Sr. Josep Maixenchs Agustí
Sr. Josep Maixenchs Agustí
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. JOSEP MAIXENCHS AGUSTÍ

ESCOLA SUPERIOR DE CINEMA I AUDIOVISUALS DE CATALUNYA, ESCAC

Text del 2002

L’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) recull una inquietud llargament expressada: la cre­a­­ció d’un centre de forma­ció que capa­ci­tés professio­nals per accedir a la indústria del cinema i dels audiovisuals i la fes reflorir. ESCAC neix el 1994, quan la Generalitat estableix per decret el títol de Graduat Superior en Cinema i Audiovisuals com a propi de la Uni­versitat de Barcelona. “ESCAC és un centre do­cent privat ads­crit a la UB, l’únic centre universitari espa­nyol que atorga una titula­ció univer­si­tà­ria pels set camps principals de l’ofici audio­visual: guió, pro­duc­­ció, direcció cinematogràfica, direcció d’art, fotografia, so i post­pro­duc­ció”, expressa Josep Maixenchs i Agustí, director de la Funda­­ció. Ell ha viscut de forma molt pròxima els primers passos de l’Escola i la seva posterior projecció. “Hem esdevingut un centre de referència, i una bona mostra del nivell d’ESCAC queda palesa en els premis que hem rebut tan nacionals com internacionals.”

En dos anys han superat els cent premis internacionals: “Estem esperonant el rejoveniment de la indústria audiovisual del nostre país a través dels alumnes de l’Escola que s’incorporen al mercat de treball. La idea es basa en què un bon ensenyament només és possible si darrere hi ha una estructura pedagògica forta i po­tent. Per tant, el matrimoni entre el camp docent i el professional és es­sencial, és a dir, cal constituir equips mixtos que permetin que els docents intel·lectualitzin allò que el professional té de pràctic. Aquesta és la manera de donar categoria universitària a uns estudis que d’una altra manera serien gremialistes.”

Els antecedents de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Cata­lunya es remunten a principis del segle XX. “En un document de l’any 1922 el conseller Ventura Gassol deia que si Catalu­nya volia una indústria sana del sector cinematogràfic, era impor­tant que el govern s’encarregués de posar dempeus una institució adreçada a capacitar i a formar els futurs tècnics. Més endavant, l’any 1936, el govern de la Generalitat republicana ja havia confec­cionat projectes i plà­nols del que havia de ser l’Escola de Cinema­to­grafia de Catalunya que s’ubicaria a Montjuïc. A la dècada dels seixanta va néixer una escola de la qual se’n parla poc però que té una importància definitiva; es va formar als estudis de Can Ayxelà, una famosa botiga d’equipa­ment fotogràfic a la ciutat de Barcelo­na, on intel·lec­tu­­als i professors universitaris imparti­en classes i tallers de cine­ma clandestinament. Quan Ayxelà va desaparèixer, sorgí un intent seriós generat per Serra Estruch, l’Escola de Mitjans Audio­vi­suals de l’Ajuntament de Barce­lona (EMAV) que va funci­o­nar uns quants anys amb èxit.”

“L’any 1982, l’ales­ho­res director general de promoció cultural de la Generalitat, Jor­di Maluquer, em va adreçar al despatx de Miquel Porter Moix, respon­­sable d’un incipient departament de cinematografia de la Genera­litat. Aquest em va oferir la possibilitat d’implantar dins del centre de formació professional una especialitat de tècnics en la imat­ge. Es va fer un protocol de col·la­bo­ració entre Generalitat i Escola Pia, i a través del centre Calas­sanç de formació professional es va tirar endavant aquella idea.” El projecte va funcionar de forma espec­tacular durant sis anys, i el 1987 van implantar-se les especialitats d’Imatge i So col·locant-se al capda­vant dels centres que impartien aquestes matèries. És en aquest punt que apareix la idea d’anar més enllà i plantejar uns estu­dis amb titulació universitària. “Mentre que fins aquell moment la despesa per a l’alumnat era petita, en el moment que dissenyem uns estudis universitaris apareix un problema econòmic. Es va decidir ampliar la titularitat de l’escola i demanar més aportaci­ons, que van arribar a través de la Fundació on van entrar dife­rents institucions que feien viable el projecte a través del patrocini.” Així es va constituir una escola per formar caps d’equip altament qualificats en els diferents camps de l’audiovi­sual: el cinema, la televisió i els mitjans en general.

El 1994 es va crear la Fundació i amb aquesta el títol universitari. “La Fundació disposa d’un Patronat que fa possible la viabilitat de l’Escola. Es tracta d’empreses i institucions vinculades al món au­dio­visual. No vol dir que financiïn la despesa total del pressu­post de l’escola, ni molt menys, però sí que ajuden perquè sigui menor per a l’usuari. El patró també en treu un bene­fici: té la possibilitat d’utilitzar els talents que es formen a l’escola coneixent-los en primera ins­tància; això no significa que li donem privilegis perquè, de fet, totes aquelles empreses que pertanyen al Grup de Productors Audiovisuals de Catalunya poden adreçar­-se a nosaltres.”

ESCAC pertany al CILECT, una organització que agrupa les princi­pals escoles de cinema i audiovisuals del món. Disposen de convenis de col·la­bo­ració múltiples. “El gruix de l’alumnat que arriba a l’es­co­­la prové de Catalunya, però també de la resta de l’estat espa­nyol. A través del CILECT es fan intercanvis d’alumnat i de profes­sorat amb centres de formació de països d’arreu.”

ESCAC es troba en aquests moments en un període d’expansió: “A tres anys vista volem crear dues noves especialitats: documental i anima­ció, que són de gran importància i pensem que tindran molta projecció. Els estudiants tenen pre­ferència per les especialitats de direcció de cinema i de fotografia, en canvi no valoren altres camps tan vitals com el de la producció o el guió. També val a dir que recentment l’escola ha posat en mar­xa els tallers d’especi­alit­zació, que són uns postgraus que han tingut molt d’èxit, adreçats a estudiants llatinoame­ri­cans, i que també volem potenciar en els propers anys.” De l’ESCAC estan sor­tint els professionals del cinema i de l’audiovi­sual del futur del nostre país, un sector encara poc racionalitzat professionalment i indus­trialment que, de segur, patirà grans canvis que tots podrem veu­re i admirar d’aquí a ben poc.

Moltes famílies catalanes han d’afrontar la complexa re­­a­litat de tenir un fill amb algun grau de disminució psíquica, enca­ra que el que més angoixa aquests pares és què passa­rà quan ells faltin o quan ja no puguin tenir cura d’un fill que necessita d’una permanent atenció. Es una pro­ble­mà­ti­ca desco­ne­­guda per a molts, que me­reix una aten­ció es­pecial i que és la fun­ció prin­cipal de la Funda­ció Ca­ta­lana Tutelar de Dis­mi­nu­­ïts Psí­quics. Es tracta d’assu­mir la tutela de perso­nes inca­pa­ci­tades le­galment i propor­cio­­nar-los tot el que neces­siten per as­se­gu­rar-los una vi­da dig­­na. Andreu Coro­minas Malet és el pre­si­dent d’aquesta Fundació i Antoni Rodríguez Fernández el seu gerent. Amb­dós, juntament amb altres persones que formen part del patronat i amb un equip qualificat de professionals, duen a terme una tasca de servei molt im­portant dins la societat catalana però també de reivindicació davant l’Administració.

L’any 1983 va tenir lloc la reforma del Codi Civil que va permetre les en­titats jurídiques exercir de tutors de persones incapacitades legal­ment. Era el preàmbul per a l’inici de les activitats de la Fundació. Ho explica Andreu Corominas: “El 1985, a través de l’Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica (APPS), que agrupa la majoria d’entitats de Catalunya, vàrem promoure la creació d’aquesta Fundació. Fem tute­les de disminuïts psíquics que no tenen pares; dels que en tenen però que no poden tenir cura dels seus fills, perquè en molts casos són famílies deses­truc­turades; o, el que és pitjor, que no volen tenir-los a prop. La nostra política és que la Fundació ha de ser subsidiària de la família. Assumim qualsevol grau d’incapacitació psíquica enca­ra que tinguin altres patologies, tant físiques i psíquiques com senso­rials, i ho fem de forma legal, a través d’una sentència judicial. En aquests mo­ments som els tutors de 282 persones. Els fem de família i els ajudem a organitzar la seva vida tenint cura de tots els aspectes  en tots els àmbits: físic, mental, residencial, formatiu, laboral i de lleure. Inten­tem, a través dels mitjans que tenim a l’abast, que siguin el màxim de feliços i tinguin la qualitat de vida que es mereixen. Totes les per­so­nes que arriben a la Fundació són majors d’edat i poden passar la resta de la seva vida amb nosaltres.”

La Fundació té un esperit d’autocrítica permanent que l’empeny a millorar cada dia. Des de la seva creació fa 16 anys, s’ha treballat de valent per donar un servei integral de qualitat. Antoni Rodríguez té a les seves mans la direcció logística i operativa de la Fundació, formant part alhora de la pla­ni­ficació a llarg termini en el si del patronat. “De sempre la Funda­ció ha comptat amb un servei d’informació i assessorament social i ju­rídic, adreçat tant a famílies o tutors, com a professionals dels ser­veis socials. Històricament aques­ta activitat s’ha traduït en compro­mi­sos documentats per a futures tuteles o pretuteles. Un arxiu que creix dia rere dia i que fa uns anys vàrem activar amb una nova línia de tre­ball encaminada a mantenir un contacte regular amb aques­tes fa­mí­lies i institucions mitjançant tro­ba­des periòdiques que donen res­pos­ta als problemes que ens plantegen, i que ens permeten esta­­blir contacte amb els seus fills, que no ens veuran com uns des­co­neguts el dia de la nostra intervenció, cosa que fa aquest moment menys traumàtic”.

A la Fundació arriben persones discapacitades a través d’altres vies, com són els serveis socials, la Direcció General d’Atenció al Menor, o des del mateix jutjat. “En els dos últims casos tenim el handicap que la per­­sona no ens coneix, ni nosaltres a ella. Abans de fer-nos-en càrrec, com­pro­vem que tingui una disminució psíquica i, si això es confirma, assumim la pretutela com a pas previ a l’acceptació final davant el jut­­­ge. En aquests casos treballem sobre la base de la col·laboració, tant amb els orga­nis­mes públics com amb els professionals dels cen­­tres d’atenció direc­ta, per elaborar un diagnòstic i establir un pla de treball adaptat a les seves necessitats. La major part d’aquests nois no han viscut en un entorn familiar, estan mancats d’hàbits de com­por­tament i poden haver patit situacions complexes. És una gran sa­tis­facció com­pro­var que després d’un temps, que pot variar molt segons la per­so­na, s’adapten a la nova situació, canvien, i acon­segueixen fi­tes socials i laborals per començar una nova vida”, expressa Antoni Rodríguez.

Per a les persones amb disminució psíquica el fet de treballar és bàsic, i s’assumeix com a part de la integració i normalització de la persona. “És un aspecte molt important, encara que hi ha un esglaonat de possibi­litats en funció de les seves aptituds, que van des d’un taller ocupaci­onal fins a una empresa; malauradament, però, l’empresari no és prou cons­cien­t del paper que pot jugar en el futur d’aquesta gent.”

La Fun­da­ció actua com a gestora de la vida de la persona però no disposa de serveis, és a dir, no té un centre de treball propi ni un esplai ni habi­tatges: “Ens esforcem per actuar tal i com ho faria un bon pare, contrac­tant el ser­­vei que considerem més adient i de més quali­tat. Creiem en la inde­pen­dència de la tutela perquè ens permet analit­zar amb més objec­tivitat les condicions laborals, residencials i de lleure.”

En els darrers anys s’ha fet un pas important amb l’obertura de delegacions a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona: “D’aquesta manera, hem acon­seguit resoldre els problemes amb molta més eficàcia i eficièn­cia”, comenta An­dreu. El 1992 es va ampliar el patronat de la Fundació, que avui està integrat per pares amb fills discapacitats o no, “a més de la incor­po­ració de joves socialment interessats en el nostre àmbit i amb ganes de treballar per avançar.”

Hi ha molts aspectes a millorar, sobretot plante­jaments de cara al futur: “El nivell de responsa­bilitat social de la Fun­da­ció exigeix molta planificació i con­trol. Hi ha dades, com l’enve­lli­ment de la població o la immigració, que ens aler­ten de nous reptes pels que hem d’estar preparats. Per això hem pro­mo­gut la creació de la Coordinadora d’Entitats Tutelars, per sumar esforços i col·laborar tots plegats establint respostes a les necessitats actuals i futures.”