Sr. MANUEL ARAGONÉS i VIRGILI
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. MANUEL ARAGONÉS i VIRGILI

Text del 2001

“Sempre he cregut en el respecte i la tolerància en l’exercici de la meva professió”.

Les experiències, no sempre fàcils, que Manuel Aragonès ha viscut en els més de 60 anys d’exercici professional converteixen les parau­les d’aquest doctor en dret en un tresor d’equilibri, tolerància i sapièn­cia no tan sols pel que fa a la seva professió sinó també a la vida mateixa. Va decantar-se pel dret seguint l’interès i la passió que a­questa matèria suscitava en el seu avi Miquel Aragonès: “Malgrat que no era misser, denominació tradicional d’advocat en català la qual denotava respecte i admiració, tothom el considerava un ho­me de seny que donava bons consells. Per això, la gent del poble li de­manava l’opinió sobre els assumptes més variats.”

Tot just quan acabava de llicenciar-se i d’obtenir el premi extraordinari de fi de car­­­­­­­­rera, va patir la terrible xacra de la seva generació, la Guerra Civil: “Vaig tenir la desgràcia de participar a la Batalla de l’Ebre des del bàn­dol republicà. Va ser una experiència que em va marcar de per vi­da perquè vaig veure com el 60% dels soldats que hi van com­batre va morir-hi. Després, acabat l’enfrontament, no­més em va quedar l’alegria biològica de saber-me viu entre tan­ta mort, la por de saber que encara podia morir i els laments des­­es­perats dels ferits agonitzants.”

Amb la guerra guanyada pels nacionals, se li va encomanar una mis­sió difícil ateses les circumstàncies i l’arbitrarietat del sistema judicial dels primers anys de la dictadura franquista: “De recluta vaig passar a ser oficial juridicomilitar i a encarregar-me de la defensa dels jut­jats pels tribunals militars. En divuit mesos vaig haver de portar 1.640 casos. A pesar de la duresa del càrrec, sempre vaig tenir pre­sents dues coses: que qualsevol persona té dret a una de­fensa, per molts crims que hagi comès, i que la meva tasca era molt im­portant perquè es tractava de salvar, en molts casos, la vida de per­sones i, per tant, l’havia de desenvolupar amb el mà­xim rigor. Sovint vaig ha­ver de patir i veure com con­dem­naven i afusellaven els meus de­fensats. La sensació que que­da després d’aquestes experiències és d’impotència, et mar­ca perso­nal­ment i mai no l’o­bli­des.” Tot i la negror d’aquells temps, recorda anècdotes en­tranya­bles: “Vaig ha­ver de defensar un acu­sat molt especial, el pa­re de qui després seria la meva primera dona.”

En veure’s lliure dels lligams militars, va continuar dedicant-se a la de­fen­sa fins que als anys cinquanta la relaxació del règim li va permetre poder canviar d’orientació professional: “Em van cridar com a as­ses­sor de diverses cooperatives del Camp de Tarrago­na per raons fa­miliars, ja que alguns dels meus avantpassats ha­vien contribuït activament a crear-les i desenvolupar-les. Des­prés, vaig fer un pas més enllà i vaig participar en l’assessorament de les anome­na­des cooperatives de segon grau, és a dir, les que n’ajuntaven d’altres. Finalment, em proposaren un ambiciós pro­jec­te, una co­o­pe­rativa d’ha­­­­bitatges a Tarragona. La vaig batejar com a Coopera­tiva de Sant Pere i Sant Pau, en honor al patró de la pobla­ció de Reus, i com a resultat actualment hi ha més de 4.500 habi­tatges construïts que for­men un barri amb el mateix nom.”

La importància de la tasca desenvolupada per Manuel Aragonès a la ciutat de Tarragona va ser de tal magnitud que va arribar a ser proposat com a candidat per al Senat en les primeres eleccions de­mo­crà­tiques: “Ho vaig considerar un honor, però no entrava dins de les meves aspiracions personals perquè sempre he estat més aviat apolític.” Aquesta característica contrasta amb la seva desta­cada implicació i aportació a la societat civil, no únicament del Prin­cipat si­nó de tots els territoris de cultura i parla catalanes, per tal de con­servar i pro­tegir el nostre patrimoni cultural comú: “L’any 1976 vaig crear la Fun­dació Roger de Belfort per reivindicar la cultura i la llengua prò­pies dels Països Catalans. Vaig escollir el nom del perso­nat­ge històric que després esdevindria el papa Benet XII per­què ja l’ha­via utilitzat com a pseudònim en alguns escrits procata­la­nistes i en con­­tra de la dictadura.”

Les tasques de la fundació han estat, principalment, l’edició de lli­bres, la reconstrucció d’edificis històrics, l’organització de xerrades i con­fe­rències sobre la situació sociolingüística i cultural de la nostra llen­gua i la creació d’una xarxa de casals i centres cívics: “El primer lli­bre que vaig publicar va ser Lletres d’amor en temps de guer­ra, el recull de les cartes que vaig escriure a la meva noia des del front.” En aquests moments està treballant intensament en la cons­truc­ció d’un casal cultural a Cornudella de Montsant, on vol que ro­man­gui l’arxiu de la fundació: “Hi dipositaré els 25 àlbums de fotografies que re­cu­llen cadascuna de les inauguracions, confe­rèn­cies i ac­tes que he patrocinat del 1976 ençà.”

Per compaginar la seva di­latada activitat, tant en la ves­sant professional com en el destacat treball de con­ser­va­ció de les nostres arrels, ha hagut d’allargar les ho­res destinades al treball: “Nor­­­mal­ment les meves jornades es pro­longuen més en­llà de les tres o les quatre de la matinada perquè de dia les visites dels clients fan que sigui impossible que em de­diqui a res més que a l’as­sessorament jurídic.”

Amb més de 80 anys, la seva salut i claredat i brillantor mentals són admirables. Per això, continua en actiu assessorant en l’àrea fiscal i de cooperatives: “Generalment passo tres dies a Reus, dos a Bar­ce­lo­na i tots els cap de setmana a Cornudella de Montsant per vetllar i controlar l’estat de les obres del casal. No m’he jubilat encara per­­què les empreses em demanen que no ho faci.” La se­va àmplia ex­pe­riència vital no li ha llevat ni una gota de la profunda fe religio­sa i de la importància que concedeix a tenir a prop les persones que estima: “Crec que la família bé val un sacrifici, i em sap greu veure com les criatures pateixen durant un procés de separació. Segu­ra­ment la Llei de divorci era necessària perquè hi havia situacions per­sonals sagnants, però tampoc no crec que la situació actual si­gui la idònia. Des del meu punt de vista s’hauria d’arribar a una si­tuació d’equilibri en què el divorci fos la darrera possibilitat des­­prés d’un diàleg sincer per salvar la unió. Tot i així, sempre he cre­­gut en el respecte i la tolerància en l’exercici de la meva pro­fessió, i m’he fet càrrec dels tràmits de se­pa­ra­ció quan una pare­lla m’ho ha demanat.”

Com a recompen­sa a aquesta extraordinària biografia d’altruisme i vocació envers els altres, actualment Manuel Aragonès i Vir­gili gaudeix de l’afecte i de la col·laboració d’una com­pa­nya ex­cep­­cio­nal, la seva segona esposa Laura Pinet.