José Julio Moya García
Fotografia: Àngel Font
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

Sr. José Julio Moya García

FIRA DE REUS

Text del 2003.

“Hem dissenyat el nostre propi model de fira que consisteix a ser creatius i adaptar-nos a les necessitats de cada moment”

Reus és des de fa segles una ciutat amb una gran tradició firal i comercial. Fira de Reus representa la consolidació de l’activitat firal tradicional amb una organització complexa i professional que es gestiona a través de la Fundació Privada Fira de Reus. El seu president és José J. Moya: “La dada més antiga que coneixem sobre la història firal de Reus es remunta al Mercat del dilluns, un Pri­vilegi Reial atorgat l’any 1309 pel rei Jaume I. És una referència que posa de manifest la importància comercial d’aquesta ciutat i que s’aniria incrementant al llarg dels anys. Al segle xviii, Reus tenia una important pro­duc­ció d’aiguardent, teixits i cuir que arribaven a través del port de Salou, molt pròxim a la nostra ciutat. El 1925 va organitzar-se el Primer Salón de la Electricidad Aplicada a la Agricultura, que culminà el 1976 amb la creació d’ExproReus, l’actual fira de la ciutat reusenca amb més reconeixent nacional.”

Avui, aquesta organització compta amb un modern Palau de Fires i Congressos on desenvolupar les seves activitats, totalment vinculades a l’important activitat econòmica i social de l’àmbit d’influència de la ciutat de Reus. “El 2000 vam rehabilitar el recinte firal i vam ampliar-lo amb una nova generació de sales que permeten oferir al client un servei de gran qualitat. Les instal·lacions consten de tres sales d’exposició, d’un saló d’actes, d’un auditori multifuncional, de les Sales Gaudí i Fortuny, de les sales de comissions i d’un aparcament amb 250 places. Actualment disposem de 9.500 metres quadrats de salons d’exposició. A més d’ExproReus, dirigida a molts tipus de con­su­midors, també tenen molt d’èxit Antiquari’s, el Saló de l’Auto­mò­bil, la Fira del Disc i Tot Nuvis.”

Fira de Reus és pionera a Espanya en l’organització de fires i congressos, i un referent per a tot l’Estat. Compta amb un calendari anual d’un cen­tenar d’activitats i 150 dies d’ocupació: “El nostre objectiu és pro­mou­re i fomentar l’economia, el comerç i la indústria mitjançant l’organització d’activitats firals i congressuals que facin pos­sible l’exposició de béns i serveis, la difusió de nous productes i coneixements, el contacte i l’intercanvi comercial i la con­cen­tració d’oferta i demanda dels diferents sectors representats. Reus és una ciutat que, a més, té altres atractius que contribueixen a projectar la Fira, com l’important llegat arquitectònic i artístic del període modernista i un entorn paisatgístic i cultural molt in­teressant.”

Les activitats de les fires són complexes i requereixen suport institucional per anar endavant. “Tot i així, la nostra idea és la de complementar, a través de l’organització de congressos i d’altres activitats pa­ral·leles, el funcionament i finançament de la Fira. Estem aplicant fórmules per generar nous recursos que ens permetran afrontar el futur amb totes les garanties. Les nostres instal·lacions s’han modernitzat amb l’objectiu de donar resposta a totes les demandes del mercat, i això vol dir que estem oberts a qualsevol tipus de proposta que aporti quelcom a la nostra àrea.”

En aquest sentit, la direcció de Fira de Reus ha apostat per la consolidació d’un equip humà professional i preparat per dur a terme aquests reptes: “Estem implantant la ISO 9000 referent a la capacitat organitzativa i de procediments per aconseguir que els resultats de la nostra gestió siguin de màxima qualitat. La formació del personal és un dels objectius de la direcció de la Fira per poder fer millor la nostra tasca. La feina prèvia a la realització d’una fira o un congrés és bàsica, però també ho és disposar de capacitat de resposta ràpida i eficient davant de situacions complicades i imprevistes que poden produir-se durant un acte.”

Les fires que s’organitzen van dirigides a fomentar el comerç i la indústria de la zona “i projectades per a l’entorn social tant de la ciutat de Reus com de les poblacions properes. ExproReus no és una fira especialitzada sinó dirigida a un ampli sector de consumidors. Les grans fires que tenen lloc a ciutats com Barcelona o Madrid ja organitzen fires es­pecialitzades. Nosaltres tenim un mercat natural que ens permet créixer en altres direccions amb noves possibilitats d’èxit. Hem dissenyat el nostre propi model de fira que consisteix en ser creatius i adaptar-nos a les necessitats de cada moment i del nostre consumidor.”

Per donar aquesta resposta global al consumidor, Fira de Reus disposa de mitjans moderns, com ara un sistema de fira virtual que permet als clients donar-se a conèixer a través d’una web: “Així el públic pot accedir a informació sobre els expositors i al mateix temps enllaçar amb la web de cada empresa per mantenir un contacte després de la finalització de la fira.”

Facilitar al consumidor un xarxa adequada de comunicacions i una forma de contactar amb les empreses ha esdevingut essencial en un món global i competitiu. “Les infrastructures en comunicacions són bàsiques. Accedir a Reus és senzill però encara ho podria ser més si es potenciés l’aeroport, cosa que ajudaria a no saturar tant el de Barcelona. Hi ha la frase coneguda de Reus-París-Londres, perquè en aquesta ciutat realment hi ha un esperit de co­merç, de negoci i d’empresariat molt important que va més en­llà de les fronteres estatals i que té una important tradició. A més, Reus té molt a prop les comunicacions marítimes, que s’han de continuar potenciant.”

La gent de Reus ha demostrat al llarg dels anys l’aposta per la Fira, igual que moltes altres institucions. “Han contribuït a l’èxit de la Fira de Reus els seus patrons: l’Ajuntament de Reus, la Cambra de Comerç, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. En aquests moments, també estem treballant per establir algun tipus de contacte amb la Universitat Rovira i Virgili per tal d’apropar aquest centre universitari a la zona de Reus. La recerca de sinèrgies entre estaments i societat és un aspecte preferent de la nostra actuació.” Les expectatives de futur per a aquesta entitat reusenca són molt sòlides i positives per a la societat catalana i el seu teixit empresarial, motor de creixement del territori català.