Miquel Sellés Rochina
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Sr. Miquel Sellés Rochina

TAD SISTEMES BERSTELSMANN DIRECT

Text del 2001.

“L’error és veure la tecnologia com un fi i no com un mitjà”

Miquel Sellés és un enginyer que fa anys es va introduir en el món de la informàtica i des d’aleshores no l’ha deixat en cap moment de la seva ja llarga carrera professional: “Havia treballat a diverses empreses rela-
ci­o­nades amb l’aplicació de tècniques informàtiques força tradicio­nals, dintre del que pot ser tradicional la informàtica. Després, quan vaig acabar el meu MBA a Esade, vaig participar en el projecte d’in­for­matització del Comitè Olímpic de Barcelona’92, una feina que va ser realment apassionant.”

Acabada aquesta tasca, va entrar a treballar per a l’Institut Català de Tecnologia, un organisme depenent del Col·legi d’Enginyers Industrials: “Allà ja vaig començar a tractar amb tecnolo­gies molt més modernes, i alhora vaig iniciar els cursos de doctorat.”

Al mateix temps va introduir-se en el camp en què actualment treballa: “Sempre m’havia interessat el tema de la intel·ligència artificial i em vaig encaminar cap a aquesta disciplina, concretament a l’aprenen­tat­ge automàtic o artificial.” La qüestió és “veure com, a partir d’infor­mació existent sobre un domini concret, se’n pot generalitzar el com­por­tament i crear uns models que ho expliquin.”

Així va ser com en Miquel va establir contacte amb una disciplina anome­na­da mineria de dades: “Habitualment, les persones aprenem de l’ex­pe­riència i en traiem un patró de conducta per saber com actuar quan ens tornem a trobar en casos semblants. És d’aquí precisament d’on sorgeix la mineria de dades, d’un sistema de raonament inductiu, que parteix d’exemples.”

La idea de la feina que fan en Miquel i els seus companys és, doncs, la següent: “En el món actual, qualsevol relació que mantenen les empreses i els organismes amb els seus clients i usuaris pot quedar enregistrada en aplicacions informàtiques, però això no significa que sigui gens senzill analitzar-la, entendre el grau i el patró de comportament d’una gran quantitat de clients quan es relacionen amb l’empresa i amb el seu ampli ventall de productes.”

La feina de Tad Sistemas és, per tant, oferir una solució per fer un bon ús de les dades de què disposen les companyies: “Tenim quantitats in­gents d’informació a les bases de dades però, com les podem utilit­zar? El primer que se’ns acudeix és fer un informe, però això significa que ets tu qui analitza, treu les conclusions i genera el model a l’ordi­na­dor.”

I ells van molt més enllà: “El cervell humà és una màquina gairebé per­fec­ta, però no serveix per creuar 200 variables per dos milions de clients i veure què tenen en comú. Per això en un mercat tan extens es fan necessàries unes eines molt sofisticades que si­guin capaces de localitzar aquestes relacions, en definitiva, models. Tot això consis­teix a treballar partint d’una informació en brut que tenim a la base de dades, tractar-la convenientment i trobar sistemes que proposin hipò­te­sis de treball, és a dir, que informin que hi ha un segment de clients que està comprant uns determinats productes que es troben implicats entre si, i que a més ho fan a unes hores determinades, per exemple.”

Quan Miquel Sellés va muntar l’empresa, l’any 1997, aquest era un siste­ma que estava encara a les beceroles, així que es va obrir mercat amb un producte que a l’Estat espanyol ningú no coneixia: “Vam ser pioners amb la implantació d’aquestes tècniques, i això implicava que havíem d’ex­pli­car el perquè, però també el com. El paisatge empresarial ha­via canviat i nosaltres els oferíem unes ulleres noves per contemplar-lo, els explicàvem que amb aquestes noves lents podrien millorar els seus processos de gestió de client, perquè aquest és el cor del que nosaltres oferim.”

I continua: “La realitat és molt complexa i per conèi­xer-la es necessiten sistemes molt sofisticats que puguin ajudar l’em­presari a prendre decisions estratègiques, tant en la definició de productes com en les campanyes comercials, per exemple. De fet, nosaltres venem coneixement d’alt nivell.”

El cert és que no hi ha cap entitat financera, empresa de telecomunicacions o asseguradora que no disposi ja d’aquest sistema: “Són grans companyies que han de pren­dre decisions que costen molts diners, i això fa que vulguin córrer el mínim risc possible. No es poden basar només en la intuïció, perquè és massa perillós.”

Tad Sistemas s’encarrega d’oferir els seus productes i també de fer-ne l’aplicació: “La nostra feina no consisteix solament a vendre software, sinó a instal·lar-lo i ajudar el client a posar-lo en marxa. L’important és, per exemple, que el Departament de Màrqueting de l’empresa do­mi­ni el sistema i en pugui treure el màxim profit. És una mica com conduir un cotxe: encara que no entenguis de mecànica, pots circu­lar per tot arreu. Per tant, el Departament de Màrqueting no cal que entengui com funciona el programa en detall, el que ha de fer és tenir molt clar el que està buscant i fer cas del que l’ordinador li diu.”

I en­ca­ra afirma: “Al final, tot això que nosaltres aportem a les empreses, els nostres clients ho estan utilitzant realment per oferir un millor servei, en el sentit que si jo et conec millor, et donaré també un més bon servei i no el buscaràs fora.” L’objectiu és, en definitiva, “apropar molt més l’ofer­ta a les necessitats del client.”

Davant la possibilitat que la reco­pilació de tota aquesta informació pugui violar els drets del consu­midor, “existeix una llei de privacitat i de protecció de dades que evi­dentment s’ha de respectar. De totes maneres hi ha camp legal suficient per poder aplicar aquest tipus de tècniques amb la informa­ció pròpia de l’empresa. Aquestes dades no s’utilitzen mai ni es venen a l’exterior.”

És més, “nosaltres no tractem l’individu com a entitat individual, és a dir, nosaltres diem a l’empresari que hi ha uns clients que segueixen un patró concret, no li diem mai que tal senyor és així o aixà, no ens interessen ni noms ni adreces, ens limitem a posar a mans de l’empre­sari unes tècniques que li permetran trobar una informació.”

És un equip de trenta persones el que treballa al costat d’en Miquel: “Vam començar només tres, però hem anat creixent i ara fa un any ens vam unir al Grup Berstelsmann, perquè ens vam adonar que era la millor manera de no estancar-nos i poder seguir creixent.”

De fet, el futur se’l miren amb molt d’optimisme: “Un dels nostres objectius per als pro­pers anys és sortir fora de les fronteres, i penso que ho podem acon­seguir. Molts clients tenen interessos a l’Amèrica Llatina i per tant no descartem desembarcar-hi.”

La d’en Miquel és una empresa plenament integrada al canvi tecnològic que està patint la societat de principis del segle XXI: “Cada vegada tenim la tecnologia més a prop, però penso que tampoc ens ha de sorprendre. Ja a la prehistòria l’home va co­mençar a canviar el món per adaptar-lo a les seves necessitats, i d’a-leshores ençà ha recorregut un camí imparable. L’error és veure la tecnologia com un fi i no com un mitjà, això és el que em preocupa.”