Sr. Miquel Porter Moix
Sr. Miquel Porter Moix
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. MIQUEL PORTER MOIX

FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

Text del 2002

“La Universitat Catalana d’Es­tiu va néixer d’un grup de catalans del nord que, aprofitant la bafarada alli­be­­­radora del maig del 1968, van intentar revifar la cul­tu­ra catalana al nord i, de se­guida, es van adonar que el millor era que convidessin a participar-hi gent del sud. És aleshores quan s’origi­na aquesta universitat que vol tenir i conservar una ba­se popular.” Així és com ex­plica Miquel Porter i Moix, ac­tual president de la Fun­dació Universitat Catalana d’Estiu, el naixement d’una uni­versitat que ha esdevingut punt de trobada de tots els ra­cons de la cultura catalana “sen­se mi­rar fronteres; per això seguim parlant de Països Catalans, perquè ens interessa tant l’Alguer com la Franja de Ponent, tant el Ros­selló com la punta d’Alacant. Per a nosaltres la cultura catalana és una de sola, per bé que hi hagi mil variants.”

Com que les circums­tàn­ci­es so­ci­o­lògiques i polítiques han anat canviant, la UCE tam­bé ho ha fet: “Hem deixat enrere el resistencialisme dels primers anys, però això no vol dir que no haguem mantingut la lluita cultural, perquè encara no es­tem contents amb la situació que tenim, ni al nord ni al sud.”

La Universitat Catalana d’Estiu s’ha convertit, doncs, en un punt d’encontre de la cultura catalana, “l’únic que realment existeix amb aquesta volun­tat, que no pertany a cap institució oficial, sinó que és una fundació privada i, per tant, amb una llibertat de tria total.”

De fet, Miquel Porter està convençut que “tothom que sent una mica de catalanitat en l’as­pec­te polític ha passat per la nostra universitat i li ha donat suport, des de tot l’arc parlamentari, fins a gent relacionada amb el món univer­si­ta­ri català, alcaldes de poblacions d’arreu dels Països Catalans, i pre­si­­dents de les comunitats de parla catalana.”

La UCE dura aproximada­ment 10 dies i es fa, des dels seus inicis, a un Lycée de Prada del Conflent. Les activitats són diverses, i demanem al president de la Fundació que ens en faci cinc cèntims: “Per una banda, fem activitats acadèmiques: orga­nit­zem cursos, impartits per professors de les 18 universitats que hi ha als Països Catalans, i que poden ser com els que es puguin fer a qual­sevol altra universitat d’estiu. Els alumnes poden convalidar els crèdits que hagin fet a Prada com a crèdits de lliure elecció per a les se­ves pròpies universitats.” D’altra banda, Miquel Porter explica que tam­bé es fan “sessions especials sobre temes candents, que poden servir d’exemple o ajudar a la formació d’un esperit civil obert.”

En aquest sentit, s’han fet esforços notables per tractar temes tan d’actualitat com pot ser la lluita dels bascos o els moviments d’ocupes: “Com que és un lloc obert podem parlar de tot el que ens sembli que pot interessar als nostres alumnes, ja sigui políticament correcte o no ho sigui.” A més, a Prada també s’hi organitzen tallers i jornades que normalment són fe­tes a instàncies d’altres universitats o fundacions.

Quant al finançament, la UCE rep ajuts de diferents institucions públiques i pri­vades: “El cert és que no ens podem queixar, perquè fins ara hem po­gut anar fent coses i el pressupost ha anat augmentant, però això no vol dir que sigui fàcil; hem de fer un autèn­tic pelegrinatge per anar a veure aquell i aquell altre i convèncer-los que cal que ens continuïn ajudant.” Les subvencions els arriben d’institucions tan diverses com la Ge­neralitat de Catalunya, el Consell General dels Pirineus Orientals, el Con­sell Regi­o­nal del Llenguadoc-Rosselló, el Govern d’Andorra, les dipu­ta­ci­ons provin­ci­als i diversos ajuntaments i entitats privades.

Des de fa uns anys, la Fundació Universitat Catalana d’Estiu ha volgut pren­dre iniciatives que van més enllà de l’organització del certamen estiuenc: “Aju­dem a organitzar jornades o actes acadèmics sobre temes diver­sos. Hem buscat docents i hem assessorat ajuntaments per tal d’a­co­llir xerrades sobre patrimoni arquitectònic o sobre la situació econò­mica del moment, per exemple.”

A més, també han cregut que calia po­sar per escrit l’ingent treball que es fa cada any a la UCE, i han començat a editar algunes publicacions: “La nostra activitat principal continuarà es­sent la universitat, però ens convé que la gent s’adoni que tenim més pos­sibilitats, que hi ha moltes carències en les quals l’estament ofi­cial no pot posar-hi remei per les raons que sigui i nosaltres, com que som totalment independents, ho podem fer.”

El ressò que ha tingut la Universitat Catalana d’Estiu en aquests més de 30 anys ha estat molt i el cert és que d’allà “s’ha arribat a con­clusions que han tingut una importància real en el futur del país”, i ens en posa un ex­em­ple: “Quan el senyor Suárez va declarar que el català no servia per ensenyar física nuclear, un grup de ci­en­tí­fics, on hi havia gent com el doctor Casassas, el doctor Laporte, etc. van fer un ma­nifest des de Prada que arribà directament al govern central i va motivar que el pre­sident es fes enrere del que ha­via dit.”

De tota ma­nera, Miquel Porter assegura: “Penso que no tenim la mis­sió d’aixecar noves banderes, sinó d’arreglar les que hi ha; el que passa és que es­tem al cas de l’evo­lució de la gent jove, ens interes­sa sa­ber què vol i tam­­bé què neces­sita.”

Enguany, Any In­terna­cional de la Muntanya, el rec­tor de la UCE Joan­domènec Ros, cate­drà­tic d’ecologia de la Universitat de Barcelona, organitza unes jor­na­des a Prada de tots els alcaldes de ban­da i banda dels Pirineus, des de l’Atlàntic fins a la Mediterrània: “Es­tem cons­tru­int un es­pai al marge dels estats i volem tenir veu pròpia.”

La trajectòria de la Fundació és ascendent i actualment treballa en un pro­jecte molt interessant: “Volem rehabilitar un edifici a l’abadia de Sant Mi­quel de Cuixà per fer-hi un centre d’estudis i residència per tal de po­ten­ciar els contactes entre tots els Països Catalans; volem que sigui un lloc d’acollida per a estudiants, on sentiran parlar la seva mateixa llen­gua a gent que viu a comunitats i estats diferents; pensem que ai­xò ens pot ajudar a tirar endavant aquesta nova Europa que tots vo­lem. La nostra funció és reforçar aquests vincles, perquè apostem per no desaparèixer del mapa com a cultura.”