Sr. Manuel Bayona
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Manuel Bayona

BQSP RISKCONSULTING

Text del 2001

“Tant empresaris com treballadors han de comprendre que la prevenció és cosa de tots”.

Ens acompanyen Manuel Bayona Salazar, Luis Sánchez Chaparro, Ricardo Quesada Merino i Jordi Pont Perales, els quatre socis de BQSP Risk Consulting, un despatx integrat per professionals del món del dret, de les relacions laborals i de l’economia. Aquest equip s’enfronta diàriament des del despatx de Sant Just Desvern a les normes i les lleis que els han de donar solucions adequades per resoldre els problemes que els pre­sen­ten els seus clients, oferint un assessorament jurídic ampli, en qual­sevol ma­­tè­ria, encara que destaca una especialitat que en els últims temps està pre­nent un caire molt destacat dins de l’àmbit empresarial: la prevenció de ris­cos la­borals. “La cultura empresarial d’aquest país encara no ha ac­cep­tat la importància de prendre mesures preventives per evitar ac­ci­dents la­bo­rals. La llei existeix però caldrà un gran esforç per part de tothom per adequar la realitat a la normativa”, explica Manuel Bayona.

El concepte de prevenció encara no ha arrelat entre la societat catalana, no tan sols en matèria de riscos laborals sinó en moltes d’altres. “La nostra tas­­ca inclou fer comprendre tant a empresaris com a treballadors que la prevenció és cosa de tots. Nosaltres podem actuar a nivell pre­ven­tiu, per introduir un pla de prevenció de riscos laborals a l’em­presa, però també podem fer-ho per encarregar-nos del procés pos­terior a un ac­cident d’empresa. El nostre client pot ser tant l’empresari com el tre­ballador”, indica en Manuel. I aquest camp va directament rela­cionat amb el món del dret.

“La prevenció de riscos laborals té un sentit lògic, de sen­tit comú, i tot el que se’n vagi d’aquesta lògica, al mateix temps, s’apar­ta de la llei. És a dir, aquesta matèria té el seu referent le­gal. Tots hem d’entendre que hi ha una normativa que s’ha de complir. El gran problema d’Espanya i dels països d’arrel llatina és que no te­nen cultu­ra de prevenció i fins que no es produeix un accident amb conse­qüències greus no es pren consciència de la necessitat de dis­posar de mesures preventives. Una sanció de les que s’imposen actu­alment pot provocar el tancament d’una empresa. I els inspectors de riscos laborals estan demostrant que apliquen la llei amb molta rigidesa.”

En aquest sentit, actualment s’està impulsant a nivell de l’Administració la preparació de professionals de la inspecció de treball que hauran de com­provar que l’empresa espanyola s’acull a la normativa, com ens comenta en Luis: “En el marc d’Europa, Espanya és el país més endarrerit en ma­tèria preventiva. S’ha de disminuir el nivell d’accidents laborals si no volem perdre els fons destinats per la Unió Europea al tema de pre­venció de riscos laborals. Des de l’Administració s’està treballant per ampliar la plantilla d’inspectors laborals que actualment és in­suficient per cobrir la tasca. La majoria d’inspectors tenen formació jurídica el que assegura la seva capacitat per interpretar la llei amb pre­cisió. És im­portant que hi hagi un equip ampli i ben preparat de professionals. El que no pot ser és que quan es produeix un accident en una empre­sa la inspecció trigui mesos a presentar-s’hi per manca de personal.”

Pe­rò, si bé la figura de l’inspector ha d’existir hauria de tenir un paper menys destacat i limitar-se a comprovar que l’empresa compleix la normativa. “Per això insistim que la mentalització de l’empresari i del treballador són bàsiques. El treballador moltes vegades no s’adona de la perillositat que porta implícita la seva feina. Mai li ha passat res, durant anys, pe­rò és precisament l’excés de confiança el que pot donar lloc a l’accident. Si s’invertís en formació del personal, és a dir, amb informació preven­tiva, s’evitarien de l’ordre del 30-40% dels ac­ci­dents laborals sempre que el treballador reaccionés positivament a aquella informació.”

Parlar de prevenció de riscos laborals és referir-se directament a persones. En Jordi posa de manifest la vessant més humana d’aquesta llei: “Sens dubte, el més perjudicat per un accident laboral és la persona i, al seu torn, la família i altres persones properes. No cal dir que, en últim ex­trem, l’accident pot provocar la mort d’una persona. La llei pretén re­du­ir els casos d’accidents laborals. Moltes empreses tradueixen a­quests accidents humans en un cost monetari. No és qüestió de di­ners sinó de vides humanes. L’empresari té por de la inspecció per una qüestió bàsicament econòmica. De moment, no hi ha pors penals perquè no se n’han produït gaires casos. Però d’aquí un temps les co­ses canviaran i l’empresari s’adonarà que si vol que l’empresa trans­me­ti prestigi no pot arriscar-se a seure a la banqueta dels acusats.” El treballador també demana assessorament a aquest equip de professionals: “Oferim servei tant a nivell individual, treballador, com col·lectiu, co­mitès d’empresa. És bo que facin sentir la seva veu davant de l’em­presari. Per a nosaltres és el mateix que caigui una caixa al terra ac­cidentalment i no faci mal a ningú que la caixa s’abalanci sobre una persona provocant-li ferides o la mort. La casualitat, el fet no esperat, genera l’accident. No hem de deixar espai a la casualitat.”

I en Ricard es refereix al procés que segueixen des de BQSP Risk Consul­ting per afrontar la prevenció de riscos laborals. “Quan una empresa ens demana que comprovem l’estat de les seves instal·lacions, primer, par­tim de l’elaboració d’un informe que determina el grau de com­pli­ment en matèria de prevenció, es configura un sistema de gestió de la prevenció que va des del nivell de direcció fins al més inferior, a­de­quat als medis i recursos de l’empresa. Aquest estudi es concreta en una proposta que l’empresari valora. Cal que un cop introduït el sis­tema de gestió i prevenció es combini amb un pla de formació del per­sonal i d’un seguiment per si se n’han de corregir aspectes. Pos­te­riorment evaluarem l’efectivitat del sistema configurat. La llei dona peu a moltes accions, cal que tot i disposar d’un sistema de gestió, l’em­presari l’apliqui rigorosament. Malauradament, en aquest país si l’Administració no es posa dura no avançarem. Sembla que l’única ma­nera d’anar endavant és aplicant sancions. La cultura preventiva a Espanya és necessària a molts nivells. Una manera de començar a in­tro­duir-la seria a l’àmbit escolar.”

Però també s’encarreguen de portar ca­sos més concrets que van vinculats a l’accident de treball: “L’empresari es troba amb el cas d’un treballador que ha patit un accident al seu lloc de treball i no sap quines responsabilitats implica per a l’empresa. Nos­altres ens encarreguem de portar el cas que pot acabar al tribunal.”

BQSP Risk Consulting l’integren un equip pluridisciplinari de setze professionals dirigits per quatre socis que són els que ens han exposat al llarg d’aquestes línies l’assignatura pendent del món empresarial. El seu objectiu: continuar lluitant per donar a conèixer a la societat catalana la importància de treballar enmig de mesures de seguretat i mentalitzar a l’empresari que la prevenció és sempre un benefici pel present i futur de l’empresa i dels equips de gent que la porten endavant.