Vicenç Ribas Delclós
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Sr. Vicenç Ribas Delclós

BUFET RIBAS DELCLÓS

Text del 2001.

“Considero que és bona la idea de tenir un assessor coordinador en els assumptes d’importància”

L’advocat Vicenç Ribas Delclós exerceix com a assessor d’empreses des de l’any 1972, però ja en feia molts que treballava en diversos sectors. En aquell moment va decidir instal·lar-se per compte propi: “Als disset anys ja anava a les mines que dirigia el meu pare a Llançà. Allà vaig co­men­çar a conèixer els problemes de l’empresa i el tracte amb la gent.”

D’altra banda, en Vicenç va compaginar la feina amb els estudis: “De primer vaig fer administratiu, després vaig optar per deixar la província de Girona i instal·lar-me a Sabadell, i vaig convertir-me en titulat mercantil-empresista i graduat social.” Sobre aquesta època co­men­ta: “Vaig treballar en una empresa de la ciutat i després em van oferir una bona feina en una indústria tèxtil de Barcelona, en la qual vaig arribar a ser cap d’administració i comptabilitat.”

No obs­tant la po­sició que havia aconseguit, va preferir muntar el seu propi despatx: “Em sentia limitat i volia fer alguna cosa més àmplia, que abracés més camps. Així va ser com vaig començar amb l’asses­sorament empre­sa­rial en un despatx a la mateixa ciutat de Barcelo­na, i no va ser fins anys més tard que vaig traslladar-me definitiva­ment a Sabadell.”

Poc temps després de ser a la capital del Vallès, en Vicenç comença una aven­tura que durarà poc temps: “El meu despatx tenia aleshores col·­la-bo­ra­dors i vaig pensar que podria dedicar-m’hi a temps parcial i en­trar a l’Administració. Eren moments de transició i les oficines de l’a­tur començaven a proliferar per les nostres ciutats, així que vaig anar a Madrid i em vaig treure les oposicions.”

Però la feina no va respondre exactament a les seves expectatives: “Em van destinar a Sa­ba­dell, i amb moltes dificultats vam poder obrir la oficina. Jo portava empre­ses, plans de reestructuració i problemes dels aturats, però no hi ha­via ni mit­jans ni una sòlida organització i allò no em conve­nia.” Definitiva­ment, doncs, va preferir tornar al bufet i dedicar-hi tots els seus esforços.

L’empresa cada vegada és més complexa i els assessors es fan més ne­ces­sa­ris, cosa de la qual els mateixos directius es mostren cada dia més con­ven­çuts. “De totes formes, penso que a l’empresari encara li falta una bona cultura d’empresa, encara hi ha moltes coses que no com­prèn i això és una dificultat. Si els presentes un problema fiscal, sovint et di­uen que ells ja declaren tot el que han de pagar, però és que no és sola­ment això, el que cal és declarar-ho bé.”

Les noves ge­ne­racions, tanmateix, sembla que estan més ben preparades: “Saben molt més de què els parles i, de fet, anys enrere les coses eren més senzilles que ara. En aquests moments portar una empresa és difici­lís­sim, arrisca­dís­sim, i has de dedicar-li una atenció al 100%, per això també penso que, malgrat que els falta cultura d’empresa, tam­bé és molt difícil que trobin temps per adquirir-la.”

Aquí és on l’asses­sor es fa més necessari. “Més que un assessor, considero que és bona la idea de tenir un as­ses­sor coordinador en els assumptes d’importàn­cia, que s’encarre­gui de buscar els recursos que li calgui i on calgui per solucionar els pro­ble­mes que se li plantegen.”

Els serveis que el seu bufet presta a les empreses són d’assessorament integral, bé per ell mateix o a través d’alian­ces amb altres despatxos, però sense perjudici del concurs, en el seu cas, dels especialistes. “La relació client-advocat es basa en la confiança que el client acostuma a dipo­si­tar en un advocat concret, que és el que exerceix una funció de tu­te­la i de coordinació en relació amb l’em­pre­sa client, ja que pel fet de ser el seu assessor és coneixedor qualifi­cat dels seus proble­mes.”

En això Vicenç Ribas té experiència: “Partici­po en diversos consells d’administració com a assessor extern, i crec que aquesta és una fei­na molt important: consisteix a aportar un punt de vista extern que pot ser molt útil perquè l’empresa tiri endavant. Una de les feines que m’agrada més en aquest sentit és la de coor­dinar diversos as­ses­sors per arribar a la solució més adient del pro­blema. M’explico: es pot donar el cas que a l’empresa li arribi as­ses­so­rament de tres direc­cions independents l’una de l’altra, perquè la qüestió té implica­cions fiscals, laborals i mercantils. Aleshores, l’empresari ha de pren­­dre una decisió sobre tres coses diferents i que no entén.”

El coordi­na­dor té en aquest cas una feina molt concreta: “Es tracta que parli amb els altres tres asses­sors, que hi pugui discutir i que després pu­gui traduir a l’empresari les solucions a què han arribat.”

Respecte a la seva participació en els diversos consells d’administració, en Vicenç explica: “Porto temes de successions, de holdings, consti­tu­­cions de societats, de compra de terrenys i venda de naus, rein­ver­­sions, etc.”

Sovint, les empreses amb què tracta són familiars: “Molts dels problemes que sorgeixen són els de la successió. Normalment aquell qui ha tingut sempre el comandament és reticent a delegar, a vegades fa petits gests, però són minúsculs perquè realment els al­tres puguin decidir. Jo els dic moltes vegades que entenguin que els seus fills se­ran els qui portaran l’empresa quan ells no hi siguin, i que si no els dei­xen equivocar ara, potser més endavant posaran en perill el futur del negoci.”

Però no solament és això el que els aconsella Vicenç Ribas: “És important també fer-los entendre que moltes vegades la millor solució passa per la professi­o­na­lització de l’empresa, no té per què ser el fill el qui dirigeixi el negoci el dia que el pare falti, perquè potser no té ni vocació ni capa­citat per fer-ho i és millor que n’esde­vingui el pro­pietari o l’accionista majoritari, però que sigui un profes­sional qui ocu­pi el càrrec de director.”

D’altra banda, també hi ha consells per als fills: “N’hi ha que pensen que ja han heretat l’empresa i que no han de fer res més, però jo els asseguro que els ocells també volen i que és bo que l’ampliïn, que no es limitin a continuar-ho tot tal com ho havia deixat el seu pare, que és l’hora que siguin ells els veritables em­presa­ris, que arrisquin i, sobretot, que diversifiquin, que és la mi­llor manera de no emportar-se sorpreses desagradables en cas de saturació de mer­cats, per exemple.”

El 40% de la feina que fa en Vicenç és dedicada al camp fiscal, però és que, tal com ell explica, “qualsevol altra qüestió t’acaba portant a la fiscalitat. Avui els tributs pesen molt i s’han de tenir en comp­te sempre. Fins i tot en una separació matrimonial, si s’enfoca d’una manera o d’una altra, un pot sortir més o menys perjudicat fiscal­ment sense haver-hi cap necessitat.”

Per això, ell estudia molt bé tots aquests temes: “Si en un Consell es parla de vendre unes naus, jo procuraré que es faci de manera que puguin reinvertir i que l’impost quedi di­ferit.” I tot això demana estudiar cons­tant­ment: “En sóc del tot cons­cient, però m’agrada, gaudeixo amb la feina que faig i això for-ma part del dia a dia.”