suport i l’ajut necessari perquè po­gués compatibilitzar la maternitat i la família amb la seva trajectòria professional. Crec que ho ha aconseguit plenament, tot i que no és gens fàcil per a la majoria de juristes, ja que la nostra pro­fes­sió de­mana molta dedicació i un grau elevat de suport i compren­­­­sió per part de l’altre membre de la parella.”

Tot i treballar conjuntament, José Ignacio Condeminas no comparteix l’es­pe­cialitat penal amb la seva esposa: “Els àmbits en què he aprofundit són el dret mercantil, el civil i el fiscal. Vaig tenir la sort d’haver de començar a tre­ba­llar en una assessoria generalista immediatament després d’acabar la llicenciatura. Aquesta feina va ser el millor màster pràctic possible perquè vaig assolir uns amplis coneixements ge­ne­ralistes sobre els quals, després, he pogut especialitzar-me. Sem­pre vaig tenir molt clar que em volia dedicar a l’assessorament empre­sa­rial perquè les meves arrels es relacionen amb aquest món, i per­què d’aquesta manera puc ajudar els empresaris a desenvolupar les tasques de gestió. De fet, m’agrada i considero imprescindible ficar-me en la pell de l’empresari per aportar-li la millor solució d’acord amb les seves necessitats i circumstàncies personals. En aquest sen­tit, però, s’ha de ser curós perquè el professional de l’assessorament va aprenent, a mesura que porta més anys de dedicació, que no és aconsellable implicar-se en els problemes del client, perquè pot per­dre l’objectivitat.”

Aquesta vo­ca­ció empresarial té molt de social en el cas d’en José Ignacio perquè és conscient que l’estabilitat i la creació de riquesa que tota empresa comporta és beneficiosa per a tot el teixit social. La so­ci­e­tat, però, és molt més complexa i la tasca de l’advocat ha d’incloure l’aten­ció als sectors des­protegits: “Tant la meva dona com jo portem casos del torn d’ofici. Tots dos pensem que aquestes actuacions són molt en­ri­quidores per al professional tant des de la perspectiva judicial com des de la pers­pec­tiva humana perquè et permeten tenir una visió més àmplia de la realitat social i aportar-hi quelcom des de la teva po­si­ció privilegiada. En aquest sentit sempre hem pensat que la felicitat dels uns la valorem amb la desgràcia dels altres. Per altra banda, l’En­carna considera que un cop es comença a exercir en el torn d’ofici és molt difícil plegar-ne perquè les satisfaccions són tantes que els as­pec­tes negatius, com ara l’escassa retribució de què gaudeixen els lle­­trats, queden en se­gon terme.”

L’aportació de José Ignacio Conde­mi­nas a la millora de la societat no acaba aquí, perquè també és el president de l’As­sociació de Consumidors de la comarca del Maresme: “Les asso­cia­cions de consu­midors són una eina molt eficaç per defensar els drets dels ciutadans i perquè l’Administració apliqui les sancions con­venients per tal que les empreses compleixin les seves obligacions quant a la qualitat i als acords presos amb els seus usuaris. És molt difícil que un ciutadà aï­llat pugui portar fins a les darreres conse­qüències aques­tes qüestions i, en canvi, amb una petita aportació a­nual, aquestes or­ganitzacions es fan càrrec de totes les despeses i representen un ma­jor pes social. De mica en mica, els consu­mi­dors catalans s’han anat men­talitzant, es queixen i reclamen més en cas d’abús, però encara hem d’insistir perquè ho facin sempre que detectin una irregularitat.”

El tarannà ja de per si altruista i amb vocació per afavorir el progrés eco­nò­mic i social de la comunitat es va reforçar encara més quan, amb només 36 anys, José Ignacio va patir un atac de cor. Això el va dur a considerar i ana­lit­zar el seu treball i les seves aspiracions des d’una altra pers­pectiva: “El grau d’estrès i la capacitat de treball a l’hora d’en­frontar-te a l’asses­sorament de determinades empreses és molt elevat. Per això, després de superar l’atac de miocardi vaig establir unes noves bases de tre­ball que incloïen, entre d’altres, el fet d’assessorar únicament em­pre­ses que no requerissin que la meva jornada laboral es prolon­gués per sobre de les vuit hores diàries. Aquesta és la causa que actual­ment presti els meus serveis sobretot a empreses mitjanes.”

José Ignacio Condeminas forma part d’una generació de lletrats que es van formar en un moment històric –els darrers anys del franquisme i primers de la democràcia– en què la vacil·lació jurídica era molt gran: “La legislació que estudiaves en un curs, l’any següent quedava obsoleta.” Després, els canvis que s’han produït en la societat catalana i occidental en general han fet que l’exercici de la seva professió es distanciés del de les genera­ci­ons més grans d’advocats del país: “Abans hi havia un respecte reveren­cial per la figura del lletrat. Afortunadament, hem superat aquest ense­nyoriment i el tractament excessivament tècnic i una mica prepo­tent amb els clients. Crec que hem guanyat força perquè som molt més hu­mans i sensibles en la relació amb els nostres clients.”