Raúl Marín Fernández
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Sr. Raúl Marín Fernández

MARÍN ABOGADOS ASOCIADOS

Text del 2001.

“El dret és un art perquè és l’expressió del sentiment dels conflictes de la societat mitjançant la paraula”

El bufet d’advocats Marín Abogados ha pogut adaptar-se a les noves necessitats socials i jurídiques mitjançant la participació en el projecte de Raúl Marín, encarregat del Departament de Propietat Intel·lectual i de Noves Tecnologies. És nebot del fundador del despatx, Manuel Marín Marín, el qual va iniciar el seu projecte generalista d’actuació jurídica 25 anys enrere: “Garantim un assessorament i una actuació legal en di­ver­ses branques del dret (civil, mercantil, administratiu, immobiliari, urbanístic, matrimonial, etc.) però, a més a més, estem treballant de valent en diversos camps encara no gaire coneguts i que no s’havien valorat fins ara de la manera adequada, a pesar de constituir una part important del futur desenvolupament de la nostra societat.”

Actual­ment, el despatx disposa de dues delegacions a Catalunya i d’un equip de 15 professionals –entre ells 9 advocats–, estructura a la qual cal sumar els múltiples col·laboradors externs que els donen suport des de diverses ciutats espanyoles: “Com a responsable del Departament de Propietat Intel·lectual i de Noves Tecnologies, no tan sols m’ocupo d’assessorar els clients, sinó també de vigilar que puguem predicar amb l’exemple, és a dir, oferir servei a través de la nostra pàgina web, assegurar-me que el correu electrònic ens funciona perfectament, etc.”

La branca d’especialització d’en Raúl presenta una sèrie de dificultats afegides respecte a altres camps d’actuació jurídics. El primer obstacle és l’ambigüitat de la mateixa denominació ‘noves tecnologies’: “És evident que no podem datar amb precisió el moment en què es van produir els primers avenços que poden ser qualificats com a ‘noves tecnolo­gies’ i que tampoc no sabem quan acabaran o, millor, si ho faran. Tam­bé és indiscutible que aquest concepte és relatiu i que el seu significat varia en funció de les èpoques. Durant la Revolució Industrial, les màquines tèxtils eren considerades com a noves tecnologies i, en canvi, en l’actualitat no són més que instruments de producció. Per tant, aquesta etiqueta no fa més que arreplegar els avenços que es van produint en les diferents etapes de la història humana i que com­porten un canvi substancial en algun dels aspectes de la societat. No obstant això, actualment amb l’arribada de nous mitjans com els ordinadors o, més encara, Internet, s’ha produït un trencament en la percepció de la realitat que fins ara no coneixíem i que ha possibilitat que puguem concebre el món d’una manera global gràcies a la velo­citat de les comunicacions, que apropen individus que resideixen a diferents punts del globus. Això explica que avui ens puguem sentir més a prop d’una persona que viu a Alaska que del nostre propi veí.”

El segon obstacle per a dur a terme la seva activitat és la gairebé absoluta manca de precedents històrics: “La meva vinculació amb aquest camp del dret es produí arran de la dedicació professional al món de la música, que motivà que em preocupés per la qüestió dels drets d’au­tor i de la propietat intel·lectual. Un cop a la facultat, vaig tenir la sort de conèixer dues de les personalitats més destacades en aquestes àrees, Ramon Casas Vallés i Juana Marco Molina. Ells em van animar i encoratjar perquè hi aprofundís. De fet, aquesta va ser la meva prime­ra activitat perquè havia decidit dedicar-me al món de la investigació i de la docència universitària. Després, però, em vaig adonar que de­sit­java exercir de manera més dinàmica perquè les novetats no havien fet més que començar a arribar i jo les volia observar des de l’òptica de la pràctica quotidiana.”

En aquest sentit, Raúl Marín està convençut de la falsedat del tòpic que relaciona forçosament la joventut amb l’espe­cialització en el camp de les noves tecnologies: “No crec que la joventut sigui un requisit indispensable, fins i tot penso que seria molt positiu que lletrats de més experiència s’interessessin per aquests temes perquè ens podrien donar interpretacions i punts de vista originals i molt interessants. Per exercir la nostra activitat, el principal és posseir una certa sensibilitat vers aquestes qüestions, conèixer profunda­ment el món empresarial i artístic i formar-se i reciclar-se contínu­ament per tal d’entendre els avenços, el seu funcionament i la seva es­sèn­cia. Amb aquesta inquietud d’estudi s’adquireix una major cons­ciència de les repercussions de la tecnologia en el camp jurídic.”

La tercera problemàtica amb la qual s’enfronta diàriament és la manca d’un marc i d’una cultura jurídics adients que facin referència a aquesta àrea: “És molt difícil fer entendre als clients la necessitat de disposar d’un assessorament en matèria de noves tecnologies quan encara hi ha jutjats que no disposen de mitjans informàtics. La justícia, encara que pobre, té un component legislatiu teòric fonamental, que s’ha de complementar amb uns mitjans físics indispensables que no sempre han estat a l’abast del sistema judicial de l’Estat espanyol. D’altra banda, per la mancança de reglamentació específica en aquest sector, és molt enriquidor i creatiu resoldre problemàtiques actuals mitjan­çant noves interpretacions de normatives preexistents i amb l’ajut de figures jurídiques provinents del món romà. Per fer-ho, només s’ha de disposar d’una certa capacitat i sensibilitat per interpretar la llei d’acord al context actual. Aquesta característica no únicament és pròpia de les noves tecnologies sinó de qualsevol nou camp de preocupació social, perquè les regulacions legals sempre es produ­eixen després que s’hagi plantejat la necessitat social, per la qual cosa l’advocat ha de ser capaç de vetllar pels interessos dels seus clients atenent-se a les circumstàncies i possibilitats coetànies i avan­çant-se moltes vegades a la regulació final.”

No obstant les dificultats intrínseques a aquestes especialitats, el bufet Ma­rín Abogados se’n surt força bé: “Proporcionem un servei global a les empreses i als particulars, fent que ambdós se sentin completament segurs i protegits legalment i oferint-los un assessorament interdisci­plinari d’alta qualitat. Mantenim una relació de gran proximitat amb el client, directa i entenedora; pretenem ser un aliat de la seva confiança, fet que reflecteix la gran fidelitat vers el nostre despatx.”

Raúl Marín se sent totalment realitzat amb la seva dedicació professional i amb la seva branca d’especialització: “L’àmbit de les noves tec­nologies i de la propietat intel·lectual possibilita desenvolupar una tasca creadora i innovadora que, segurament, no resultaria tan fac­tible en altres matèries. Sincerament crec que el dret és un art perquè, en essència, és l’expressió del sentiment dels conflictes de la societat mitjançant la paraula. Els juristes hem estat fins ara escriptors en essència i hem deixat belles mostres del nostre art, com ara moltes de les sentències de principis del segle XX, que són una joia des del punt de vista literari.”