Sr. Josep Fradera Ramon
Sr. Josep Fradera Ramon
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SR. JOSEP FRADERA RAMON

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LES ENERGIES RENOVABLES DE CATALUNYA

Text del 2002

Cal una societat ben informada i conscienciada sobre l’impacte de l’ús de les energies.

El camp de les energies renovables ha adquirit de forma progressiva un important pes en la societat actual. Si bé fa uns anys eren pocs els que apostaven per a­quest tipus d’energies, avui l’opinió generalitzada és que la seva aplicació és beneficiosa i imprescindible per a l’entorn. De totes maneres, encara hi ha un llarg camí per recórrer per tal que s’implantin de forma sistemàtica. Amb aquesta premissa, l’Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya va néixer l´any 1994 amb l’objectiu de fo­mentar la utilització de les e­nergies renovables en el mà­xim d’àm­bits i sectors pos­sibles. Actualment la formen 150 associats i el seu àmbit d’actuació és nacional. La presideix Josep Fradera, un professional del sector energètic que, igual que el conjunt de l’Associació, aposta amb fermesa per diferents formes energètiques renovables i respectuoses amb el medi ambient que ens envolta: “En una associació és bàsica la presència d’un equip de per­sones que comparteixi idees i tingui un objectiu comú. A Catalunya, aquest plantejament existeix i, per això, hi ha tantes entitats associatives. La nostra va néixer a partir de la iniciativa de set persones vinculades professionalment al món energètic que vam veure que feia falta unificar criteris en el camp de les energies renovables. També s’hi van incorporar professionals d’altres camps, com per exemple l’arquitectura i l’enginyeria, perquè la seva feina està molt vinculada a la qüestió energètica. A partir d’aquí vam poder dissenyar unes línies mestres d’actuació bàsicament dirigides a fomentar la utilització de les energies renovables i a difondre les seves qualitats ambientals, d’estalvi de recursos i d’autonomia.”

El camp de les energies renovables va molt lligat als avenços en noves tecnologies. Mentre que per als professionals del sector l’aplicació de les energies renovables és molt coneguda i es considera un camp madur tècnicament, el mercat tot just comença a descobrir els avantatges d’aquests sistemes de producció energètica: “Fa anys que ha quedat totalment demostrat que la tecnologia funciona, però hem trobat molts impediments per introduir els nostres productes. L’Administració catalana ha donat suport a les nostres iniciatives i s’han atorgat subvencions per poder introduir-les. Hem demostrat que són uns sistemes útils, eficients i menys cars del que semblava en un primer moment,” puntualitza Josep Fradera.

La seva veu com a associació consolidada es fa sentir de forma permanent, sobretot quan es tracta d’opinar sobre el marc normatiu: “Hem proposat canvis en determinades normatives que consideràvem millorables. Hem impulsat la creació de la Federació d’Associacions Espanyoles d’Energia Solar (FAEES) per tenir encara més força davant les administracions autonòmica, estatal i europea. L’Administració local sempre ens ha escoltat força, com també ho han fet la Generalitat de Catalunya i altres institucions, col·legis professionals, etc., amb els quals col·laborem estretament mitjançant la celebració de jornades, cursos de formació, fòrums i l’organització de campanyes de sensibilització. Tot plegat són formes d’anar penetrant en la societat catalana.”

Les energies renovables aporten un alt grau d’autonomia i sobretot l’avantatge mediambiental de deixar de consumir combustibles convencionals d’origen fòssil que generen emissions contaminants a l’atmosfera: “Les energies renovables són respectuoses amb l’entorn, per a l’aplicació de les quals, a vegades, cal una in­ver­sió eco­nòmica inicial més alta que per a una energia con­ven­cional. Aquesta inversió és, però, una aposta per aconseguir una més gran sostenibilitat de la societat. La idea és consumir només el necessari tot aprofitant allò que tenim al nostre abast i reduint la despesa energètica externa. Des del gener de 2003 es pot escollir la companyia subministradora d’energia elèctrica, que ha d’informar del percentatge d’energia renovable que ofereix. Però per poder introduir aquesta mentalitat, cal una societat ben informada i conscienciada sobre l’impacte de l’ús de les energies. La consolidació en l’aplicació de les energies renovables es culminarà d’aquí a uns anys, quan els joves d’avui, que estan adquirint uns co­neixements en matèria mediambiental i d’estalvi energètic, siguin els qui prenguin decisions. Ells estan entenent que ja hem malversat massa energia i generat prou contaminació a par­tir del consum de combustibles fòssils que han trigat milions d’anys a formar-se. La mentalitat ha de canviar de for­ma radical. S’ha de pensar basant-se en criteris mediambientals i dissenyar el nostre entorn en funció d’aquests.”

Avui dia disposem d’un conjunt d’aplicacions on les energies renovables ja són les protagonistes. Així, podem obtenir aigua calenta sanitària i de suport a la calefacció fent servir “l’energia solar tèrmica”; generar electricitat per a les nostres necessitats o vendre-la a la companyia elèctrica amb “instal·lacions d’energia solar fotovoltaica” i sistemes eòlics; realitzar aplicacions energètiques amb biomassa –residus agrícoles i forestals, matèria orgànica renovable d’origen animal, cultius agroenergètics específics, biocarburants per utilitzar en l’automoció, etc.–; aprofitar les condicions climàtiques i els recursos naturals existents per minimitzar els consums energètics en les construccions –“arquitectura bioclimàtica”– i aprofitar l’aigua i el seu moviment constant a través del cicle hidrològic, “energia minihidràulica.”

I cal tenir present el potencial disponible d’altres energies renova­bles que seran aplicables en un futur proper com, per exemple, l’ener­gia de les marees i les ones. “Les energies renovables s’aniran aplicant de forma progressiva, i caldrà trobar per a cada una l’àmbit d’aplicació més adequat.”

L’Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya és una garantia per a la societat que les energies renovables són reals i no experimentals. I des de l’Associació es fan el màxim d’activitats per introduir cada vegada més les seves possibles aplicacions en la societat.