Pere Ribera Ferran
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Pere Ribera Ferran

FUNDACIÓ AULA

Text del 2002.

Fundació Aula es va crear el 1984 amb la missió de fer re­cerca pedagògica en dife­rents camps. El seu president i fun­dador és Pere Ribera Fer­ran, un home que ha tingut una trajectòria dilatada vin­cu­lada al món de l’edu­ca­ció a Cata­lunya. Va ser funda­dor i di­rec­tor de la secció es­pa­nyo­la del Liceu francès de Bar­ce­lona durant 28 anys abans de crear l’Escola Aula, el 1969, amb uns planteja­ments mo­derns, oberts i com­pro­me­sos amb la cultura ca­ta­lana. “Durant el període de 1939-67 el Liceu francès va ser un refugi de gent in­con­for­mista amb el règim es­pa­nyol. Vaig aconseguir crear la secció de llengua espanyola. Els alumnes d’aquells anys van tenir una formació al marge dels centres educatius vinculats a l’Estat pro­curant mantenir la continuïtat amb l’herència cultural i pe­da­gògica de la República. En realitat, molts d’aquests alumnes van adoptar posi­cions polítiques i tingueren un paper molt important en la Tran­si­ció es­pa­nyola. Mitjan els anys dels 60 vam començar a plante­jar-nos la pos­si­bilitat de crear una escola on poguéssim aplicar aquells plan­­te­jaments educatius. Així va néixer Aula, que parteix de l’ex­periència adquirida al Liceu durant tants anys.”

L’escola va mostrar ja de bon començament la seva intenció d’oferir for­ma­ció en quatre idiomes: català, castellà, francès i anglès, conscients de la importància del plurilingüisme de la persona. “Apliquem una fórmula molt estudiada que ha donat resultats molt satisfactoris. El nen comença aprenent la llengua materna i als cinc anys s’introdueix l’altra llengua oficial, que progressivament es posa al nivell de la materna. També als cinc anys comença l’estudi del francès i als 8 de l’anglès. S’assoleixen titulacions i un nivell idiomàtic que permet als alumnes de fer estudis uni­­ver­sitaris a l’estranger.” Sens dubte, l’Escola Aula és precursora d’un camp de formació que avui és de gran importància, el de domini d’idiomes.

La Fundació va néixer el 1984 recollint tot el bagatge de coneixements i experiència educativa de l’escola. Des d’ella s’han dut a terme iniciatives pioneres que s’han donat a conèixer més enllà del territori català. “Des de la Fundació hem obert camins de recerca pedagògica en dife­rents matèries, però des del 1982 hem posat un èmfasi especial a contribuir en la introducció de les noves tecnologies dins del camp educatiu. Així, el 1997 vam organitzar la primera Olimpíada Informà­tica Espanyola amb la col·laboració de les Universitats Politèc­ni­ques de Barcelona i Madrid, Deusto, i les universitats de Granada,  Màlaga i Santiago de Compostela.”

L’Olimpíada Informàtica Espanyola, una competició anual de programació d’ordinadors per a estudiants de secundària, ha tingut un gran èxit en les cinc edicions que se n’han realitzat. “La pràctica informàtica la contem­plem no com un instrument d’usuari sinó com a matèria formativa. Des de la Fundació hem potenciat el desenvolupament de la informàtica en el camp de l’educació. El 1987 vam organitzar un simposi a Barcelona intitulat Cultura, Informàtica i Sistema Escolar, on vam reunir 60 ex­perts mundials en la matèria.”

Aula va ser de les primeres escoles de Bar­ce­lona a introduir la informàtica com a matèria educativa. “Vam comen­çar el 1982, quan la informàtica es veia com un invasor que substitui­ria el professor en la seva tasca docent. La idea és que l’alumne tingui au­tonomia personal, sàpiga experimentar i arribar a una solució pel seu compte. Cadascú projecta petits programes a la mesura de les se­ves capacitats; poden trigar mesos a fer-ho, però gairebé sempre aca­ben la feina. Saben que poden arribar fins al final i aquest fet els apor­ta confiança. Aquest projecte és una experiència d’estímuls, de capa­citats i de caràcter important. I és que cada dia fa més falta fo­men­tar el caràcter de la gent i els efectes diferits d’un esforç.”

En aquest sentit, “els professors s’encarreguen d’orientar l’estudiant per­què realitzi un treball autònom. La informàtica hi juga un paper im­portant, estimulant capacitats, fent que es tregui partit dels errors, po­ten­ciant l’autonomia de l’alumne. Cal que s’esforci, i aquest esforç forja el caràcter, la possibilitat d’estudiar per obtenir uns fruits al cap d’uns anys. Es prepara l’alumne per afrontar coses noves que es plan­te­gin a la societat, trobar solucions davant del canvi. Interessa que sigui capaç d’imaginar creativament solucions per a diferents proble­mes.”

La sen­si­bilitat de la Fundació per a l’educació i la pedagogia ha anat més enllà del territori espanyol. “Hem protegit una escola de la Pampa boliviana, a la frontera amb Argentina, amb una població bàsicament indígena. La iniciativa va ser de la Fundació però vam rebre el suport dels pares d’a­lum­nes d’aquí. Els vam enviar material i vam construir-los una bi­bli­o­teca. Posteriorment s’ha aconseguit crear un parvulari que porta per nom Barcelona. Vam aplicar un projecte pedagògic molt interes­sant que ha donat grans fruits. Vam realitzar classes de re­pes­ca pels alumnes amb més possibilitats amb l’objectiu d’ajudar-los a se­guir els estu­dis; un model que ha continuat aplicant l’Estat bolivià. La re­la­ció ha du­rat més de vuit anys i al llarg d’aquest període hem con­tri­bu­ït a des­vetllar l’interès de força gent, tant del poble com de l’àmbit oficial.”

L’escola fa més de 20 anys que fomenta els treballs de recerca de voluntaris. S’han obtingut molts premis CIRIT. Responent a l’interès dels mateixos alum­­­­nes, als premis de recerca científica, s’hi han afegit els de recer­ca hu­ma­­nística i de literatura: “S’en­tu­siasmen amb els projec­tes al marge dels programes oficials. Són un excel·lent estímul per a ells.”

Aula ha estat escollida per formar part d’un projecte d’escoles euro­pees, nascut a Alemanya. “Aquesta denominació, més que una con­­no­­ta­ció geogràfica o política vol significar l’ambició d’assolir un nivell de for­mació plenament europeu.” Pere Ribera posa de mani­fest el fet que “és fonamental fomentar les capacitats dels joves, la seva auto­no­mia, el seu sentit de responsabilitat i el de solidaritat amb el pas­sat i, sobretot, amb el futur.”