Roger Gilabert Martínez
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Sr. Roger Gilabert Martínez

SUPERSCAPE RTZ

Text del 2001.

“L’equip és bàsic; una feina com la nostra no es pot desenvolupar sense uns bons col·laboradors”

Quan es va llicenciar en ciències empresarials, l’objectiu de Roger Gilabert era “muntar una estructura empresarial que aportés innovació i al mateix temps poder gaudir treballant.” Així va néixer Superscape RTZ, assessoria ubicada a la Ciutat Comtal, que és fruit de la passió per “les noves tecnologies aplicades a la representació gràfica. Quan em vaig plantejar aquesta aventura, als Estats Units tot just començaven a despuntar les primeres aplicacions gràfiques per ordinador, molt primitives.”

Corria l’any 1992, i en Roger iniciava la seva Olimpíada parti­cu­lar mitjançant “viatges per conèixer la tecnologia amb profunditat.” Va ser al llarg d’aquesta travessia que va intuir el gran potencial d’una nova forma de comunicació, “la realitat virtual, la simulació tridimensional per ordinador. Aquesta tècnica et permet recrear qualsevol espai, es-cenari o model i visualitzar-lo en temps real.”

La seva era una iniciativa pionera: “Aleshores el mercat espanyol desco­nei­xia totalment aquesta mena de producte.” Circumstància que no el va fer tirar enrere, encara que els sis primers anys de vida del negoci es van caracteritzar per “l’esforç i la dedicació” incansables, per a “donar a co­nèi­xer a tot el país les possibilitats d’aquesta nova manera de veure les coses. A aquest efecte, vam engegar una intensa campanya de co­mu­nicació mitjançant conferències a totes les universitats espa­nyoles i moltes de l’estranger.”

Allà on anaven, triomfaven, i és que “el nostre producte era molt innovador.”

Els qui aleshores van confiar en Superscape RTZ no s’han vist defraudats. L’experiència ha demostrat a bastament que “la representació tridimen­sional de qualsevol model és avui imprescindible, no en va es tracta d’un llenguatge molt natural i entenedor, tremendament útil en l’entre­na­ment de professionals. Aquesta tecnologia tan puntera està emi­nent­ment adreçada a les grans empreses com a conseqüència del seu cost.”

Ara bé, cal fer alguna cosa més que donar a conèixer les novetats. Els empresaris requereixen “assessorament sobre les aplicacions i els beneficis que n’obtindran.” Per això en Roger necessita gent com la de Superscape RTZ. Reconeix que “aixecar una empresa i obrir mercat no és senzill. No obstant això, hem tingut la gran sort de tenir des del principi el suport de grans companyies i institucions.”

“Ens hem especialitzat en l’àmbit empresarial en què ens sentíem més a gust: la simulació i representació de patrimoni històric i artístic. Grans institu­cions estatals i fundacions requereixen els nostres serveis. Clients com aquests et garanteixen la màxima serietat i solvència, a més d’uns encàr­recs espectaculars”, explica orgullós.

La seva és una feina minuciosa: “Una simulació virtual d’un palau reial, per exemple, requereix multitud de plànols i fotografies de tots els detalls. Nosaltres mateixos ens encar­re­guem de tot: ens desplacem allà on calgui, i només demanem un petit equip que vingui en representació del client i amb el qual pu­guem mantenir una comunicació fluïda.”

Aquesta firma catalana desenvolupa projectes a tot el món, i els seus repre­sentants se senten molt ben acollits arreu: “El denominador comú allà on anem és la confiança que inspira el fet de venir de Barcelona. Avui dia la nostra nacionalitat cons-titueix el millor passaport per triomfar al mercat estranger. Per les seves característiques soci­oculturals i cli­mà­ti­ques, Barcelona és tota una font de creativitat, la qual cosa és molt impor-tant en un sector com el nostre.”

En Roger reconeix que “qualsevol empresa que vulgui obrir-se camí en el món de la realitat virtual ha d’establir inevitablement algun vincle amb els Estats Units. És el bressol de les noves tecnologies: allà se celebren els principals fòrums de discussió, al llarg dels quals s’estableixen les di-rectrius que guiaran el futur de les companyies del ram. Nosaltres tenim la sort que la nostra seu és als Estats Units. De fet, Superscape RTZ és un dels actors principals en la innovació i l’elaboració d’estratègies futures per a la tecnologia mundial. Amb aquesta finalitat, disposem d’un equip de 60 persones que treballa de forma permanent en recerca i desenvo-lupament. Aquests professio­nals estan desenvolupant una tecnologia que dintre de pocs anys serà un referent capdavanter per a tot el globus.”

Es tracta d’una autèn­ti­ca revolució tecnològica que gran part dels ciutadans, entre ells els legisladors, encara no ha assimilat. És per això que l’activitat de firmes com aquesta pateix les conseqüències dels buits legals existents al nostre país: “Caldria legislar l’edició digital mitjançant una evolució de les disposi­cions que regulen la indústria editorial clàssica. Els empresaris del sector ja n’hem parlat en alguna ocasió amb els polítics; ens manca un suport eficaç per part del Govern. Al nostre país encara no hem assumit que nosaltres també podem aportar innovacions mundials.” Per pal·liar aquesta situació, la col·laboració ha de ser a tres bandes: “Empresa, universitat
i Govern, tal com passa als Estats Units.”

Actualment Superscape RTZ Barcelona està integrat per una desena de persones: “Per a nosaltres l’equip és bàsic. Una feina com la nostra no es pot desenvolupar sense uns bons col·laboradors.”

Les carac-terís­tiques d’aquest col·lectiu no són difícils d’endevinar: “La tecno­logia punte­ra atreu un ampli segment de professionals, especi­al-ment programa­dors i dissenyadors. Hi ha molta gent interessada a treballar amb nosaltres, i els facilitem la formació necessària per integrar-se a l’empresa.”

Tot sembla indicar que els models d’empresa tradicionals, amb un cap visible, estan quedant enrere: “Jo mateix, de ben jove, em vaig incorpo­rar a una empresa familiar amb una estructura típicament jerarquitza­da.” A les empreses d’avui “el que compta és l’equip. Evidentment, hi continua havent una persona encarregada de la coordinació, representació i definició de l’estratègia de la firma. La plantilla també necessita algú a qui recórrer en cas de dubte.”

En conclusió, “la dinà­mi­ca de Superscape RTZ és molt oberta, jove i emprenedora.”

En Roger és sens dubte el millor representant de la ideologia de Superscape: “Estic contínuament aprenent, adquirint més i més experi­èn­­cies arreu del món. La meva intenció és formular propostes cada cop més innovadores, atractives i creatives.”

Superscape no encaixa en cap de les cotilles del passat. És un reflex de com estan canviant les coses a les facultats catalanes: “La plantilla la integren homes i dones a parts iguals. Ni se’m passa pel cap que uns i altres puguin ser dife-rents a l’hora de desenvolupar les nostres tasques.”

I és que en una empresa com aquesta no hi ha lloc per a les suspicàcies o els recels. La consigna de Roger Gilabert és, en aquest sentit, d’allò més eloqüent: “Anem a fer-ho.”