Mariano Palomares Vizcaíno
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Sr. Mariano Palomares Vizcaíno

ASSESSORIA PALOMARES

Text del 2001.

“S’ha de treballar per anar tots a la una, veure el futur amb perspectiva i adaptar-se al que requereix el mercat”

En Mariano Palomares Vizcaino s’uneixen dues facetes, per una banda la d’assessor d’empreses i per l’altra la d’empresari. Són perfils diferents i interrelacionats que pretenen dirigir-se a la societat amb esperit de servei. I és que la idea d’oferir rigor i qualitat al client és un element cabdal en el despatx que fa 12 anys va fundar a la ciutat de Girona. “Abans de realitzar els estudis de graduat social, vaig estar treballant en una gestoria durant cinc anys. Van ser els meus primers passos dins del món de l’assessoria, i em van portar a familiaritzar-me amb els temes de trami­ta­cions de documents i gestió administrativa. Més endavant vaig deci­dir presentar-me a oposicions per accedir a l’Institut Nacional de Previsió, i les vaig superar. Després de dos anys treballant-hi vaig tor­nar al món de l’empresa privada, primer a Nestlé i després al Banc de Girona com a cap de personal. Aquest va ser un període de formació i d’obtenció de coneixements vinculats al món de l’empresa que ha­vien de ser de gran utilitat per posar en marxa un projecte que des de feia temps em voltava pel cap.” El 1989 creava l’Assessoria Palomares amb la il·lusió d’oferir un servei de qualitat als empresaris gironins.

Una característica essencial del bufet és el servei porta a porta: “No n’hi ha prou a atendre al client al despatx, cal que ens presentem a casa seva i li resolguem tot allò que precisi. Les trameses per correu sols es realitzen per a la gent que no és de Girona. Nosaltres sortim al carrer, recollim i portem la documentació. Volem donar aquesta imat­ge d’atenció personalitzada que enllaça amb un esperit de treball se­riós i àgil. És lògic que sigui així perquè l’empresari ha d’estar al peu del canó, pendent que la feina no s’aturi, i deixar a l’assessor que resolgui altres aspectes de tipus administratiu. Procurem que el client rebi un servei de forma immediata, és a dir, que se li pugui resoldre qualsevol tema en el mínim termini de temps. Una de les nostres ca­rac­terístiques és la rapidesa i l’efectivitat. Per altra banda, s’ha de tenir sempre present que hem de ser pràctics i eficients: hem d’exigir-nos la màxima eficiència i examinar amb molta cura tot allò que fem per tal que no es cometi cap error. Si un expedient ha de composar-se de quin­ze documents, no en pot faltar cap, i la presentació ha de ser perfecta.” Aquesta dinàmica de treball i de rigor l’ha transmesa als seus dos fills que també treballen al despatx.

Assessoria Palomares s’ha especialitzat en qüestions d’àmbit laboral encara que també n’assumeix d’altres temàtiques. “Ara bé, quan un cas és molt específic dirigim el nostre client a l’especialista que conside­rem més adient perquè sabem que li prestarà un bon servei. Així també el fidelitzem perquè s’adona que estem envoltats d’un cercle de col·laboradors molt professionals. Sap que per a qualsevol problema pot recórrer a nosaltres i l’hi resoldrem.”

Girona té àmplies necessitats d’assessorament. Acull tant indústria com empresa de serveis que exigeixen l’assistència d’especialistes del món de l’assessorament empresarial per conduir amb èxit els seus negocis. Si aquesta ciutat té un paper important dins l’economia catalana és gràcies a l’esforç conjunt d’empresaris i assessors. “Girona ha sofert un gran canvi en els darrers anys. Ha millorat en molts aspectes i continuarà fent-ho. S’està obrint i no deixa de créixer mantenint un esperit tradicional i de catalanitat. Els canvis econòmics que s’operen a escala internaci­o­nal també arriben a la nostra àrea. La seva situació geogràfica és privilegiada perquè és el vincle amb Europa i, per tant, té unes expec­tatives de creixement encara per explotar. La província disposa d’un aeroport de gran categoria, de ports marítims d’enver-gadura, de rique­sa històrica i paisatgística, etc. que es poden po-tenciar des d’una pers­pec­tiva econòmica. Ens falta ser una mica exigents i treballar per millorar la qualitat del turisme que arriba a la zona. Són aspectes que s’han de considerar per continuar lluitant per tenir una posició òptima dins del món econòmic. Els empresaris són conscients de les possi­bi­li­tats que Girona amaga i els professionals de l’assessorament, tam­bé. Tots plegats estem disposats a treballar conjuntament per portar les nostres idees endavant.”

La feina que realitzen aquests professionals té un repte diari: estar al dia de les normatives que apareixen de forma constant. “Els polítics promul­guen lleis i ordenances noves a una velocitat imparable. Els asses­sors hem d’estar pendents d’aquests canvis i assimilar-los de forma immediata si volem prestar un servei correcte als nostres clients. És un esforç considerable. El marc laboral és dels més afectats. Cada any es publica un salari mínim interprofessional que implica unes va­ri­a­cions en el món laboral, començant per les bases de cotització. Hem d’estar pendents de les particularitats de cada conveni i normati­ves que puguin sortir, la qual cosa comporta un reciclatge constant.”

A pesar d’aquesta dificultat, en altres aspectes s’ha millorat. “L’Administra­ció ha sofert un procés de canvi positiu. S’ha dotat d’equips tècnics professionals i ben preparats. El funcionari té una altra manera de treballar i una actitud positiva cap al ciutadà i cap als assessors. Co­men­cen a usar mitjans que acceleren els processos, sobretot amb la introducció de les noves tecnologies. Però no són suficients.”

No cal oblidar que els assessors han realitzat una labor de gran importància entre la societat de forma espontània. “Hem ajudat l’Administració a transme­tre la normativa que s’ha anat imposant i a fer entendre a la gent que s’havien de fer les coses segons les pautes que determina la llei. Diuen, i hi estic d’acord, que els graduats socials som la infanteria del dret laboral i de l’empresari, i fins i tot, de vegades, hem d’actuar com apagaguspires. S’ha de fer cas de les normes perquè aquestes inten­ten regular comportaments i actuacions que són per al bé de la socie­tat en general. Ara s’està parlant molt de la Llei de riscos laborals. És sens dubte una necessitat que l’empresari es faci càrrec de la segure­tat del treballador i nosaltres insistim que s’ha d’adaptar a la normati­va. El seu incompliment pot generar-li molts problemes.”

Segurament un dels entrebancs amb què topa l’assessor és la dificultat de convèncer l’empresari que s’ha de preveure el futur per no caure en errors. “A vegades es tanca en banda perquè creu que ell coneix millor que ningú el món de l’empresa. Això sense oblidar que a Catalunya hi ha moltes companyies de tipus familiar, on encara és més difícil prendre decisions perquè els socis no es posen d’acord. S’ha de treballar per anar tots a la una, veure el futur amb perspectiva i adaptar-se al que requereix el mercat. El dia a dia exigeix actualització constant i sovint avançar-te als esdeveniments. Hem de caminar sense aturar-nos, tant els empresaris com els professionals que els assessorem.”