Sr. Miguel Ángel Echevarria Sanz
Sr. Miguel Ángel Echevarria Sanz
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SR. MIGUEL ÁNGEL ECHEVARRIA SANZ

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE RESPONSABLES DE COMPRES I D’EXISTÈNCIES

Text del 2002

La tas­ca del res­­ponsable de com­­pres és més aviat un art que reque­reix tota una pedagogia.

“Agrupar tots els compra­dors i compradores del pa­ís a fi de fo­mentar les com­pres a Espanya”, vet ací un dels ob­­jec­tius de l’Associa­ció Es­pa­­­nyo­la de Responsables de Com­­pres i d’Exis­tències (AERCE), re­pre­­­sentada per Miguel A.

Echevarría i actual­ment amb seu a nou comu­nitats au­­tò­no­mes, en­tre les quals Cata­lu­nya, més con­creta­ment a Barcelona. L’entitat naixia el 1981 amb una clara “vocació pedagò­gi­ca: enlloc més no oferei­xen formació en el món de les compres.”

La tas­ca del res­­ponsable de com­­pres és més aviat un art “que reque­reix tota una pedagogia. En el món de les compres, la negociació és molt important, per exemple. També cal tenir l’habilitat d’auscultar el mercat per trobar-hi els pro­ve­ï­dors més adequats.”

Tot això es pot aprendre a AERCE. Van arrencar tímidament, i avui s’han convertit en “el setè país del món pel que fa a hores invertides en formació a professionals de les compres.”

L’èxit de la seva fórmula és indiscutible. Només l’any 2001, aquests pioners han impartit un total de 1.599 hores lectives amb 1.024 assistents, pro­fes­sionals pertanyents o no a l’Associació. Actualment, aquesta insti­tu­ció ofereix tres tipus de cursets: els adre­çats als directius, als professionals de les compres i als qui tot just comencen a bellugar-se en aquest món. A més, “estem preparant un curset que es farà via Internet.”

Entre els diversos continguts que incorpora la formació d’AERCE, el seu pre­si­dent destaca l’èxit de tot allò relacionat amb la negociació. Es tracta d’u­na habilitat en què entren en joc diverses disciplines, d’aquí que aquest mò­dul l’imparteixin conjuntament un enginyer industrial i un psicòleg. Un altre exemple dels mòduls és l’homologació i avalu­a­­ció de pro­veï­dors. Evident­ment, no podem oblidar l’aspecte econòmic d’a­­questa forma­ció, que in­corpora temes com la gestió i anàlisi de pre­us. L’ètica té un paper fonamental en el dia a dia de l’Associació: “Disposem del nostre codi ètic. De fet, cada cop més, els respon­sa­bles de com­pres són autèntics professionals. La figura del comprador sense es­crú­pols ha anat desapareixent.”

Era inevitable deixar enrere aquest llast, per­què “el mercat és transparent. És un indret on tots i tot es coneix, que detecta fàcilment la presència d’algun individu que aspiri única­ment a un enriquiment immediat.”

També han quedat enrere els temps en què bastava la paraula per tancar un tracte: “Les noves comunicacions ens faciliten molt el desenvolupament de les operacions. Avui dia, la ten­dència consisteix a reflectir per escrit tots els contractes.”

Tenen previst que, pròximament, els seus cursets rebin una certificació de la International Federation of Purchasing and Materials Management. Lò­gi­ca­ment, els ajudaria molt el fet que institucions de prestigi reconegut en el món formatiu els donessin el suport. El que sorprèn és que això no hagi tingut lloc en els 20 anys de trajectòria de l’entitat. Per al president d’AERCE, l’ex­pli­ca­ció és senzilla: “Els directius de les companyies acostumen a con­side­rar que el departament de compres d’una empresa és sen­zi­lla­ment un de­partament que gasta, quan en realitat la seva tasca consis­teix a pro­mou­­re el benefici del negoci, mitjançant l’adquisició dels materi­als de més qualitat al millor preu i amb els terminis més interes­sants. Les 138 em­preses que l’any 2000 cotitzaven en borsa van fer un es­tudi que els va revelar que, del total dels seus ingressos, un 66,6% es­tava destinat a aquesta divisió. D’altra banda, les compres represen­ta­ven un 73% del to­tal dels costos que havien d’assumir aquestes empre­ses.”

Amb aquestes dades podem preveure unes perspectives de futur més que atractives per al col·lectiu: “Cada cop hi ha més professionals del món de les compres i els nostres cursets disposen de més assistents.”

Cal tenir en compte, d’altra banda, que la qualitat de formació que ofereix aquesta entitat contribueix a fidelitzar els alumnes. I és que l’Associació par­teix d’uns principis pedagògics molt estrictes, com la “impossibilitat de muntar una classe amb més de tren­ta alumnes i que tots els docents d’AERCE provinguin de departa­ments de compres”, la qual cosa sens dubte els avala per oferir aquesta mena de formació, perquè docents i alumnes parlen el mateix llenguatge: “La nostra formació constitueix un di­àleg de professional a professional. Nosaltres som els qui millor co­nei­xem i entenem la problemàtica i les necessitats del col­·lectiu.”

Els beneficis que genera la formació permeten a l’entitat “diversificar les ac­tivitats” i oferir als seus 1.500 membres altres serveis, entre els quals hi ha l’edició d’una revista adreçada als associats i un estudi de preus tri­mes­­tral que serveix de pauta als membres de l’Associació. D’aquesta ma­­ne­ra, disposen d’informació de primera mà sobre els preus als quals es compren i venen les matèries primeres: “Es tracta d’una tasca fei­­xu­ga però molt eficaç que gaudeix de molt d’èxit. També hem editat un llibre sobre el món de les compres.”

Disposen també d’un fòrum ciber­nè­­tic d’associats, on s’intercanvien informació. Els responsables de l’entitat són conscients que “com més serveis oferim, més associats tin­drem.”

L’entitat celebra cada any “una convenció nacional de compra­dors”, al llarg de la qual es tracten temes de gran interès per al col·lectiu i s’estableix “un contacte estret entre els companys que ens serveix com a orienta­ció sobre el contingut de futurs cursets.”

La darrera convenció, per exem­ple, celebrada a València i amb un centenar d’assistents, va estar de­di­­ca­da als “reptes als quals s’enfronten els responsables de compres quant a la rendibilitat de l’empresa.”

A llarg de les ponències i taules ro­do­­nes incloses en el marc d’aquesta trobada, es va corroborar el que ja hem afirmat abans, i és que “les compres incideixen de manera directa en la ren­di­­bilitat d’un negoci.”

Són moltes les conclusions a les quals ha arribat AERCE al llarg de les seves trobades, com la necessitat de col·laboració entre pro­ve­ï­dors i compradors. Ha arribat el moment d’escoltar la veu d’aquest col­lectiu per fer front a una economia que canvia a un ritme accelerat: “Nos­al­tres ja fa anys que estem acostumats a la globalització.”