Sra. Soledad Duran Romasewskys
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sra. Soledad Duran Romasewskys

Soledad Duran Romasewskys

Text del 2001

“Actualment la població ja ha assumit que ha de respondre a les responsabilitats fiscals, però això no significa que els agradi”

Perquè qualsevol projecte funcioni és necessari que hi hagi una comunió d’interes­sos entre els seus membres. Aquesta harmonia en la me­to­dologia i principis d’actu­a­ció és palesa en el cas del des­patx fundat el 1998 on exer­ceixen la seva professió les advocades Soledad Du­rán, Mònica Assamà i Maria José Llanes. Soledad, la més vete­rana de les tres, sempre ha ac­tuat sota una premissa bà­sica, la veritat: “Quan vaig ini­ciar-me en l’exercici, vaig prendre la decisió ferma que la veritat seria l’única arma que faria servir per­què la seva coherència i for­ça la farien triomfar final­ment. Els anys m’han mos­­trat que no m’equivocava.” Maria José i Mò­ni­ca també viuen, creuen i senten intensament el món del dret: “Per a mi –afirma Mònica– el dret és un instrument per protegir el ciutadà. I per a mi –diu Maria José– és molt important la recompensa íntima que em comporta perquè em diverteix i m’om­ple personalment.”

Des d’aquesta òptica compromesa i de servei, garanteixen un asses­so­ra­ment jurídic global de l’empresa: “L’única àrea de què no ens encar­re­guem és la penal, que derivem cap a despatxos col·laboradors. Per poder garantir un bon servei, cadascuna està especialitzada en una branca diferent.” Soledad porta, entre d’altres, l’àrea laboral: “El dret laboral abasta un àmbit molt ampli que engloba l’assessorament, la mediació, la negociació entre les parts i la via contenciosa. A més, fa referència no només a les relacions entre l’empresa i els treballadors, sinó també a les obligacions i prestacions que té l’empresa com a contractant de treballadors amb institucions com la Seguretat Social. Com a professionals, crec que un dels nostres encerts és oferir ser­veis d’assessorament i actuació jurídica tant a treballadors com a empresaris. Sóc partidària, sempre que sigui possible, d’arribar a un pacte que solucioni la disputa, perquè només així s’aconsegueix un equilibri que no resulta perjudicial per a cap de les parts implicades i que fa possible una solució de manera definitiva. Per això mateix, crec que és molt important que tant els uns com els altres coneguin quins són els drets que els emparen i quina és la seva situació legal en el conflicte.”

L’àrea laboral també engloba el tractament i la conscienciació de les empreses respecte de les noves exigències que es plantegen en els assumptes relacionats amb la seguretat laboral: “No solament s’ha de passar una auditoria que avaluï el grau de compliment de la norma­tiva, sinó que l’empresari ha de vigilar en tot moment que els seus empleats la compleixin. Només així es veurà lliure de sanció en cas que es produeixi un accident.” Soledad també és la responsable d’estu­diar i interposar recursos a les decisions sancionadores de l’Administració: “El dret sancionador té uns principis constitucionals fonamentals, el de legalitat, el de tipicitat, el de proporcionalitat i també el de pro­ce­di­ment, dins del qual han de ser respectats els drets essencials de l’im­putat per part de l’Administració. El problema, però, és que aquesta insti­tució opera, per raons històriques, partint del supòsit que les se­ves accions sempre són correctes, llevat que l’administrat no demos­tri el contrari mitjançant una impugnació, de manera que ha de ser el ciutadà particular, a través d’un professional del dret, qui s’encarregui i pagui els tràmits del procediment. Per això la primera tasca del lle­trat, en fer-se càrrec d’una impugnació, és exercir el control del com­pli­ment d’aquests principis: analitzar i comprovar si l’Admi­nis­tració ha complert la seva màxima obligació d’ajustar-se al dret vigent i si ha tingut en compte els principis que he esmentat anteriorment.”

Maria José és la lletrada encarregada de vetllar pel compliment i millora de la fiscalitat dels clients: “Actualment la població ja ha assumit que ha de respondre a les responsabilitats fiscals, però això no significa que els agradi.” Maria José també assessora en una àrea especialment important per a les empreses del país, el dret successori: “Hi ha un desconeixement generalitzat de la importància d’arranjar aquest tema de manera adequada. Tot i que a Catalunya és molt freqüent fer testament, l’em­pre­sari no entén que aquest és només el primer pas, perquè en el repartiment d’una herència no compten únicament els factors objec­tius, és a dir, el valor dels béns que s’han de repartir, sinó que també és important el valor simbòlic que tenen, i les tensions familiars que s’hagin produït al llarg dels anys. En cas que aparegui el conflicte, els antics greuges familiars tornaran a fer-se presents i la situació pot passar a ser de crispació. Afortunadament aquesta és només la ves­sant més negativa de la nostra activitat, ja que també tenim la fortuna de ser testimonis de conductes i maneres de procedir que mostren la part més positiva de la naturalesa dels éssers humans.”

Mònica és l’advocada centrada en les qüestions mercantils i, concretament, en les relacionades amb la legislació marítima: “La problemàtica marítima sempre neix d’un incompliment contractual per una de les parts. Per resoldre aquestes controvèrsies una de les vies més comunes en el sector marítim és acudir a l’arbitratge internacional, i les parts prèvi­­ament a l’hora de contractar ja s’hi sotmeten voluntàriament. Així co­neixem els tribunals arbitrals de ciutats com París, Londres o Nova York. Aquest fet diferencia clarament les pràctiques d’aquesta branca del dret mercantil amb d’altres àrees on no existeix la tradició que un tribu­nal arbitral dirimeixi un conflicte. En el cas del dret marítim, però, la majoria de contractes se signen entre parts de diferents naci­o­nali­tats que se sotmeten a una determinada jurisdicció i a un ordenament jurídic concret. En aquest sentit, el dret marítim sol tenir una clara vo­cació d’uni­­fi­­cació internacional mitjançant diversos convenis.”

Totes tres destaquen per la seva capacitat de treball i per no deixar mai cap assumpte en mans de l’atzar: “És essencial preparar-se en profunditat des del primer moment, i preveu­re’n totes les incidències. Només així tens un cert avantatge davant de les situacions imprevistes.”