Sr. Josep M. BERTRAN SOLER
Sr. Josep M. BERTRAN SOLER
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SR. JOSEP M. BERTRAN SOLER

COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA

Text del 2002

Una de les principals funcions dels col·legis de met­ges és garantir a la societat l’acció impecable i assenyada dels profes­sio­nals.

La labor dels quatre col·legis pro­­fessionals de metges de Ca­­talunya ha estat signifi­ca­ti­va al llarg dels darrers anys. La defensa i la representació dels seus integrants davant la so­cietat i les institucions ha ro­màs el poder impulsor d’un col·­­lectiu que ha aconseguit aplegar –malgrat les incon­ve­nièn­cies conjunturals– els in­te­ressos comuns dels pro­fes­sio­nals, per assolir un reco­nei­xe­ment social indispensable i un pes rellevant, inviable amb una lluita individualista i dis­gre­gada. El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona és un exem­ple punter: “L’any 1999 vam ser capdavanters a mo­dificar els estatuts, amb el fi de fer prevaler el manteniment i la millora de la competència pro­fes­sio­nal i l’exercici de la bona praxi. Som els precursors a Catalunya, i a la Unió Europea, a incorporar funcions específiques que ens diferencien.”

Segons Josep M. Bertran –president del Col·legi, metge vocacional, ciu­tadà compromès amb el poble català per la seva tasca política desen­vo­lu­pa­da durant vuit anys com a senador per Convergència i Unió a Madrid, pe­rò sobretot, home de discerniment positiu i de discurs veraç–, “és un fet irre­fu­table pugnar per la qualitat de la prestació de l’exercici pro­fes­sio­nal. La primera qüestió diferencial del Col·legi de Tarragona consisteix a iden­ti­ficar en els nostres estatuts una fórmula amb la qual realitzem, en col·la­­boració amb el Col·legi, les societats científiques i la universitat com a ens creditors, una avaluació de l’actualització dels coneixements i de les habilitats dels llicenciats en medicina i cirurgia que volen col·legiar-s’hi, per tal de facultar-los per a la pràctica professional de la medicina. La iniciativa es fonamenta en la necessitat dels metges de perpetuar i dig­nificar la competència per mitjà de la formació continuada, i respon a la velocitat vertiginosa amb què es mouen els esdeveniments en l’ac­tua­litat.”

Una segona qüestió innovadora de la institució tarragonina és la in­cor­poració d’un sistema de reconeixement periòdic de competència lligat a la col·legiació, “perquè una de les principals funcions dels col·legis de met­ges és garantir a la societat l’acció impecable i assenyada dels profes­sio­nals. No n’hi ha prou amb registrar-los, hem de vigilar l’ètica professional a través de la nostra comissió deontològica, creada i elegida per tots els col·legiats i reconeguda per tota la societat tarragonina amb equa­ni­­mi­tat i imparcialitat, per tal d’analitzar els temes que ens arriben.”

Tant les de­núncies de ciutadans contra metges negligents com els conflictes laborals entre els propis professionals es dirimeixen per mitjà d’aquesta comissió que ac­tua amb rigor i seriositat, “però no és la nostra intenció tenir un ca­ràc­ter san­cionador o punitiu.”

Aquestes actuacions tenen una gran rellevància en el present, perquè la imatge del metge pateix els efectes de­vas­ta­dors d’un trac­tament mediàtic injust: “Travessem moments delicats. S’em­fasitzen només els escassos errors mèdics, incomparables als nom­bro­sos re­sultats reeixits, dels quals no es parla perquè no són notícia. Per sort, la relació de confiança metge-pacient continua funcionant.”

El Col·legi ha definit competència professional magníficament: “La ma­ni­fes­tem com el conjunt de saber, la qual cosa significa mantenir ac­tualitzats els co­nei­xe­ments científics; saber fer, que indica portar actualitzades les ha­bilitats i la tecnologia; voler fer, que és l’actitud positiva de l’exercici professional; in­­corporar criteris d’eficiència, que suposa aconseguir els millors re­sul­­tats amb el me­nor cost econòmic; criteris d’efectivitat, és a dir, acon­se­guir re­sultats en el menor termini, i empatia, que implica generar con­fian­ça en l’entorn.”

Emparar els drets i les obligacions del metge és una tasca del Col·legi, tot i que el receptor dels serveis mèdics és contemplat com el catalitzador de la pràc­tica efectiva i honorable de la professió: “Defensem els interessos con­fluents de la societat i dels professionals de la medicina. Allò que de­sit­gen el pacient i el metge és el mateix, però ens comuniquem poc.”

Ca­ta­lunya ha avançat considerablement, tot i que el teixit social s’ha d’impregnar “de més coordinació i acció per poder determinar les grans línies mes­tres de les polítiques de cada sector. Llavors, evitarem in­su­ficiències. El ritme dels esdeveniments, de les necessitats de la so­cietat va més rà­pid que la capacitat normativa de la política de les ins­titucions.”

Cata­lu­nya va ser la impulsora del traspàs de competències en matèria de sanitat a les autonomies. La caracteritza un model sanitari avançat fixat pel govern de la Generalitat, però amb un pressupost irrisori. “No encaixa el fet que Tar­ra­gona compti amb aquest excel·lent patró, però amb un dels nivells de retribució més baixos de tot l’Estat.”

El Col·legi es mostra preocupat i crític davant el desajustament explícit entre la societat civil i les forces polítiques: “L’allunyament entre les necessitats de la societat i les directrius de la política no correspon a la pauta so­cial que ens interessa a tots. Avançaran millor aquelles civilitzacions que donin més im­por­tància a l’ensenyament i la sanitat, a la formació i la salut, els dos eixos bàsics de qualsevol patró social fructífer. Caldria fer, però, un esforç més contundent amb sanitat i en­senyament.”

El pro­to­tipus seguit pels quatre col·legis de Catalunya va més enllà d’una ten­dèn­cia al compromís i a la conciliació. Tot i respectant la territorialitat geogràfica del principat, “és essencial implantar un model que harmonitzi els cri­te­ris, amb el benentès que establim unes sinergies preponderants, que ens impliquem i ajuntem els esforços amb uns objectius consensuats que afavoreixin l’espargiment de serveis vers els col·legiats de Cata­lu­nya”, per recolzar-los en la seva labor professional i ajudar-los a consolidar-se en el present i a prosperar cap a un avenir gràvid de canvis socials i de rep­tes tecnològics i científics que milloraran el rendiment de la recerca i la se­va aplicació. “Tot això marcarà una diferència en l’exercici de la me­di­ci­na en el nou segle xxi, al llarg del qual el sector públic mundial haurà de fer la reflexió de com mantenir uns equilibris que permetin que la so­cie­tat del benestar sigui una realitat.”

Correspon a les potències po­lí­ti­ques adoptar una postura valenta, i als educadors conscienciar les gene­ra­cions jo­ves, per facilitar una promoció de la salut.