Sr. Pedro Cuesta Párraga
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Pedro Cuesta Párraga

Text del 2001

«La renovació urbanística ens ha deixat una ciutat molt més saludable i humana, però, no solucionarà les noves tensions socials que s’estan produint al voltant del fenomen immigratori»

L’advocat, i especialment l’as­sessor empresarial, esde­vé sem­pre una figura exem­pli­ficant en la nostra societat. En el cas de Pedro Cuesta Párraga a­quest aspecte destaca es­pe­cialment per l’esforç i dedi­­cació que la seva trajectòria representa: “Quan vaig aca­­bar els meus estudis de ba­t­­­xi­llerat, vaig abandonar la meva província natal, Ciu­dad Real, on el meu pare tre­ballava com a miner en una explotació de mercuri, per instal·lar-me a Barce­lona.” Un cop a la capital ca­ta­lana, es va arrelar a Santa Coloma de Gramenet, i co­men­çà a tre­ballar: “Vaig tenir la sort de trobar feina com a admi­nis­tratiu, en una empresa on vaig roman­dre-hi més de vint anys, i, gra­dualment, vaig anar ascendint fins a esdevenir el cap de personal.”

A mesura que s’anava estabilitzant i millorant la seva situació laboral, Pedro sentia més i més ganes de continuar amb els estudis que havia hagut d’interrompre en abandonar Ciudad Real: “Sempre havia volgut estudiar i veia que era necessari si volia que la meva carrera professional gau­dís de la lliber­tat i independència que desitjava.” Finalment, després d’haver fet els 25 anys, va decidir preparar les proves d’accés a la universitat. Les va aprovar a la primera i es matriculà a la Fa­cultat de Dret.

Pedro Cuesta recorda aquest període de la seva vida com a especialment difícil perquè no només hagué de compaginar la vessant professional i acadèmica, sinó que, a més, també hagué de renunciar en part a la vessant familiar: “Em vaig casar molt jove, amb 23 anys, i la meva dona, María del Carmen López del Castillo va ser un puntal es­sencial perquè jo pogués compatibilitzar treball i estudis i perquè no m’hagués de preocupar per cap qüestió quotidiana. Ella va assumir plenament la difícil responsabilitat de fer-se càrrec de tots els afers familiars i em va donar suport i ànims en tot moment.”

Un cop acabats els estudis universitaris i un any de passantia en el despatx d’un conegut advocat laboralista, Pedro Cuesta va poder plantejar-se establir-se pel seu compte en un gabinet jurídic que prestés un asses­sorament integral a les petites empreses de Santa Coloma: “L’any d’a­prenentatge i pràctica jurídica en el despatx de Miguel Fernández van ser molt importants perquè em van mostrar la part més pràctica de la professió. L’acabament dels estudis universitaris i del període de pas­santia va coincidir en un moment de canvi en la meva vida i em vaig decidir a plantar-me pel meu compte per tal de proporcionar un as­sessorament jurídic als comerços i petites empreses de la zona que englobés completament la seva activitat econòmica: laboral, fiscal, mercantil, etc. L’única branca de què no m’encarrego personalment és la penal perquè mai no m’hi he sentit còmode i prefereixo delegar-la a altres companys. Estic molt satisfet d’haver fet l’esforç d’estudiar i treballar alhora perquè m’ha permès poder desenvolupar la meva fei­na per compte propi amb una autonomia, independència i llibertat to­tals de les quals no disposaria si estigués en una empresa pri­vada.”

Al mateix temps també se sent molt orgullós d’haver nascut i crescut d’una manera paral·lela a la de moltes de les empreses que assessora: “Encara que en tenim moltes que ja havien estat creades amb anterioritat a la nostra participació com assessors, ens sentim especialment im­pli­cats emocionalment en el cas de les que hem estat assessorant des del començament de la seva activitat econò­mica perquè pensem que des de la nostra posició hem contribuït i col·laborat a fer realitat allò que en principi no era més que un projecte i una il·lusió.” Aquesta actitud participativa i docent també es reflecteix en el cas de la formació dels seus mateixos col·laboradors: “És molt enriquidor adonar-te que un altre pro­fessional està aprenent les bases de l’ofici a partir del teu exemple i del teu cabal de coneixe­ments teòrics i pràctics.”

La vinculació que durant tots aquests anys de residència a Catalunya ha tingut amb Santa Coloma de Gramenet li ha permès adonar-se de l’evolució i els canvis tan positius que ha viscut aquesta població en els darrers anys: “Semblava impossible que les institucions obtinguessin l’espai ne­ces­sari per construir tants jardins, places, avingudes, etc., com s’han fet en els últims anys. La renovació urbanística ja és un fet i ens ha deixat una ciutat molt més saludable i humana. Aquesta millora, però, no solucionarà les noves tensions socials que s’hi estan produint al voltant del fenomen immigratori. Santa Coloma ha estat tradi­cio­nal­ment una ciutat d’acollida per als nous residents que arribaven d’al­­tres indrets d’Espanya. No obstant això, actualment, ho està essent de ciutadans d’altres països que vénen a la recerca d’una oportunitat que millori la seva pèssima situació econòmica. Aquesta arribada mas­­siva està propiciant el naixement de barris exclusius de gent d’u­na mateixa nacionalitat o cultura, la qual cosa pot ser perju­dicial per al conjunt de la ciutadania. Alhora, la difícil convivència entre cul­tures allunyades està provocant l’aparició d’in­ci­­dents i agres­sions fí­si­ques. Nosaltres prestem els nostres serveis a empreses fundades a Espa­n­ya, però formades amb capital i treba­lladors estran­gers. A­­ques­­ta ex­pe­riència ens ensenya que cal dur a terme una tasca de cons­cien­cia­ció entre la gent del país i també entre els col·lectius d’im­mi­grants per tal que es creï una barreja de races i cultures que pugui enriquir cul­tu­­ral­ment tothom i ens porti a un clima d’equilibri.”

L’equilibri i els reptes assolits durant els anys de trajectòria professional li permeten encarar el futur amb optimisme perquè, a més, sap que la seva passió per l’assessorament ha fet escola entre els seus descendents: “Dels meus tres fills, Sergio, Daniel i Celia, el primer s’encarrega de gestionar i vetllar pels interessos dels clients en l’àrea laboral. En Daniel ha optat per un altre camí i la Celia és encara massa jove per saber si es voldrà dedicar o no a aquestes qüestions.” Ell, però, no perd l’esperança que hi pugui haver una segona generació d’assessors amb el cognom Cuesta a Santa Coloma de Gramenet.