Josep Parera Ripoll
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Josep Parera Ripoll

FUNDACIÓ  CAIXA PENEDÈS

Text del 2002.

“Sense renunciar als orígens, ens adaptem constantment a les noves necessitats”

En parlar, ni que sigui col·loquialment, amb el president d’una caixa d’es­tal­vis sembla inevitable que el diàleg hagi de discórrer per l’ampli i com­pli­cat vocabulari de les finances i dels negocis, preocupats, alhora, pel creixe­ment institucional i pels seus rendiments. No ha estat aquest el nostre cas, sense que això vulgui dir de cap manera que el senyor Parera no tingui ben assumida la responsabilitat que li pertoca a la cúpula institucional. Josep Parera i Ripoll, immers avui en aquest món on el vertigen del diner és la no­tícia de cada dia, és, en persona, tot allò que acabem de dir… i quelcom més. Amic, més de l’ésser que del fer, presideix des que fou erigida l’any 1988, la Fundació Caixa Penedès, que s’ha convertit en un bon instrument amb el qual la institució financera reverteix una bona part dels seus bene­fi­cis a la societat en general i desenvolupa a l’uníson la seva obra social. L’obligada reducció d’espai fa que la nostra conversa tingui el to distès, re­soltament orientat al treball de la Fundació.

Entre les moltes activitats desenvolupades per la Fundació, destaca “l’a­ten­ció a la gent gran.” Val a dir que “som una de les caixes espa­nyo­les que més recursos hi dedica.” Aquesta entitat catalana és res­­pon­sa­ble “d’una residència d’avis i 33 casals per a la tercera edat, la mei­­tat d’ells propis i la resta gestionats en col·laboració amb els ajun­ta­ments.” El treball conjunt amb l’Administració no es limita a l’àm­bit municipal: “D’acord amb el Departament de Benestar Social de la Ge­neralitat, col·laborem amb residències geriàtriques i atorguem sub­­si­dis a famílies amb un avi a casa.”

L’altre àmbit de treball cabdal en les activitats de la Fundació és “la do­cèn­cia.” L’Escola Familiar Agrària Camp Joliu és propietat de la Fun­da­ció Caixa Penedès. Josep Parera resumeix els orígens i objectius d’aquest centre educatiu: “Ens vam adonar que al Penedès, una comarca tra­di­­cionalment agrícola, hi mancava un ensenyament especialitzat. Els fills, continuadors na­tu­rals, abandonaven el camp a la recerca de no­­ves alternatives profes­sio­nals.”

Des de la Fundació es decidí que calia posar fi a aquest èxode i, amb aquest objectiu, “vam adquirir uns ter­re­nys per construir-hi una es­cola.” La idea no podia ser més afortunada: “A l’Escola Familiar Agrà­ria, l’alumne roman en règim d’internat, fa­cilitant-li coneixements te­ò­rics que pos­teriorment aplica a la seva fin­ca familiar en forma de pràcti­ques.” En aquesta aplicació de la teoria, el professor “efectua un se­guiment de l’alumne i informa les famí­lies sobre noves tèc­ni­ques de cultiu.” Camp Joliu ha esdevingut un ins­trument de promoció de l’agricultura. “Contribuïm a millorar l’elabo­ra­ció i la comercialització del producte.” Això ha propiciat que el Pene­dès se sembri de petites ca­ves familiars que han sabut guanyar-se un prestigi.

Aquest centre educatiu no forma únicament viticultors, sinó també pro­duc­tors d’altres conreus, a més d’impartir altres matèries: “Un postgrau per especialitzar-se en disciplines com el Màrqueting i l’Enologia.” L’a­dap­tació a la nova legislació educativa ha propiciat que l’escola refor­mu­li els seus esquemes i proporcioni nous continguts educatius: “Avui els facilitem l’ensenyament obligatori reglat fins els 16 anys. A par­tir d’aquell moment, procurem que els crè­dits voluntaris que inclou l’ESO pertanyin al sector agroa­li­men­tari. D’aquesta manera, ha aug­mentat l’edat dels alumnes i s’ha iniciat l’ampliació de l’escola a fi de donar res­pos­ta a les noves necessitats sorgides al món educatiu.”

La Fundació Caixa Penedès encapçala moltes iniciatives que projecten les ri­queses de la comarca. A tall d’exemple, el president de l’entitat esmenta “les exposicions i múltiples actes dedicats al món del vi. A més, col·la­borem regularment amb institucions dedicades a la recerca sobre aquest producte tan representatiu de la comarca.” I és que el vi no és ú­ni­­cament un element gastronòmic, sinó també cultural.

Parlant de la cultura, la Fundació Cai­xa Penedès ha orga­nitzat més d’un cen­tenar d’exposicions a les aules de cultura que di­rigeix. Paral·lelament a les exposicions, un altre àmbit de di­vul­gació cultural que s’ha desenvolupat és el sector editorial: “Al llarg dels anys 70 vam començar a promoure el treball dels estudiosos de les co­marques catalanes. Des d’ales­ho­res hem publicat aproximadament mig miler d’edicions dedicades a l’art, la sociologia, la història, les bio­grafies… Recollim propostes amb què les grans editorials no s’im­pli­quen.” També està al capda­vant de quatre biblioteques concer­ta­des amb el govern català i la Diputació, i és “la res­pon­­sable dels trasllats dels llibres en el marc del préstec in­ter­bibli­otecari, això és, entre les dife­rents biblioteques públiques de la Dipu­ta­ció.”

La difusió de la cultura mitjançant exposicions i l’edició bibliogràfica es com­plementa amb el suport que la Fundació dóna a la música: “Som pa­tro­cinadors de l’Orfeó Català i, gràcies a la nostra intervenció, l’Orfeó ha pogut organitzar activitats docents per als seus cantaires alhora que s’ha apropat a més públic mitjançant actuacions en escenaris de diferents ciutats.”

A més de patrocinar l’Orfeó Català, la inquietud mu­si­cal de la Fundació s’ha materialitzat en diferents col·laboracions: “Entre al­tres coses, patrocinem, des dels inicis, el Concurs de Joves Intèr­prets de Piano de Catalunya, que ja va per la 34a edició i que ha estat bres­sol d’autèntiques figures del món de la música.” Per la seva qualitat i acceptació popular, cal esmentar també els cicles de concerts que la Fun­da­ció realitza al seu auditori de Vilafranca.

Pel caràcter social que té la formació dels més joves, l’entitat no descuida l’es­port “patrocinant i ajudant diferents clubs esportius de base, a més de col·laborar amb escoles de futbol de les zones on som presents.”

A l’hora de col·laborar en el desenvolupament social i cultural, la Fundació ja no s’atura a límits geogràfics naturals. Mitjançant l’estreta col·laboració amb diverses ONGs, com Intermón i Mans Unides, ha pogut desenvolupar projectes arreu del món: “Aquest any, per exemple, vam contribuir a la construcció d’una escola a Guinea.”

Amb aquest esperit d’ampliació de fronteres i començant amb força el se­gle XXI, la Fundació ha engegat un ambiciós projecte de futur: “Hem ad­qui­rit un edifici de 2.500 metres quadrats al barceloní carrer Princesa per fer-hi un centre cultural a disposició de tots els catalans. Aquest edifici inclourà, entre altres instal·lacions –com un auditori i sales des­tinades a exposicions itinerants–, un espai dedicat a l’escultor Su­bi­rachs, que ens ha cedit 137 peces de la seva col·lecció.”

Grans projectes vers les persones, aquest és l’esperit de la Fundació Cai­xa Penedès i que la institució distribueix en indrets i sectors molt diversos, sempre, tal i com subratlla el senyor Parera “sense renunciar als orígens pe­rò adaptant-nos constantment a les noves necessitats.”

La Fundació Caixa Penedès és l’exemple –a vegades poc valorat– d’allò que les Caixes, conscients de la seva missió social, poden fer i fan per Catalunya.