Pere Rifà Manlleu
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Pere Rifà Manlleu

FUNDACIÓ CAIXA DE MANLLEU

Text del 2002.

“Volem una obra social vocacional, amb un fort compromís social i d’implicació en el territori” 

L’any 1896, de la mà dels industrials tèxtils de Manlleu i dels bisbes Mor­ga­des i Aguilar, naixia una entitat financera que, a principis del segle XXI, con­ti­nua treballant per a la gent de la comarca d’Osona, a més d’haver-se fet tam­bé un nom en tres comarques més. Caixa de Manlleu va co­men­çar, com totes les caixes, gestionant els estalvis dels treba­lladors i desen­vo­­lu­pant tasques socials. Quan l’any 1978 es va donar a les caixes la pos­sibilitat que fessin les mateixes gestions que els bancs, l’increment de bene­ficis va re­vertir en un increment també dels diners que destinaven a obra social.

I és precisament de l’obra social de Caixa de Manlleu que va néixer la Fundació que ara ens ocupa. El seu president, Pere Rifà, i el secretari gene­ral de l’entitat i de la mateixa Fundació, Jordi Espona, expliquen quins són els objectius que es marca aquesta organització: “L’obra social és l’objec­tiu de totes les caixes, sense el qual no tindrien raó d’existir, però nosaltres donem a aquest fi una importància especial. És a dir, l’obra es pot fer de dues maneres: per obligació, perquè legalment s’hi han de destinar uns diners, o bé de forma vocacional, amb un fort compro­mís social i d’implicació en el territori. I aquest segon cas és el nostre: tenim definit un projecte social que, a més, no volem que es limiti a l’àm­bit de l’obra social, sinó que impregni tota l’activitat de Caixa de Man­lleu.”

Es tracta de fer un pas més, de tenir una vinculació especial amb el territori i la seva gent per tal de portar a terme aquest compromís ètic que Pere Rifà no vol deixar de banda. Però per arribar a fer realitat aquestes ide­es cal “es­col­tar molt la gent, les entitats i les associacions del nostre entorn, perquè són ells els qui ens poden dir on hi ha mancances i on convé més que destinem els nostres diners i esforços.”

En relació a aquesta importància del que pensi la gent, ja siguin clients o no ho siguin, els nostres protagonistes destaquen que han decidit reflexionar sobre el futur del projecte social de l’entitat: “Sempre hi ha hagut una ten­dència a dedicar molts diners al sector cultural, cosa que nosaltres mateixos fem i continuarem fent, però hem vist també que en aquests moments hem d’inclinar una mica la balança cap al tema pròpiament social. I això significa participar en projectes contra la marginació, contra l’exclusió de determinats col·lectius, la tercera edat, la qüestió de la immigració…”

El mateix Pere Rifà, però, es pregunta perquè l’obra social que fan les caixes, inclosa la seva, són poc conegudes pel gran pú­blic: “Massa sovint la gent no comprèn la diferència entre un banc i una caixa, i el cert és que poques vegades són conscients que els be­ne­ficis d’una entitat financera com la nostra no se’ls queden unes terceres persones –els accionistes– sinó que en part reverteixen, be­ne­ficien la pròpia societat, al propi territori on la Caixa actua.”

Així, doncs, afirma: “El que ha de fer una caixa és guanyar diners, ser com­pe­titiva, donar un servei financer de primera qualitat en el seu territori, però això entenem que s’ha de fer de forma humana, de forma propera a les persones, amb criteris ètics. Alhora, cal fer que els clients cone­guin i participin en el projecte social de Caixa de Manlleu. Només d’a­questa manera, sentiran Caixa de Manlleu i la Fundació com una mica seves. Aquesta és la batalla que penso que hem de guanyar.”

La Fundació Caixa de Manlleu és un braç de l’obra social, un braç que tre­ba­lla en projectes molt diversos que Pere Rifà i Jordi Espona expliquen amb entusiasme: “En l’àrea cultural hem creat un premi de teatre amateur que està tenint molt bona acollida. De fet, tenim la il·lusió que en poc temps es converteixi en un premi de referència a Catalunya dins el món del teatre no professional. A més, la intenció és que el premi ser­veixi de factor de dinamització cultural de Manlleu i de la comarca d’O­so­na i, per això, s’organitzen activitats complementàries al seu en­torn. Creiem que ho estem aconseguint.”

A més d’aquesta iniciativa, la Fundació col·labora amb diversos museus de la comarca: “Hem participat en el projecte museogràfic del monestir romànic de Sant Pere de Cas­serres, i col·laborem en el Museu del Ter de Manlleu i el Museu de la Torneria de Torelló, dos espais que s’inauguraran aviat. Aquests pro­jec­tes van més enllà del que tradicionalment s’entén per un museu ja que es preveu que actuïn com a focus de dinamització social, cultural i econòmic de les respectives poblacions, i és per això que la Funda­ció hi ha cregut i hi participa.”

La formació ha estat un altre dels motius rellevants de l’activitat de l’obra so­ci­al de Caixa de Manlleu i de la seva Fundació. És coneguda pel seu me­res­­cut prestigi l’Escola Familiar Agrària de Quintanes instal·lada en una fin­ca rural propietat de la Caixa a Masies de Voltregà, així com l’escola La Suïs­sa a Tona: “L’Escola Quintanes cobreix bàsicament totes les àrees del món agrari, ramader i forestal. Els nois estan a l’escola en rè­gim d’al­ternança, cosa que significa que es passen 15 dies a l’es­cola i 15 a casa o en una explotació agrícola per posar en pràctica els coneixe­ments que se’ls donen.” Aquest ha estat, de fet, un dels seus grans èxits.

En l’àmbit de l’obra social de Caixa de Manlleu també hi ha una altra entitat, la Fundació Mil·lenari-Centres d’Estudis i Formació amb les seves instal·la­cions ubicades a Manlleu i a Vic amb una clara vocació de servei a la societat: “Volem que les persones, enti­tats i institucions del nostre entorn percebin els centres d’estudis de Fundació Mil·lenari com una cosa seva, un lloc on es poden apropar tant per seguir uns cursos organitzats per la mateixa Funda­ció com per demanar que s’organitzi una determinada activitat a mida que els pugui interessar; també poden emprar les instal­·lacions per reunions o trobades, per exposar una obra artística o per presen­tar un llibre. En definitiva, per a qual­sevol altra ac­ti­vi­tat que estigui relacionada amb el món de la cultura.”

Pel que fa a tot allò que s’està fent en aquests mo­ments o que estan a punt de començar, Pere Rifà ens explica: “D’aquí a molts pocs mesos sortirà una edició facsímil de la Bíblia de Ripoll, que és un projecte que estem realitzant en col·la­boració amb el Bisbat de Vic.” És una obra que es configura com un homenatge al bisbe Morgades amb motiu del centenari de la seva mort i que, d’alguna ma­ne­ra, entronca amb la tasca desenvolupada per ell mateix envers la recuperació del patrimoni històric del nostre país. Els fa també molta il·lusió participar en un projecte de conscien­ciació sobre el 3r. i 4t. món: “Volem donar a co­nèi­xer les activitats d’aquelles per­sones i entitats del nostre terri­tori que, de manera voluntària, ac­tuen en pro­jectes socials amb la finalitat últi­ma de difondre el valor de la solidaritat.”

Caixa de Manlleu és una de les entitats de crèdit més petites de Ca­ta­lunya, de tota manera tenen ja més de 80 oficines i hi treballen gairebé 400 per­so­­nes: “Ens agrada dir que som a la mesura humana, aquest és el nos­tre valor afegit: som petits, però molt propers.”