Josep Ribera Pinyol
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Josep Ribera Pinyol

FUNDACIÓ CIDOB

Text del 2002.

“El canvi cap a un sistema internacional més just vindrà amb la consolidació i l’enfortiment de les institucions democràtiques” 

El Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) es va constituir com a fundació el gener de 1979, però la seva història i actuació havien començat uns anys abans com a associació. Així ho ex­pli­quen Josep Ribera, el seu director, una de les persones que va impul­sar des del primer moment aquesta iniciativa, i Francesca Munt, gerent de l’entitat, que des de sempre va recolzar el projecte que va apostar per fer realitat la utopia d’un món més just: “A finals de la dècada dels cin­quanta, en plena dictadura, es va viure, en certs sectors, una pro­jec­ció solidària de cara als pobles més desprotegits: ‘Agermana­ment’ és el nom que es dóna al moviment. L’experiència compartida en les activitats desenvolupades en alguns països d’Amèrica Lla­tina i d’Àfrica ens descobreixen i exigeixen la responsabilitat d’ac­tua­ció al nostre país per fer conèixer i comprendre la situació dels països del sud. Per aquesta tasca es crea una associació el 1973, que el 1979 es converteix en fundació gràcies al suport de persones i institucions que coneixien i compartien les finalitats de CIDOB”, com Agustí de Semir i Antoni Badia i Margarit, que “acceptà l’oferiment de tots els patrons de ser el primer president de la Fundació. Ell es­tava convençut que l’existència d’entitats com aquesta demostrava el grau de maduresa d’una societat, i que era important l’esforç per consolidar-la, i és això el que van fer.”

Els objectius de la Fundació subratllen l’estudi i la informació de les Rela­cions Internacionals com a mitjà per contribuir a un millor coneixement entre els pobles, per això CIDOB s’ha orientat “a crear una infraestructura de serveis –informació, documentació, recerca i formació– per facilitar l’obertura internacional del teixit social i la seva participació en els fòrums internacionals. El canvi cap a un sistema internacional més just vindrà amb la consolidació i l’enfortiment de les institucions de­mo­cràtiques. La voluntat política de canvi dels nostres governs no es produirà si els ciutadans no ho exigeixen a través de propostes via­bles.”

Les paraules de Josep Ribera ens mostren que el seu principal ob­jec­tiu des dels inicis va ser contribuir a la democratització de la política inter­nacional: “Propiciar una globalització positiva que acosti a tothom els avantatges, i que no marqui cada cop més les diferències entre uns països i els altres. En aquest món on la interdependència es fa cada dia més evident, no es pot acceptar la situació de pobresa de tants pobles, sobretot quan se sap que no és per falta de recursos, sinó de voluntat política per portar a terme les propostes que s’han plantejat, especialment, des de les Conferències de Nacions Unides dels anys noranta. Per això, des de la Fundació CIDOB es vol contri­buir a crear consciència i força democràtica en el nostre teixit social i econòmic, nacional i internacional, que permeti i obligui els governs a acceptar i portar a terme polítiques públiques més justes. Propiciant l’in­ter­canvi entre el nostre teixit social i el d’altres països es facilita el coneixement mutu, la presa de consciència de la diversitat i desi­gual­tat, la relativització dels nostres esquemes i el replantejament del nos­tre pensament en una perspectiva més global.”

Després de més de 25 anys d’activitat, “la Fundació CIDOB ha esde­vin­gut un centre connectat amb el món, que estudia el món i que cobreix les diverses àrees geogràfiques (Amèrica Llatina, Mediterrània i Món Àrab, Europa Central, Oriental i exURSS, Àfrica Subsahariana i Àsia) i té com a temes prioritaris la cooperació i el desenvo­lupa­ment, la polí­ti­ca internacional, les dinàmiques interculturals i les migracions.”

Estimula la formació en relacions internacionals amb programes de post­grau: un màster en Estudis Internacionals, un màster en estudis per al Des­envolupament, un diploma en Cooperació per al desenvolupament i un altre en Relacions Internacionals, així com cursos monogràfics sobre temes d’actualitat seguint les àrees prioritàries de la Institució, com ara Po­lítica Internacional, Cooperació, Amèrica Llatina, Països d’Europa cen­tral i oriental i exURSS, Món Àrab/Mediterrània, Interculturalitat i Mi­gra­cions. Les Publicacions són un altre mitjà que la Fundació CIDOB uti­litza per infor­mar sobre les relacions internacionals i per promoure’n el seu estudi. Edita publicacions periòdiques (la Revista CIDOB d’Afers Inter­nacionals, qua­drimestral i dirigida als estudiosos i experts, el Mono­gràfic de divulgació de CIDOB, bimestral i dirigit al públic en general, l’A­nu­ari Internacional CIDOB que, a través d’articles i d’annexos, fa el ba­lanç anual de les relacions exte­riors d’Espanya, d’Europa i del context inter­nacional, i que cada any tracta extensament un país o un tema dife­rents). Edita també una col·lecció orientada a la divulgació de temes medi­terranis (Enciclopedia del Medite­rráneo), que s’edita en cinc idiomes (anglès, castellà, francès, italià i àrab) en col·laboració amb altres centres i editorials d’altres països. Els estudis que s’elaboren en els diversos programes de recerca i debat s’editen com a documents de treball i esporàdicament en forma de llibre.

“La celebració d’una mitjana de dos a tres seminaris internacionals cada any ens ha permès intercanviar i reflexionar amb experts d’al­tres països i convertir-nos en referents dels temes interna­ci­o­nals davant l’o­pi­nió pública i anar teixint una xarxa de relacions amb centres similars d’arreu del món. La web de la Fundació ha facilitat des de 1995 el coneixement de les nostres activitats, publicacions, ca­tàleg de re­fe­rències bibliogràfiques, així com els nous serveis d’in­formació que s’han anat incorporant: l’observatori de crisis (amb col·laboració amb el Fòrum Universal de les Cultures), la base de da­des sobre bio­gra­­fies de líders polítics i la de referències bibliogràfiques, que darre­ra­­ment s’ha convertit en el millor instru­ment de difusió de la Fundació.”

La Fundació ha comptat des del començament amb la col·laboració de les universitats, i els seus serveis han estat considerats d’interès general per les institucions públiques (Ge­ne­ralitat de Catalunya, Ajuntament de Barce­lo­na, Diputació de Barce­lo­na, Mancomunitat de Municipis) que formen part del Patronat, que li donen suport i que, amb els ingres­sos que generen les pròpies activitats de CIDOB, garanteixen el seu funciona­ment.

Els usuaris de la Fundació CIDOB “són principalment organismes pú­blics, ONGs de cooperació al desenvolupament, empreses ex­por­ta­dores, editorials, mitjans de comunicació, experts i profes­si­onals, i també alguns estudiants universitaris. CIDOB és membre ac­tiu de diferents xarxes internacionals, totes elles relacionades amb els temes que són prioritaris per a la Fundació, i amb les quals porta a terme diferents projectes.”

Els presidents de l’entitat han sigut Antoni Badia i Margarit, Josep M. So­cias Humbert i Jordi Maragall i Noble. Des de setembre de 2000 la Fun­da­ció CIDOB està presidida per Narcís Serra i Serra.