Josep Joan Cerón
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Josep Joan Cerón López

ESTUDI JURÍDIC NEXUS

Text del 2001

“La confiança client-advocat ha d’existir, és el motor de la relació”

Tota la trajectòria professional de Josep Joan Cerón ha estat lligada al món empresarial. L’àmplia experiència adquirida com a assessor jurídic des de la seva època universitària, així com la seva iniciativa empresarial quan va muntar el seu propi despatx l’any 1985 –l’actual Estudi Jurídic Nexus– són proves del tarannà viu i lluitador d’aquest advocat.

La decisió respecte del seu futur professional va estar marcada no per un sentiment vocacional, sinó més aviat per una clara visió humanista: “Em vaig decantar per l’advocacia, quan tothom deia que havia de fer medi­cina. Tot i així, crec fermament que la carrera de dret és una de les més completes quant a formació de l’individu. Això no obstant, la pràc­tica la duem a terme les persones i és difícil que a la facultat ens la pu­guin explicar. Fora, l’exercici depèn de tu, i aquí hi ha un món de varietats. En el meu cas, les passanties van ser foname­ntals. Vaig estar en contacte directe amb la pràctica, amb el món real. També, vaig tenir la sort, quan encara era estudiant, de començar a fer unes pràctiques al Jutjat Degà d’Instrucció. Era un privilegi respecte de companys que no comptaven amb aquest aprenen­tatge.”

En acabar la carrera, va comen­çar a treballar a l’assessoria jurídica d’un banc, on Sebastià Roca Roquer va ser el seu cap i mestre inesti­mable. Va començar aleshores a muntar el despatx, que des de bon principi va dedicar-se a les es­pecialitats de dret civil, laboral i mercantil. Al cap dels anys s’hi han anat afegint lletrats que avui Josep Joan Cerón considera absolutament in­tegrats en la seva filosofia: “El despatx és el resultat de l’esforç de tots i tinc la sort de comptar amb uns col·laboradors excepcionals i molt efectius.”

Confessa, però, no saber delegar: “És difícil perquè som els dipositaris de la confiança de l’empresari i això és complicat de trencar. Crec que és més una qüestió d’informació i no tan sols de supervisió. Delegar és l’últim pas que em queda per fer ja que, quan tens bons companys, aproves coses que estan perfec­tament fetes, ni jo mateix no les hagués fet millor.”

Josep Joan Cerón està convençut que, en el món empresarial, la figura de l’advocat no juga un paper purament tècnic. El que interessa a l’em­presari de debò és que l’assessor jurídic li garanteixi solucions: “Davant de les inquietuds de l’empresari, ha de prevaler la sinceritat recí­pro­ca, la qual, com passa en totes les relacions personals, augmenta amb el temps. Cal promoure constantment la confiança però sense caure en una implicació excessiva. És saludable per part d’ambdues parts man­tenir certa distància, que permeti l’objectivitat i afavorir així el consell legal. En els últims anys, he trobat casos en què els ad­vocats han perdut el seu cap fred, i això els ha impedit donar un bon consell. Sor­tosament, es tracta d’una minoria de casos. La confiança client-ad­vo­cat ha d’existir, és el motor de la relació. Crec que els meus clients vé­nen al despatx perquè pensen que faré tot el que estigui a les meves mans per portar el seu tema endavant, i aquest vincle de confiança mú­tua és la clau de la col·laboració.”

L’empresari va compre­nent que l’as­ses­sorament és una eina imprescindible en una societat tan complexa. Per arribar allà on no pot l’empresari, l’assessor necessita un reciclatge cons­tant: “L’encasellament no és possible. La nostra feina ens de­mana un esforç, sovint desmesurat, per poder estar abso­luta­ment al día de les novetats legislatives. L’empresari ha de sentir que ets un professional coneixedor de tots els àmbits. Pro­curo que la meva feina no sigui estrictament d’assessorament jurídic, sinó més àmplia. Penso que el fet d’haver intervingut en diverses àrees en diferents empreses m’ha obert un ventall de possibilitats que no s’han de desestimar.”

Estem vivint una època de molts canvis legals i el naixement de nous drets. Arran de la revolució de les noves tec­nolo­gies, sorgeix la protecció de dades i el comerç electrònic: “He tingut la sort d’intervenir en matèries de noves tecnologies. L’empresari tam­bé es veu afectat i sovint desbordat pel que suposen. D’una ban­da, són qüestions imprevistes i espera rebre per part nostra una informació davant el seu desconeixement. De l’altra, en temes tan in­no­vadors i canviants, no existeix encara una jurisprudència sobre la qual es pu­guin sostenir certes posicions. Fins i tot, el mateix legis­lador també s’hi troba de nou, està impel·lit per la necessitat de donar reposta a una sèrie de realitats noves, que han de ser regulades. És obvi que va sem­pre darrere dels fets, regulant situacions que ja s’han produït.”

L’actual classe empresarial està més preparada, i sol ser sensible a l’allau d’obligacions legals que cal complir. “L’empresari és un home amb una volun­tat ferma de complir les lleis però, de vegades, no sap ben bé quines obligacions comporten. La pràctica empresarial l’obli­ga a de­di­car­-se a la seva tasca creadora, i la resta la delega cada cop més a l’assessor.” Aquest és un pas endavant i “forma part de la millora for­ma­tiva dels directius. Aquesta és una terra d’empreses familiars, però l’empresari ja no és l’amo que era abans. Ha entès que no serà mai un bon director general fins que no accepti que no té cap obligació de saber-ho tot, i que s’ha d’envoltar d’especi­alistes en cada àrea de co­neixement. L’assessor es fa imprescindible perquè la respon­sa­bilitat que l’empresari suporta és cada cop més forta. Resulta molt grati­ficant el fet que arribi al despatx per explicar-te i demanar-te què ha de fer per prevenir riscos laborals o en matè­ria medi­ambiental, per e­xemple. L’em­pre­sari és conscient que les normes no han de suposar un en­trebanc, sinó que té un bé per protegir i la pròpia regulació legal li’n propor­ciona les eines. Aquesta concepció fa molt més fàcil l’aplicació de la normativa legal.”

Estudi Jurídic Nexus es planteja el futur amb la seguretat que caracteritza el seu fundador: “M’identifico amb l’advocat particular i pretenc seguir amb la mateixa filosofia, malgrat els moviments i tendèn­cies actuals de la professió. Penso que mai no desapareixerà la figura de l’asses­sor jurídic personal perquè la nostra pròpia professió consis­teix a ser dipositaris d’una confiança i d’una mena de compli­citat benentesa que, com a mínim els meus clients, difícilment delega­ran en un gran des­patx. Això no vol dir que posi en dubte el servei d’aquests despat­xos col·lectius multidisciplinars, de cap manera. Penso només que certa atenció personalitzada, fonamentada en el coneixement mutu, és més fàcil de donar des d’una estructura més petita.”

Josep Joan Cerón és fill d’un reconegut periodista i dibuixant de premsa llicen­ciat en dret, un home lluitador, inquiet i multidisciplinar. Afortunada­ment, el dret i l’empresa han pogut gaudir d’aquesta concepció huma­nis­ta de la vida heretada del seu pare a qui, a més, ha d’agrair una influència personal molt gran en els seus inicis professionals.