Rafael Varón Ruiz
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Sr. Rafael Varón Ruiz

VARÓN ASSOCIATS

Text del 2001.

“El tracte personal és un dels elements bàsics de la nostra feina; la relació ha de ser de complicitat i confiança mútua”

La trajectòria professional de Rafael Varón Ruiz en el camp de l’assessora­ment empresarial s’inicia l’any 1985 amb la fundació del seu propi despatx, Varón Associats, a la ciutat de Sabadell. Fins aleshores havia estat vinculat a l’empresa privada com a director de Departament de Personal. “Va ser una època durant la qual vaig aprendre molt sobre el funcionament intern de l’empresa i sobretot de les relacions laborals. En aquells mo­ments els treballadors eren molt crítics amb la seva situació i això feia que el paper del director de Departament de Personal fos important. S’havia de dialogar amb el Comitè d’Empresa i intentar suavitzar totes les situacions conflictives que es presentaven. Aquesta faceta de la meva vida professional ha estat molt formativa i de gran ajuda per afrontar el repte empresarial posterior.”

Quan el 1985 aquesta empresa tanca les portes, en Rafael decideix, junt amb un altre company, crear un despatx d’assessorament de personal. “Després d’un breu període de temps vaig preferir establir-me pel meu propi compte, sense socis, i dedicar-me al camp que més m’atreia: l’assessorament laboral.”

De totes maneres, l’especialització és difícil i el que el client demana és un assessorament de tipus integral. “A mesura que el despatx ha anat con­so­lidant-se hem detectat quines eren les nostres mancances i què ne­ces­si­tava el públic. En aquests moments oferim un servei d’assesso­rament global. Temes laborals, fiscals, comptables, etc. tenen cabuda en el nostre bufet. Cada àmbit demana la presència d’un especialista. Jo porto específicament els temes laborals.”

El client que recorre als serveis que ofereix Varón Associats és tant l’home d’empresa com el mateix treballador, una situació que en Rafael titlla d’especial: “Com qualsevol al­tre graduat social o advocat, no sols tractem amb empresaris sinó també amb empleats. El més atípic és que representem l’empresari per una banda i per l’altra algun treballador. Això exigeix saber-te posar a cada costat de la taula, objectivar les situacions i ser el millor professional possible. És una dicotomia que hem de saber afrontar. Fa poc temps vaig tenir un cas sobre la taula d’una empresa que havia de tancar. Vaig recomanar-los fer una suspensió de pagaments, cosa que suposava l’acomiadament dels treballadors. Però al cap d’uns dies se’m va presentar la situació inversa. Van visitar-me un grup de treballadors d’una empresa als quals els havien fet un expedient de regulació per acomiadar-los. Els vaig haver d’orientar sobre com ha­vien d’actuar en aquella situació per evitar l’acomiadament. És una labor complexa que té per objectiu solucionar els problemes de qual­se­vol de les parts en conflicte.”

Rafael Varón porta molts anys assessorant i vivint de molt a prop el món de l’empresari i del treballador. Ha estat testimoni també de l’evolució d’aques­tes dues figures al llarg de les últimes dècades. “S’ha passat d’una època conflictiva entre empresari i treballador a una altra de calma. Els sindi­cats obrers han apaivagat les seves actuacions i són dialogants amb l’empresari, que també es mostra molt més receptiu a parlar amb el treballador. Quan estava a l’empresa privada, vaig haver de conviure amb les accions del Comitè d’Empresa. Alguns dels in-tegrants d’a­quell Comitè, posteriorment, han creat la seva pròpia firma, i en l’actu­a­li­tat molts d’ells són clients de l’assessoria. Si bé abans la nostra relació era distant –teníem uns rols molt diferents dins de l’empresa–, ara és cordial. A l’hora de desenvolupar les funcions de cap de perso­nal, sempre vaig intentar estar el màxim de prop dels treballadors. Havia de ser el mitjancer entre la direcció de l’empresa i ells, buscar solucions, alternatives i, sobretot, potenciar el diàleg entre ambdós cos­tats.”

Un clima laboral complex i amb problemàtiques diferents: “Cal no oblidar que en aquells anys la dona es trobava molt poc valorada dins de l’àmbit laboral. Jo entenia les seves reivin-dicacions i peticions d’equiparar el seu sou al dels homes i després de molts esforços vaig aconseguir-ho per a un grup de treballadores.”

L’oferta de serveis globals implica la presència de diversos especialistes, cadascun dels quals cobreix una branca d’assessorament diferent. “Els dar­rers anys hi ha hagut un creixement espectacular de despatxos d’assessorament i gestories. Tots plegats hem hagut de repensar les nostres estructures i plantejar-nos d’oferir un servei de màxima qua­li­tat al client per fidelitzar-lo. La competència és molt gran i s’ha de treballar amb rigor de forma permanent. El meu despatx va prendre la decisió d’ampliar l’oferta, que fins aleshores sols se centrava en te­mes laborals, per ser de tipus integral. Personalment, mai he volgut abandonar la meva parcel·la d’especialització: m’agrada defensar el client i aconseguir-li resultats favorables.”

En Rafael és, sens dubte, una persona lluitadora i compromesa amb la seva labor. A més de portar la direcció del seu propi despatx, també col·labora amb diferents bufets d’ad­vo­cats per assumptes concrets relacionats amb temes laborals, una tasca intensa que l’ajuda a estar al dia i a preveure el futur: “La meva línia de treball de cara a l’esdevenidor és la de mantenir aquesta estruc­tura i nivell de qualitat que hem assolit en el despatx.”

Els clients de Varón Associats agraeixen la seva labor amb la fidelització: “Només cal dir que el primer client que vaig tenir l’any 1985 encara continua con­fiant en els nostres serveis. Tots saben que poden recórrer a mi per a qualse­vol cosa i amb total confiança. I és que el tracte personal és un dels elements bàsics de la nostra feina. La relació ha de ser de complicitat i confiança mútua.”

Els assessors d’empresa viuen el dia a dia de la professió pendents de les modificacions constants que s’operen en el marc legislatiu. “Els canvis normatius són permanents i hem d’estar reciclant-nos sempre per do­mi­nar el marc jurídic. Per exemple, en matèria de contractes laborals s’han fet tants canvis els últims anys que l’empresari es troba total­ment perdut. Això li genera inseguretat i nosaltres hem d’intentar orientar-lo. De totes maneres ens resulta difícil perquè no vol arriscar-se a fer contractes de llarga durada, la qual cosa vol dir que continua­ran efectuant-se’n molts de temporals.”

En un altre ordre de coses, en aquests moments es treballa per aplicar la Llei de prevenció de riscos laborals. “El professional ha de treballar enmig de mesures de segure­tat. És una llei necessària però s’ha de pensar en el petit empresari que s’haurà d’adaptar a una normativa molt severa sense disposar de recursos. La llei no distingeix entre companyies grans i petites i les diferències entre ambdues s’hauria de tenir en compte.” Aquesta és la visió de Rafael Varón, un professional compromès amb la realitat tant de l’empresari com del treballador i amb la voluntat d’oferir-los un servei rigorós i de qualitat en tot moment.