Judith Millán Alegret
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Srs. Judith i Àlex Millán Alegret

J. M. GESTIÓN EMPRESARIAL S L

Text del 2001.

“Som especialistes perquè aportem un servei específic de qualitat basat en una profunda coneixença dels camps d’actuació”

Judith Millán Alegret es va haver de fer càrrec, en unes dramàtiques cir­cums­tàncies, de la gestoria que el seu pare, Joaquim Millán Limiñana, havia fundat l’any 1990: “En principi, m’havia format per dedicar-me a altres activitats que no es relacionaven amb la gestoria. Vaig es­tudiar econòmiques i, posteriorment, cursos de postgrau en as­ses­­so­­ra­ment i gestió fiscal. Després d’acabar la meva formació acadè­mi­ca, vaig començar a treballar en el sector de la banca. Per recomana­ció del meu pare, em vaig preparar per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. Alhora també vaig presentar-me a la convocatòria d’ad­ministradors de la propietat immobiliària. La des­a­parició del meu pare em va obligar a prendre la decisió d’in­cor­porar-me a la ges­to­ria, ja que el meu germà Àlex, que sempre hi havia col·laborat, no disposava del títol de gestor administratiu.”

La brusca entrada de la Judith en el món de la tramitació i de l’asses­sorament no va ser gens fà­cil: “S’havia de mantenir la qualitat de servei que el meu pare sem­pre havia prestat als clients, que eren molt antics i que hi mantenien una relació de confiança i d’amistat. Alhora, havíem d’incrementar els serveis per tal d’ajustar-nos a les necessitats reals que els em­pre­saris tenien i que passaven per un assessorament diversificat però de qualitat. Va ser per això que em vaig haver d’especialitzar en branques, com la laboral, que no co­neixia en profunditat. Va ser dur, però també molt satisfactori per­què de seguida em va apassionar la professió i el contacte amb els clients. Si tornés a començar la meva trajectòria laboral, m’incor­po­­ra­ria a les tasques de la gestoria imme­di­a­ta­ment després d’aca­bar la formació acadèmica.”

Àlex Millán, en canvi, es va introduir de ben jove en el funcionament del negoci familiar: “Vaig començar d’aprenent fent les tramitacions amb les administracions, perquè el meu pare considerava que s’havia d’a­pren­dre l’ofici des de les seves bases. Em va agradar tant la feina que vaig decidir que volia adreçar la meva formació cap a l’assesso­rament d’empreses en la vessant laboral. Va ser per això que vaig estudiar graduat social.”

Tots dos germans comparteixen la direcció de la gestoria, si bé la Ju­dith s’encarrega de la seva gerència per la facilitat que la seva formació uni­ver­si­tà­ria li dóna per a aquesta tasca: “L’Àlex és el responsable de l’as­­ses­­sorament en la vessant laboral, és a dir, les formes de contrac­tació, l’elaboració de nòmines, etc. Jo porto l’assessora­ment comp­ta­ble i fiscal, que sempre es basa en l’aplicació estricta de la le­ga­litat vigent. Vull aconseguir una fiscalitat profitosa per als meus clients, però dins el marc de la legalitat. Si la tributació és la correc­ta, no se’n derivaran conseqüències amb posteriori­tat.” Aquest as­ses­so­ra­ment fiscal és un nou oferiment que J. M. Ges­tión Em­presarial ha inclòs en la seva cartera de serveis per tal d’esde­ve­nir més globals.

Actualment assessoren d’una forma estable més de cent cases cata­lanes, entre les quals es troben petites i mitjanes empreses. També ho fan, d’una manera esporàdica, amb grans companyies o grups d’empre­ses amb les quals col·laboren d’una forma puntual però continuada. “La nostra filosofia és encarregar-nos de l’assesso-rament d’empreses de diverses branques econòmiques amb un màxim de professio­nalitat. Crec que podem dir que som espe-cialistes perquè aportem un servei específic de qualitat basat en una profunda coneixença dels camps d’actuació.”

La introducció dels avenços tecnològics facilitarà el creixement de la gestoria tant en nombre de clients com de serveis: “L’ús d’Internet afa­vorirà l’escurçament de moltes tramitacions, amb la qual cosa ens podrem centrar en més activitats. Entre els plans de futur, destaca el d’exercir professionalment la meva titulació d’agent de la propietat, la qual cosa comportarà un augment de les col·laboracions específi­ques amb un determinat sector de clients. En aquests moments es­tem obrint una secció de recursos humans per tal de portar a terme les seleccions de personal. D’aquesta manera, podrem oferir un ser­vei més complet als nostres clients. D’aquest departament es farà càrrec la nostra germana gran que és llicenciada en psicologia i es­pe­cialista en selecció.”

No obstant ser partidaris de l’expansió, els ger­mans Millán tenen present que “som molt joves i tenim molt temps per endavant. Per això, hem de mesurar els nostres passos i créixer d’una manera sostenible.” Una primera iniciativa en aquest creixement ha estat el trasllat de les oficines de la gestoria cap a la Travessera de Gràcia per poder gaudir d’un espai més gran i amb millors condicions per al desenvolupament de la seva activitat.

Judith Millán és conscient de la capacitat de treball i el grau d’implicació que caracteritza la tasca d’un gestor. No obstant això, està convençuda que podrà compaginar la vessant professional i personal: “En cas de ma­ter­­nitat continuaré amb el meu ritme de feina actual, ja que podré tre­ba­llar des de casa.”

Quant al futur de l’activitat del gestor, Judith i Àlex Millán s’adonen que “cada cop més l’Administració ofereix facilitats per dur a terme les tramitacions burocràtiques, però per a tal fi has de posseir la infor­ma­ció més actualitzada possible de la normativa que les regula. La legislació és tan dinàmica que és molt difícil que una persona que es dediqui a una altra activitat pugui tenir els nostres coneixements i pers­pectiva. De vegades, grans companyies per a les quals treba­llem han instal·lat les eines necessàries per a autogestionar-se per­què han pensat que prescindir dels nostres serveis els comportaria una reducció pressupostària. Temps després han hagut de tornar a de­manar-los, ja que disposaven del mitjà però no dels coneixements idonis per als seus objectius. Això demostra que som molt necessa­ris i que la nostra activitat beneficia l’empresari, que només ha de cen­trar-se en la seva feina.”

Tant la Judith com l’Àlex volen remarcar el seu agraïment a la seva mare, Núria Alegret, pel suport que sempre els ha prestat: “En tot moment ens ha fet costat i ens ha permès desenvolupar-nos personalment i pro­fes­sional d’una manera lliure.”

En aquest sentit, la Judith recorda que “quan era petita tenia moltes inquietuds. Volia aprendre idiomes, mú­si­ca, etc. La mare sempre em va donar suport en les meves deci­sions i m’acompanyava i m’animava perquè continués amb totes aques­tes activitats.” I durant el difícil període de transició del canvi de titular del despatx “va engrescar-nos perquè mantinguéssim l’activitat professi­o­nal que el meu pare havia engegat.”