Lluís Riquelme Zurita
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Sr. Lluís Riquelme Zurita

COMGEST ECONOMISTES SL

Text del 2001.

“Et sents satisfet quan t’adones que les empreses que assessores comparteixen un cert estil a l’hora de portar a terme la seva gestió”

Lluís Riquelme va fundar l’any 1996 –i actualment dirigeix– un projecte d’assessorament adreçat a les petites i mitjanes empreses de la provín­cia de Girona amb un concepte modern i adequat a les necessitats de la nostra societat: “Des del començament, vam posar molt d’èmfasi a intentar conscienciar l’empresari que la seva tasca era la de pro­duir i millorar dia a dia un producte, ja que nosaltres ens podíem encarregar de donar-li suport en tots els àmbits que s’aparten dels seus coneixements estrictament professionals.”

L’activitat de l’empresari és complexa, i en Lluís creu que necessita l’ajuda d’uns bons professionals: “El directiu ha d’estar centrat en la seva tasca productiva i ha de confiar les vessants de gestió més tècniques als despatxos professionals d’assessorament. Comgest ha tingut la sort d’anar creixent de manera paral·lela als nostres clients ja que molts d’ells van demanar-nos assessorament abans d’engegar la seva activitat. Aquesta és la millor opció perquè així han disposat d’un suport extern en tot moment. En els casos en què no es va establir aquesta relació primerenca, hi ha un moment de creixement en l’empresa durant el qual el responsable se sent desorientat perquè ja no pot gestionar ni analitzar sol tota la infor­ma­ció relacionada amb el projecte empresarial. Aleshores opta per l’ajuda d’un professional que li doni el suport necessari per inter­pretar-la de la manera més adient i rendible. Els nostres clients es mostren molt preocupats per fer l’anàlisi més encertada possible de les dades de què disposen i per poder preveure el futur en les millors condicions. La figura de l’assessor juga en aquest sentit un paper molt important perquè podem ajudar-los a fer servir pràcti­ques que no han emprat fins al moment i que poden optimitzar la gestió del negoci. Nosaltres hem pogut comprovar aquesta carac­te­rís­ti­ca en el cas de la introducció del pressupost anual, que molts empresaris consideraven poc operatiu. Per tal que fos realment atractiu, vam preparar una sèrie de supòsits que, per una banda, eren molt clars i, per l’altra, resultaven eminentment pràc­tics i es-taven molt ben estructurats i presentats. L’aparença exter­na i la utilitat de la informació continguda han anat convencent els clients de la idoneïtat de fer servir aquest mecanisme com a suport per controlar de forma més adient les despeses.”

Conscient de la importància d’assegurar un servei personalitzat i molt especialitzat Lluís Riquelme ha format un equip multidisciplinari, actu­al­­ment constituït per nou persones, d’economistes, advocats, diplo­mats en empresarials i graduats socials, els quals garanteixen una oferta d’as­ses­sorament integral: “Els nostres clients saben que som un equip i que cadascun dels membres està especialitzat en una de­ter­mi­na­da àrea. Això facilita l’organització interna del des­patx per­què és poc freqüent que vulguin parlar amb mi personal­ment d’una problemàtica que coordina un altre company.”

Aquesta especialit­zació els permet poder englobar tots els serveis jurídics i econòmics des de la constitució d’una empresa fins al seu tancament, si escau: “La nostra tasca és l’assessorament d’empreses encara que molt so­vint ens fem càrrec de qüestions relacionades amb la tramitació burocràtica.”

En l’actualitat, l’assessorament està vivint una època de canvis, perquè l’arribada de la informàtica i de les noves tecnologies, d’una banda, i el canvi de mentalitat i el major grau de formació empresarial, d’altra, estan modificant les funcions i el tarannà de la professió. Comgest Eco­no­mistes ja va néixer amb una clara vocació dinàmica de servei cap als seus clients: “La qualitat que volem oferir-los exigeix que passem gran part de la nostra jornada laboral fora del despatx visitant-los a les pròpies empreses. Hem pogut comprovar que amb aquest sistema és molt més fàcil resoldre les incidències que es van pro­duint, així com detectar-ne de noves. No crec que un assessor pas­siu, que no estigui disposat a donar un servei especialitzat i localit­zat, tingui gaire futur.”

Com a bons coneixedors de les necessitats empresarials i del marc i funcionament del sistema jurídic de l’Estat espanyol, són partidaris del diàleg entre les parts en conflicte i d’assolir solucions de consens per­què sempre representen un estalvi econòmic i monetari per a l’empre­sari: “La creació de tribunals d’arbitratge ha estat una mesu­ra, almenys teòricament, molt positiva perquè comporten una re­duc­ció del temps d’espera considerable per a la resolució de les dis­putes. Ara bé, hem de considerar si aquest mecanisme s’està apli­cant de la forma més adient.”

L’ètica professional marca clara­ment quines són les conductes a seguir en cas que es puguin produir situa­cions am-bigües: “Si en l’àrea laboral es donés una situació en la qual se’ns presentés el dilema d’haver de protegir els interessos de la part empresarial i del treballador alhora, hauríem d’optar per la defensa exclusiva d’una de les dues perquè, en cas contrari, es produiria un conflicte d’interessos evident.”

Afortunadament, en Lluís reconeix que aquestes difícils situacions són menys habituals a Gi­ro­na que a les grans ciutats: “El fet que el nombre de despatxos que actuen aquí sigui molt menys nombrós que el que podem trobar a una ciutat com Barcelona, fa que el tracte entre els diversos pro­fes­sionals esdevingui molt més estret, i això facilita el diàleg i l’in­tent d’a-rribar a una solució satisfactòria.”

Les contínues exigències dels seus clients perquè ampliïn el nombre de serveis i les tendències del mercat obliguen a la creació de nous depar­ta­ments: “Properament posarem en marxa un Departament d’As­ses­so­ra­ment Comercial i ens estem plantejant la creació d’un altre d’Informàtic, encara que sigui establint col·laboracions amb pro­fes­si­o­nals de fora del despatx, perquè actualment les eines admi­nis­tra­tives que els nostres clients utilitzen són informàtiques i ens agradaria poder-los aconsellar en aquest apartat.”

L’expansió en el nombre de serveis es vol compatibilitzar amb la del nombre de clients, tot centrant-se en els de les fronteres de l’Estat espanyol: “El fet de treballar a una província com Girona condiciona que un cert nom­bre de clients siguin ciutadans francesos establerts a la comarca.”

Lluís Riquelme Zurita no gosa afirmar que hagi exercit cap tasca peda­gò­gica durant el seu exercici professional entre els petits i mitjans empresaris gironins. Tot i així, reconeix que “et sents satisfet quan t’adones que les empreses que assessores comparteixen un cert estil a l’hora de portar a terme la seva gestió.”