Sr. Josep Lluís Laborda
Sr. Josep Lluís Laborda
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SR. JOSEP LLUÍS LABORDA

ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL D’ORGANITZADORS DE CONGRESSOS, CONVENCIONS I FIRES (ASINOR)

Text del 2002

Un dels principals objectius de l’Associació és aconseguir el reconeixement oficial de la nostra professió.

L’Associació Internacional d’Organitzadors de Congressos, Convencions i Fires (ASINOR) agrupa empreses i professionals d’un sector de gran activitat, especialment a Catalunya. Era necessària la creació d’un organisme que acollís les problemàtiques i demandes de les empreses d’aquest àmbit professional. Josep L. Laborda és el president d’aquesta entitat. Tot i que s’ha creat recentment, està plena de projectes que vol portar endavant amb la finalitat de beneficiar els associats i, de retruc, la mateixa societat. “Fins a la creació d’ASINOR, no existia cap organisme que defensés i treballés per al nostre col·lectiu. Som un grup molt gran, format per empreses que fa anys que treballem en l’organització de congressos i convencions, en la presentació de productes i en l’organització de fires. Es pot afirmar que no disposem d’un reconeixement oficial, tot i ser empreses legalment constituïdes. Un dels principals objectius de l’Associació és aconseguir el reconeixement oficial de la nostra professió, tant pel que fa als organitzadors de congressos i fires, com també als serveis auxiliars del sector. La Generalitat de Catalunya es­tà bastant conscienciada del nostre paper dins del món empresarial, social i cultural. Des del punt de vista econòmic, hi ha estudis que posen de manifest el pes de les nostres empreses dins de l’economia del país: un turista de congressos fa una despesa cinc vegades més gran que un turista normal. La filosofia d’ASINOR és la de ser una entitat oberta a tothom. Volem que els nous empresaris del sector aprenguin dels més experts.”

Precisament, el camp de la formació té especial importància en un sector mancat d’estudis oficials. “La majoria de professionals d’aquest àm­bit som autodidactes. No hi ha escoles ni facultats que formin en la matèria. Els estudis de turisme no són suficients per treballar; l’organització de congressos implica no sols un component turístic, sinó també qüestions de màrqueting i coneixements empresarials. Organitzar un congrés és com fer un pla de màrqueting: hi intervenen aspectes de comunicació i de gestió (persones).”

En aquest sentit, des d’aquesta entitat s’aposta amb fermesa per la qualitat: “Les em­preses han d’estar pensant de forma permanent en la millora; i mi­llo­ra vol dir qualitat. Per a mi, la qualitat és una manera de pensar. Quan es fa un congrés, s’ha d’aconseguir que tot surti bé. Per tant, prèviament, s’ha de controlar que la totalitat del projecte evolucioni correctament; fins i tot, aquells aspectes que no depenen directament de les empreses del nostre sector i que corresponen a serveis subcontractats. Si es detecta una manca de qualitat, es pot optar per fer una formació prèvia amb l’objectiu que el dia del congrés tot surti segons allò planificat. Si una persona és previsora vol dir que és capaç de pensar en la qualitat global. Un congrés o una fira només seran un èxit si els nivells de qualitat són molt alts. ASINOR lluita perquè els professionals del sector siguin cada dia més qualitatius. Aquelles empreses petites que desitgin formar part de la nostra Associació tenen les portes obertes (i amb certs avantatges econòmics) si acrediten la seva professionalitat.”

Organitzar una convenció, un congrés, un simposi, un seminari o una conferència és garantia d’èxit si està en mans de professionals com els d’ASINOR. “Les diferents administracions i d’altres tipus d’entitats con­fien en els nostres serveis. No és habitual que les empreses organitzin els seus propis actes. Tant des del punt de vista econòmic com de resultats, podem demostrar que és millor confiar en els serveis dels professionals del sector. Des d’ASINOR, veiem clarament que si un projecte sobrepassa les possibilitats de l’empresa, el millor és confiar una part de la feina a un company. Els Jocs Olímpics de Barcelona 92 van ser organitzats per moltes empreses i molta gent s’hi va veure involucrada. Hi ha congressos de gran importància que acullen molts congressistes i que requereixen una infraestructura enorme. En aquests casos, no hi ha una sola empresa que porta l’organització, sinó diverses. Només calen altes dosis de professionalitat, rigor i qualitat perquè tot surti correctament. Les empreses han de ser conscients de les seves limitacions.”

La feina d’aquests professionals és de gran complexitat. Quan un client –comitè, associació, fundació, estament públic, etc.– s’interessa en l’organització d’un esdeveniment d’aquest tipus, primer ha d’aportar informació sobre les característiques del projecte. “Primer, ens reunim amb el client per parlar sobre el projecte i conèixer els objectius. Es necessita molta informació per confeccionar un vestit a mida ja que cada projecte és diferent i, a més, ha de ser innovador; si no, ja no té sentit. Després d’elaborar un pressupost, s’ha de valorar si el projecte és viable (i no sempre ho és). Les convencions s’or­ganitzen per a les empreses que conviden a persones perquè assisteixin a l’acte. Normalment es presenten noves polítiques comercials, nous productes, es busquen idees… Els congressos són convocats habitualment per associacions. Els associats, que paguen una quota individual, assisteixen a l’acte on es tracten temes del seu interès; també, s’intenta arribar a unes conclusions amb les quals hi estiguin d’acord tots els membres de l’associació. A més, al simposi es presenten experiències, investigacions… La conferència gira al voltant de la presentació d’un tema per part d’una persona. Finalment, en el seminari es parla sobre un aspecte molt concret que s’analitza profundament.”

Molts avenços tecnològics i científics van de la mà de l’intercanvi de coneixements; aquest procés té lloc en els congressos. “La videoconferència no esdevindrà una eina que perjudiqui l’assistència als congressos sinó que serà un complement. Els congressistes són conscients de la importància del contacte visual directe perquè és més enriquidor. Les tecnologies han portat millores al nostre sector. Fa uns anys, l’organització de fires i congressos es feia sense mitjans informàtics i això implicava molta feina d’organització de fitxes i de material.”

Barcelona acull al llarg de l’any importants fires i congressos que requereixen la professionalitat d’empreses com les que formen part d’ASINOR. Aquestes mateixes empreses porten a terme projectes en altres ciutats de l’Estat espanyol i, fins i tot, fora de les fronteres nacionals. “Barcelona ha tingut alcaldes que han entès la importància de realitzar congressos i fires a fi d’obtenir beneficis importants per a la ciutat i la seva gent. De fet, som una de les primeres ciutats del món en organització de congressos.”

I de ben segur que continuarem sent-ho en els propers anys si disposem de grans professionals com els que integren ASINOR.