Sr. Josep Costa Dalmau
Sr. Josep Costa Dalmau
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. JOSEP COSTA DALMAU

FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES

Text del 2002

Els joves jugadors han de competir, però dins d’un ordre que passa per observar sempre un comportament cívic; el nostre lema es: Educa’t amb l’esport 

Tot i que Catalunya ha avançat força en matèria esportiva pel que fa a les in­­­fraestructures i a la formació de les noves generacions d’esportistes des de l’ar­ribada de la democràcia a l’Estat espanyol, el cert és que en el cas de les comarques les mancances continuen sent moltes i greus, en part per­què al nos­tre país s’ha imposat una mena de centralisme barceloní, que des­cuida les zones perifèriques com Figueres en les quals els projectes esportius s’han desenvolupat majoritàriament d’una forma un tant incon­ne­xa i sense con­­fi­gu­rar un veritable projecte de futur tant en els mitjans com en les persones.

En aquest context, la Fundació Esportiva Figueres va néixer “l’any 1996” per intentar pal·liar aquest dèficit: “Partint de la base que la Unió Es­por­ti­va Figueres és un equip de futbol emblemàtic a la comarca de l’Alt Em­pordà, es va plantejar la necessitat de constituir un projecte de fu­tur per a la formació de les noves generacions d’esportistes, no tan sols des del vessant estrictament esportiu, sinó també des de la for­ma­ció en els valors ètics i socials.” L’elecció d’una fundació com a for­ma d’organització en comptes de qualsevol altre tipus d’institució va res­pon­dre al desig “de perdurar en el temps i que el projecte sobrevisqués a la participació dels seus fundadors. Es desitjava desenvolupar un pla formatiu amb nens a partir dels sis anys per tal que poguessin pro­gres­sar com a persones i esportistes dins del club fins a accedir, si es donava el cas, a les files del primer equip de la Unió Esportiva o arri­bar a la disciplina d’altres clubs de reconegut prestigi en el país. En aquest sentit, primerament es va signar un conveni de col·laboració amb el Futbol Club Barcelona, i en aquests moments hi ha incor­po­rats als seus equips jugadors provinents de la pedrera. Actualment, hi ha establert un acord amb l’Espanyol i properament s’incor­po­ra­ran a aquest club altres jugadors. I tot això, tenint present la relació i els lli­gams de la Fundació amb la Unió Esportiva Figueres i la voluntat per part d’aquesta entitat de cooperar amb l’equip en tot moment, sem­pre però amb una plena independència administrativa i de funcionament.”

El Patronat de la Fundació està constituït per vuit membres, a més de tres re­presentants de les institucions altempordaneses. Són els següents: Jo­sep Costa i Dalmau, el seu president, Josep Miquel i Ballart, Ramon Mi­quel i Ballart, Ramon Miquel i Vilanova, el seu vicepresident, Albert Do­mín­guez i Vila, Antoni Conesa i Gibert, Aureli Teixidor i Calvet, Joan Arman­gué i Ribas, alcalde de Figueres en representació de l’Ajuntament d’aquesta ciu­tat, Jordi Cabezas i Llobet, president del Consell Comarcal de l’Alt Empor­dà, en representació d’aquesta entitat, i Josep Company i Molar, repre­sen­tant de la Unió Esportiva Figueres SAD.

A la Fundació, els valors ètics, esportius i socials dels joves que s’integren dins del seu projecte esportiu sempre han estat tant o més importants que els seus èxits professionals. Això explica la importància concedida al Re­gla­ment intern i normes de conducta que els integrants han de respectar i, especialment, el fet que, per a la Fundació, un bon esportista, fins i tot un es­portista d’elit, format en la seva escola que no hagi assolit aquests va­lors representi un exemple poc adequat per a la resta de membres del pro­jecte: “Per a la Fundació és molt important que els nens puguin fer com­patibles els seus estudis amb l’esport i, de fet, dels sis als 10 anys s’integren en l’Escola de l’Esport, on el més important és l’aspecte lú­dic i no pas l’esportiu. En aquest moment, tots els alumnes juguen i participen, tot i els seus diferents nivells. Els entrenadors no es fixen en els seus valors esportius, sinó que aquests infants de­sen­volupin una activitat física agradable i reforcin determinades habi­li­tats i ca­rac­terístiques necessàries, com ara la psicomotricitat. A par­tir dels 10 anys, comença l’etapa del futbol base, que després deri­va­rà cap a la de futbol amateur, la qual, al seu torn, pot conduir aquest jovent cap a la pràctica del futbol professional. En aquesta segona eta­pa es fa una selecció en relació amb els valors esportius dels juga­dors, però sempre atenent la seva formació com a persones abans que no pas com a esportistes.” Per formar-los esportivament, la Fundació dis­posa de tot un equip d’entrenadors professionals encarregats de la seva preparació des de l’Escola de l’Esport. Durant aquesta primera etapa, els ju­gadors entrenen dos cops per setmana i disputen els encontres el cap de setmana. En les categories amateurs, s’entrena un cop més per set­ma­na i s’apuja el nivell d’exigència i rendiment fins a assolir les carac­te­rís­tiques del futbol professional.

En l’actualitat més de 300 jugadors s’apleguen al voltant d’aquesta ori­gi­nal i necessària “filosofia formativa”, tan poc freqüent en el món de l’es­port on cada cop més s’imposa la manipulació mediàtica dels esportistes, que els converteix en ídols de masses sense cap rerefons humanístic: “L’es­port té una cultura darrere fonamental, i si s’està perdent és per culpa de l’adulteració externa.” Per a la Fundació Esportiva Figueres l’es­port sempre ha de contraposar-se a la violència, i és per això que “quan un jugador comet un acte violent, la Fundació sempre dobla la san­ció que l’esportista rep de la Federació.” El rebuig a la violència i a les for­mes poc esportives de competitivitat no significa la negació d’aquest ele­ment: “Els joves jugadors han de competir, però dins d’un ordre que passa per observar sempre un comportament cívic.”

De fet, els valors humanístics promoguts des de la Fundació es con­tra­po­sen sovint amb les exigències dels pares, més competitius del que cal­dria a l’hora d’observar els progressos dels seus fills i les seves actu­a­cions es­portives: “Al començament de la temporada, tots, teòri­ca­ment, ente­nen que els seus fills han de respectar les normes espor­ti­ves i que han d’educar-se en l’esperit esportiu, per la qual cosa ells han de ser el primer referent. Després, a la pràctica, l’exemple que donen no sem­pre és el més desitjable. A més, a alguns pares els costa enten­dre que per practicar el futbol cal una formació global que integri as­pectes ètics i que inclogui activitats com la redacció, el dibuix, etc.”, encaminades cap a la reflexió i l’aprofundiment en aspectes com la com­pa­nyonia, la cooperació, la generositat, el valor del lleure, etc. En aquest sentit, una de les iniciatives que més mostren el tarannà de la Fundació i el seu objectiu d’integració de l’esport en un projecte educatiu més am­bi­ciós és “la integració dels alumnes del col·legi Mare de Déu del Mont –nens afectats per disminucions psíquiques– en els programes de formació que desenvolupem.”

De cara al futur, tot i que ara per ara se centren exclusivament en la pe­drera futbolística, pretenen crear “una oferta esportiva que vagi més en­llà del futbol”, ja que consideren que la seva importància “s’ha mag­ni­fi­cat fonamentalment pels mitjans de comunicació” i que hi ha moltes vies, disciplines, de materialitzar l’esperit esportiu.