Sr. Josep Bové Bertran et alia
Sr. Josep Bové Bertran et alia
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. JOSEP BOVÉ BERTRAN

FUNDACIÓ CLARÓS, FUNDACIÓ EMI

Text del 2002

FUNDACIÓ EMI va ser cre­a­da el 1959 per un grup d’em­pre­­saris i professionals, lide­rats pel Dr. Manuel Ribas Montobbio i el Pare Jesuïta, Joan Torres Gasset, “qui ma­lau­rada­ment ens va deixar el 23 de gener de 1987. Les finalitats funda­cionals es con­­cretaven en proporci­o­nar una forma­ció integral (tèc­nica, humana i social) als directius inter­me­dis de les empreses, que con­­nec­ten l’alta direcció amb la ba­se operativa.”

Per voluntat del seus fundadors, “s’ha ca­rac­teritzat per ser un pro­jec­te independent de qual­sevol institució finan­ce­ra, patro­nal, sindical, polí­tica o re­li­gi­osa.” Les dimen­­sions humana i social de la formació impartida “s’han inspirat en la doctrina social de l’Església i, concretament, en els cinc principis pro­pis: l’Humanista, el de Llibertat i Respecte, el d’Efi­ci­ència Econòmica, el de Professionalitat i Exi­gèn­cia i el de Solidaritat.”

En la història d’aquesta institució es poden delimitar dues etapes: “El primer període, 1959/1979, es caracteritza pel perfil dels directius in­termedis que a la gran capacitat humana, raó per la qual l’em­pre­sa els confiava el comandament d’importants grups de treballa­dors, s’unia un baix ni­vell de formació; i perquè l’única activitat era la For­ma­ció Con­tinuada, és a dir, la formació empresarial adreçada a pro­fessionals en ac­tiu.”

El segon període comença el 1979 amb un nou equip i un nou pro­jecte que pretén adaptar-se a les necessitats del moment, però, sobretot, preparar-se per als reptes de futur. “Aquest nou pro­jecte fou batejat amb el nom de El Campus Urbà de FUNDACIÓ EMI i té dues dimensions: l’arqui­tectònica i la formativa. La dimensió arqui­tec­tònica ha suposat passar dels 350 m2 inicials als més de 2.600 m2 actuals, i està prevista una darrera fase que representarà un incre­ment de 4.000 m2, a més a més de 376 places d’aparcament; i tot això, al bell mig del cor de Gràcia, en l’espai interior de l’illa delimitada pels car­rers Escorial, Encarnació, Reig i Bonet i Torrent de les Flors.”

La di­men­sió formativa del projecte va consistir a renovar la Formació Conti­nu­a­da i complementar-la amb Formació Universitària i Formació i Consul­to­ria Empresarial. El curs 1990/91, “vam posar en marxa un BBA (Bachelor of Business Adminis­tra­tion) que va rebre l’ho­mo­logació el curs 1996/97, després de trans­formar-se en Diplomatura en Ciències Empresarials+BBA, a través de la Facultat d’Economia IQS de la Universitat Ra­mon Llull. Aquest pro­jecte de formació univer­si­tà­ria ha pretès ser diferent d’altres poten­ciant l’anglès com a idioma de negocis, les pràctiques a les empreses i les esta­des en pràctiques a l’estran­ger, a més d’un projecte de fi de carrera que integra els coneixements rebuts.”

L’oferta formativa de FUNDACIÓ EMI “s’adreça als directius intermedis de les empreses, però també als gerents i directius de les pe­ti­tes empreses i als professionals sen­se co­man­dament, ja que l’aixa­fa­ment de l’estructura empresarial ha fet que  els seus inte­grants, inclosos els de la base, adqui­rei­xin més quotes de res­­ponsabilitat a què han de saber respondre prou adequada­ment.”

“Entre els nostres postgraus desta­quen el Màster en Màr­que­­ting, el de Tributació, el d’Economia i Finances i un inno­va­dor, el de Li­de­ratge i Gestió de Persones.” L’oferta educativa de la Fundació EMI es tan­ca amb els cursos in com­pany (Formació i Consultoria Empresarial) un tipus especial de formació contínua “que té lloc a les mateixes em­preses i que res­pon a un mo­del en què la proposta formativa és con­seqüència d’un di­ag­nòs­tic previ.”

Quant a les petites i mitjanes em­pre­­ses, un dels pro­gra­mes més emblemàtics és el Vigilance: “Es fonamenta en una com­binació de teoria i pràctica (Formació-Ac­ció). La teoria s’impar­teix en sessions a les quals segueix la introducció pràc­ti­ca en la mateixa empresa. L’ob­jectiu és promoure i enfortir la vi­sió a llarg termini de les empreses.”

A part d’aquest original pro­grama formatiu, també des­taca un altre que con­nec­ta amb les necessitats dels empre­saris catalans, determinades per la se­va estructura organitzativa: “Amb el programa Tra.Sme to­quem la difícil qüestió de la successió-­trans­missió en el si de les em­preses fa­mi­liars.”

Els objectius fona­mentals de les activitats de FUNDACIÓ EMI són: in­cre­men­tar la pro­duc­tivitat i la com­pe­titivitat de les empreses; i con­tri­buir al pro­grés professional, personal i social dels alumnes. “Per asso­lir-los, la nos­tra acció formativa, fona­men­­ta­da en l’experiència me­to­do­lò­gi­ca de més de 42 anys, es basa en els principis següents: La formació ha de con­tribuir a trans­for­mar po­sitivament la realitat de l’em­­presa; El dife­rencial en l’a­lumne, en­tre el primer i el darrer dia, no és l’objectiu de la for­ma­ció, sinó l’ins­tru­­men­tal que aquest ha d’u­ti­litzar per assolir el veri­ta­ble objectiu; Aquest diferen­cial pot ser de conei­xe­ments (saber), de ca­pacitats (saber fer) o de voluntats (voler); Per­què la for­mació sigui realment útil a l’em­presa, és tant important la teoria (el per­­ què) com la instru­men­ta­ció pràctica (el com); Per a la com­pe­titi­vitat de l’empre­sa, saber fer i vo­ler són tant o més valuo­sos que saber; La nostra tas­ca didàctica con­sisteix a fer fàcil el que és difícil.”

Des de la FUNDACIÓ EMI, el futur és vist amb il·lusió, satisfacció i convicció: “Les empreses que veritablement triomfen són aquelles que no tan sols preveuen els canvis, sinó també que els planifiquen i els porten a terme. I aquesta és la màxima que nosaltres mateixos hem desitjat exem­plificar.”

Aquesta acurada i seriosa planificació del futur de la ins­titu­ció, que s’ajusta a la tendència cap a l’agrupament existent en la nostra soci­e­tat, “va ser prevista ja fa molt de temps i es materialitzà el 9 d’oc­tubre de 2001 amb la signatura d’un Document de Compromís entre FUNDACIÓ EMI i l’IQS (Institut Químic de Sarrià), en virtut del qual i de forma gra­dual, el govern de FUNDACIÓ EMI, fonamentat fins ara en les perso­nes, passa­rà a fonamentar-se en les institucions, és a dir, directament en l’IQS, institució de reconegut prestigi nacional i internacional, que pertany a la Companyia de Jesús i és membre funda­dor de la Univer­sitat Ramon Llull, i, indirectament, en la Companyia de Jesús. Ha co­mençat, per tant, la tercera etapa de FUNDACIÓ EMI.”