Sr. Ramon Canals Tremolosa
Sr. Ramon Canals Tremolosa
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. RAMON CANALS TREMOLOSA

FUNDACIÓ INFORMÀTICA I CULTURA

Text del 2002

La Fundació Informàtica i Cultura va néixer l’any 1997 per iniciativa del Centre d’In­formàtica d’Osona i d’un grup de professionals del sector de la formació motivats per una clara vocació social. El primer objectiu de la Fundació és con­tribuir a formar a les per­so­nes perquè puguin des­envolupar-se en l’anomenada Societat de la Informació, pro­piciada per les Tecno­lo­gi­es de la In­for­­ma­ció i de la Co­municació (TIC).

Presideix la Fundació Ramon Canals Tremolosa creador del Centre d’Informà­tica d’O­so­na el 1982 amb seu a Vic. “Les no­­ves tecno­lo­gi­es estan ge­­nerant un canvi social, tam­­bé laboral i personal, que a poc a poc va incidint en tots els aspectes de la vida de les persones. El problema de l’analfabetisme torna a aparèixer amb una nova cara: l’analfabetisme tecnològic, que impossibilita l’accés a la informació i el saber desenvolupar-se en la nova societat. Alhora apareixen noves bar­reres: les de l’accés físic i de l’accés al coneixement. Pel que fa al fí­sic, es poden generar des­equi­libris en el territori davant la imple­men­ta­ció de la banda ampla en les comunicacions, i crear zones al nostre país amb diferents ve­locitats d’accés i possibilitats. Per altra part, no tot­hom té la pos­sibilitat física d’accés ni la formació adequada per fer-ho. Si bé la Fundació col·labora en la implementació estratègica en el terri­to­ri de les TIC, la seva ocupació se centra principalment en les per­so­nes i les empre­ses, per tal que ningú es quedi al marge de la nova societat.”

L’analfabetisme informàtic o tecnològic preocupa i és camp de treball de la Fundació. “Les noves tecnologies estan al carrer, entren a les cases i s’instal·len a les feines. Calen nous coneixements i habilitats de base per a tothom a fi d’evitar l’analfabetisme tecnològic funcional… Els pares amb els fills, la gent gran, els professionals, els joves… tothom necessita posar-se al dia i reciclar-se per no quedar al marge, no no­més professionalment, sinó com a persona. Les tasques d’in­for­mació i els projectes formatius que impulsa la Fundació van en aquestes di­reccions. Una de les accions que s’han portat a terme amb més il·lusió ha estat afavorir la formació tecnològica per a gent gran.”

Les possibilitats que les TIC ofereixen al món de la cultura són impres­si­o­nants i obren noves perspectives de difusió i vivència de la realitat i del llegat cultural del país. “El poder avançar en aquesta línia de difusió cultural és també una de les fites de la Fundació. Així, la informació, la difusió i la formació en les TIC i les seves possibilitats, tant personal com pro­fessional o social, esdevenen els pilars de l’acció d’aquesta entitat. Creiem que les TIC poden millorar les relacions humanes, l’ente­ni­ment de cultures, el treball comú, el coneixement de realitats dife­rents. Al­ho­ra, cal vetllar per evitar l’homo­ge­neïtzació cultural i potenciar el res­pecte a la identitat col·lectiva i personal. Només si les persones, les en­titats, l’Administració i les empreses del nostre país for­men part activa de la nova societat, aquest territori serà present i podrem di­fondre i potenciar la nostra identitat.”

El Centre d’Informàtica d’Osona acumula una experiència de 20 anys en la formació en informàtica i en noves tecnologies. “Al Centre s’hi han format més de 19.000 persones amb un ritme actual que supera les 2.000 a­nuals. Compta amb un important equip humà i de recursos tècnics que li per­met portar a terme accions formatives de tot tipus amb un alt ni­vell de qualitat. El Centre d’Informàtica d’Osona està situat entre els cen­tres de formació informàtica amb més prestigi de l’Estat. La Funda­ció a­profita els recursos i l’experiència del Centre d’Infor­mà­ti­ca d’Oso­na per dur a ter­me accions i projectes amb clar interès so­cial i/o cul­tu­ral. Els reptes són molts, les possibilitats també. La Fun­dació vol aportar a la societat projectes, estudis, informació, for­mació i accions que aju­din a tothom a treballar sense impediments i a des­envolupar-se en la nova societat.”

El Patronat de la Fundació està format per persones del Centre d’Infor­mà­tica d’Osona i per professionals independents. Josep Armengol és el vice­pre­sident de l’entitat. L’equip tècnic està format per professionals que col·­la­boren en els diferents projectes que es duen a terme. “En aquests mo­ments estem treballant conjuntament amb l’Ajuntament de Vic i el seu Institut de Promoció i Economia en campanyes com la de Tothom a In­ternet, cen­trades a Osona, perquè  ningú es quedi al marge d’a­quest fe­no­men. L’experiència ha estat molt positiva. Hem des­en­vo­lu­pat un ampli estudi de les empreses de la comarca d’Osona respecte les Tec­no­lo­gi­es de la Informació i la Comunicació que ha aportat molta informació so­bre la realitat i les necessitats de les empreses del nostre entorn. N’ha sor­tit la proposta del projecte Osona Tecnològica que té l’objectiu que la comarca es posicioni dins la nova societat. S’ha col·laborat en el Pla Es­­tratègic Osona XXI, així com en el Pla Di­rector per a la Societat de la In­for­mació a Vic, tasques encaminades a treballar en la imple­mentació del projecte.”

Les noves tecno­lo­gies tenen moltes aplica­cions en l’en­torn cultu­ral. “Les possibilitats són enormes. Internet permet crear con­tinguts espe­ci­als. Es va confec­cionar tecnologia tridi­men­sio­nal per conèi­xer el Mu­seu Episcopal de Vic en realitat virtual abans que fos obert al públic.”

La tecnologia no necessàriament deshumanitza: “La nostra experiència ens porta a pensar que és una eina i un mitjà que permet arribar a as­solir fites personals i socials que amb altres mitjans són dificultoses. L’in­tercanvi d’idees, la comunicació i el contacte amb altra gent, el tre­ball comú virtual, poden millorar la societat. Les tecnologies són eines, i cal saber utilitzar-les. La Fundació vol aportar aquest aspecte humà en la difusió i utilització de les tecnologies. S’ha de saber transmetre a les noves generacions que cal actuar amb uns valors i una ètica i aprendre a treballar i col·laborar amb gent molt diversa, difonent i con­servant la pròpia identitat, alhora que entenent i defensant la diver­si­tat.”

Són alguns dels reptes de la Fundació Informàtica i Cultura que continuarà tre­ballant i col·laborant amb la societat per aconseguir que estigui plenament al dia, conscient d’un futur que depèn de tots i de la manera com l’encaminem.