Sr. Josep Ignasi Hornos, Sr. Albert Sumarroca
Sr. Josep Ignasi Hornos, Sr. Albert Sumarroca
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

SR. JOSEP IGNASI HORNOS, SR. ALBERT SUMARROCA

GENERAL LAB

Text del 2003

El nostre projecte es basa en la necessitat que les clíniques, hospitals i altres clients utilitzin serveis externs de laboratori per tal de reduir les seves despeses i gaudir dels mitjans més moderns i de qualitat.

General Lab és un laboratori d’anàlisis clíniques plenament consolidat i amb una dilatada trajectòria professional que l’ha portat a responsabilitzar-se d’un aspecte bàsic de la sanitat des de l’òptica del rigor i l’aplicació de les noves tecnologies. Aquest projecte va néixer el 1991 com a resultat de la col·laboració que es va establir entre Josep Ignasi Hornos i Carles Sumarroca. El primer, especialitzat en anàlisis clíniques i actual director general, va dissenyar un projecte de creació d’una empresa que havia de cobrir una necessitat del sector sanitari: un laboratori d’anàlisis clíniques per donar qualitat i una dimensió empresarial al sector des de la perspectiva privada. Carles Sumarroca, eminent empresari, president de General Lab, va confiar en aquesta proposta que va acabar de modelar per adaptar-la al model sanitari existent. Com indica el seu fill, Albert Sumarroca, actual conseller gerent: “Vam entendre que en aquell moment dins del sector sanitari hi mancava un component de gestió, és a dir, que calia aplicar el concepte empresarial a la sanitat. El gran repte ha estat donar una bona qualitat assistencial posant els mitjans adequats perquè el diagnòstic sigui acurat i precís. Avui, no es pot negar que és un sector molt important que genera una notable quantitat de llocs de treball.”

Les empreses que neixen amb fons privats han de tenir un rendiment però també, com indica Albert Sumarroca, “ho han de fer les públiques. La sanitat és un bé que no té preu, però sí un cost. Aquest fet fa que s’hagi de gestionar eficientment. L’empresa sanitària ha d’estar dirigida per veritables professionals que s’especialitzin en gestionar recursos limitats, especialment a la sanitat pública. El sector sanitari vist des de fora és absolutament endogàmic. Però es pot apreciar que quan grans professionals mèdics assumeixen tasques de gestió, poques vegades les porten a terme correctament. Cal que es plantegi una nova cultura de la sanitat. No serà fàcil aconseguir-ho perquè aquesta està molt contaminada pel discurs polític sobre la possibilitat de privatitzar el sistema. Catalunya va tenir un model avançat i innovador de sistema sanitari, però darrerament ha quedat una mica estancat. Hi ha models que no qüestionen la universalitat del sistema sanitari gratuït, per tant, no té res a veure la titularitat dels hospitals amb el fet que s’atengui els pacients.”

I en aquest punt, Josep Ignasi Hornos conclou dient que “la diferència entre les empreses públiques i les privades és que les primeres no reparteixen beneficis mentre que les privades en poden repartir. La gestió ha de ser eficient en tots els casos.”

Més del 83% del sector sanitari és de titularitat pública. La resta, un 17%, és privada, on hi tenen cabuda laboratoris clínics, clíniques privades, companyies d’assegurances, centres per a la imatge, metges… General Lab treballa des de l’àmbit privat per millorar el sistema sanitari actual. “A Espanya només es dedica un 7% del PIB a sanitat (5,4% sector públic i 1,6% sector privat) quan la mitjana a la Unió Europea és del 7,9% (5,9% sector públic i 2% sector privat). Alguns aspectes de cobertura sanitària no es poden desenvolupar per falta d’inversions.”

Els centres hospitalaris han centralitzat, fins fa poc, la majoria de tasques de l’àmbit de la sanitat. “Però no tots els serveis els ha de donar el centre hospitalari, avui dia no es pot ser especialista en tot. El nostre projecte es basa en la necessitat que els hospitals utilitzin serveis externs de laboratori per reduir les seves despeses i disposar dels mitjans més moderns i de qualitat. Per als hospitals donar aquest pas és positiu, sobretot perquè passen de tenir un cost fix a un de variable.»

«L’única manera de portar el nostre projecte endavant», segueix en Josep Ignasi Hornos, «va ser trobar un client important que hi confiés. Vam proposar-ho a la Quinta de la Salut L’Aliança i va acceptar. Aleshores aquesta entitat comptava amb diferents laboratoris a tot Catalunya on hi treballaven 150 persones. Es trobava amb el problema que havia de reconvertir molts d’aquests laboratoris perquè no estaven informatitzats ni tenien els equipaments actualitzats. Des d’un bon començament l’Aliança és accionista de la societat així com el Centre Mèdic Cetir. Vam subrogar, d’acord  amb el comitè d’empresa de l’Aliança un nombre molt important de persones i vam acabar integrant a la nostra entitat 6 dels seus 7 laboratoris. Aquest procés és el que posteriorment hem anat repetint en vint ocasions amb els que ara representen la majoria dels nostres clients. Els hospitals i les clíniques representen el 48% de la nostra facturació. El segon sector de clients són els serveis de prevenció de les empreses i les mútues d’accidents i malalties professionals (27%) i el tercer les companyies d’assistència sanitària. Som 350 persones que formem un conjunt heterogeni procedent de diferents laboratoris en tot l’Estat, un capital humà que actualment constitueix la principal riquesa de General Lab.”

El laboratori extern ha de ser un servei molt lligat a la direcció de l’hospital, explica Albert Sumarroca: “Nosaltres treballem dins les instal·lacions del client. Hem d’establir una relació molt estreta amb els professionals del centre sanitari. La nostra tasca complementa la del metge, ajudant-lo a prendre una decisió basada en els resultats que nosaltres obtenim. Les eines informàtiques han estat molt importants per dur a terme el nostre projecte i són la base del nostre treball diari.”

Un aspecte al qual es presta una especial atenció és la formació del personal “que ha de ser contínua davant dels avenços tecnològics i científics. El món del laboratori evoluciona amb molta rapidesa. La quantitat de tècniques noves que apareixen, cada vegada més complicades, fa difícil seguir el ritme; per aquest motiu fem sessions de formació en temes monogràfics que ens permeten presentar aquestes tècniques.”

General Lab ha apostat per la fase postanalítica del treball d’anàlisi de laboratori. “Vol dir que ens interessa assessorar els metges partint dels resultats que obtenim. Hem creat un departament d’atenció al client que és molt important. Quan s’obtenen uns resultats anormals, abans que els rebi el metge, el departament li comunica que s’han verificat; ens avancem al seu possible dubte. El nostres professionals són dels millor preparats del sector. Han de ser escrupulosos en la seva tasca i conscienciar la societat sobre la necessitat de realitzar anàlisis preventives.”

General Lab cobreix qualsevol tipus d’anàlisi, especialitats bàsiques (hematologia, bioquímica, microbiologia, immunologia, serologia…) i noves línies com citogenètica, genètica forense, biologia molecular i anatomia patològica. També disposa de diverses línies d’investigació i desenvolupament. “Cada dia es treballa més en qüestions com el genoma i la biologia molecular, temes que requereixen un treball amb el clínic que nosaltres hem assumit i volem assumir amb més pes cara el futur.” General Lab ha estat el primer laboratori clínic hospitalari d’Espanya en obtenir la certificació ISO-9002, el 10 de novembre de 1997 i ha estat el primer laboratori clínic de l’Estat en aconseguir l’ISO-9001 de l’any 2000. Actualment estem treballant amb l’ISO-15189, específica de laboratori.