Salvador Poch
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Salvador Poch

FUNDACIÓ PRIVADA BOMBERS DE CATALUNYA SANT JOAN DE DÉU

Text del 2002.

“Sempre hem d’anar allà on la gent més ens necessiti”

­A principis dels anys noranta va néixer una fundació que aplega els bom­bers de les quatre províncies catalanes, uns bombers que treballen dia a dia per­què tots els ciutadans ens puguem sentir més segurs davant qualsevol sinistre. El president de la Fundació, Salvador Poch, un bomber amb molts anys d’experiència ens explica com va sorgir la idea que va fer que es posés en marxa aquest projecte: “Jo era president de l’asso­cia­­ció cultu­ral de la brigada de Barcelona i feia temps que ens plan­te­jà­vem fer al­gu­­na cosa perquè el dia de demà el bomber o la seva família no que­dessin desemparats si hi havia un accident. Entre al­tres co­ses havíem pensat en un pla de pensions privat, però l’en­trada de di­ners feia difícil que poguéssim engegar cap iniciativa.” Per aquesta raó es van dirigir a una entitat financera: “Caixa de Cata­lunya ens va par­lar de la possibilitat de convertir-nos en fundació i, tot i que al co­mençament ens va semblar una idea massa agosarada, vam decidir portar-ho endavant.”

El cos de bom­bers sempre ha estat  estimat per la gent i estaven segurs que una fundació els podria ajudar a dur a la pràctica les seves idees: “Els bombers de les bri­ga­des de Gi­rona, Lleida i Tarragona van estar-hi d’acord i així fou com, amb l’ajuda d’una primera aportació de Caixa Catalunya vam poder començar les nostres activitats.”

Abans de comentar els projectes que ha dut a terme la Fundació Privada Bombers de Catalunya, Salvador Poch acaba d’ex­plicar la seva gestació: “El col·lectiu de bombers de la ciutat de Barce­lona va decidir no entrar a la Fundació, però els vam deixar les portes obertes per quan ho volguessin fer. De tota manera, també ens calia buscar gent fora de la professió perquè s’integrés a la nostra entitat, i uns dels primers que ho van fer van ser els monjos de Montserrat. També el president de la Generalitat va acceptar el càrrec de president honorífic.”

Però en­ca­ra els mancava algú amb imatge, amb carisma, per tal que fos més fàcil donar-se a conèixer: “Aquesta figura la vam trobar en la persona de Lluís Llongueras, que va acceptar encantat i ens va fer una escultura que s’ha convertit en el símbol de la nostra Funda­ció: es tracta d’un casc que ell va convertir en ocell i que porta per nom Ocell noble vetllant . És símbol de la rapidesa amb què actuem els bombers, de la nostra noblesa i del fet que sempre estiguem vigilant.”

L’accident que hi va haver a Madrid, als magatzems Arias, l’any 1991 en què van morir alguns bombers va fer que s’acceleressin els tràmits de la Funda­ció i aquesta passés dels papers a la realitat: “El senyor Llongueras va fer un monòlit a Montserrat i allà mateix vam fer-hi la inauguració.” Al nom de Bombers de Catalunya hi van afegir el de Sant Joan de Déu, patró de tots els bombers de l’Estat espanyol, per així representar millor tot el col·lectiu: “Som l’única fundació de bombers d’Espanya i volem que tots els companys se’n sentin partícips.”

Pel que fa a la voluntat de la Fundació i a les activitats que porta a terme, Josep Sáez, secretari de l’agrupació cultural de Lleida, sintetitza: “Aquesta entitat hi és, en primer lloc, per assistir al bomber que queda des­em­parat o a la seva família. I una vegada això queda cobert, aleshores ens decantem per qualsevol activitat que la societat ens demani, sigui a Catalunya, a la resta del país o a qualsevol altre lloc del món.”

El seu company, Miquel Palau, president de l’Agrupació Cultural de la província de Lleida, en relació amb això, explica: “El ventall de coses que fem és molt ampli i va des de les xerrades a les escoles i instituts de tot Catalunya, fins a les mobilitzacions per a causes humanitàries. Amb els bombers d’Andorra, vam anar al Camerun a muntar un hospital de campanya, i també vam anar fins a París recollint diners per a l’Hospital Geneton.”

A més, la Fundació no solament aplega els bombers professionals, sinó tam­bé els voluntaris: “Treballem també pensant en els companys vo­lun­­ta­ris i en els forestals, i procurem ajudar també tota aquella per­sona que, pel que sigui, hagi col·laborat amb els bombers i necessiti el nostre su­port.” Es tracta, en aquest sentit, d’intentar arribar allà on l’Ad­ministració no arriba: “Si jo demà tinc un accident, la meva vídua cobra­rà, però des­prés de tapar forats li quedarà poca cosa i haurà de fer el que pugui per tirar la família endavant, i nosaltres volem que sàpiga que si un dia no pot ar­ribar a final de mes, pot trucar a la nostra porta, perquè el seu marit ja no hi és, però nosaltres érem els seus com­­-panys i procurarem ajudar-la tant com puguem.”

Salvador Poch i Miquel Palau van ser dos dels molts bombers que tre­ba­llaren a Sarajevo i en passar per Itàlia van rebre ajuda dels bombers italians durant la guerra de Bòsnia: “Vam arribar allà enmig d’un foc creuat i vam treballar molt per aconseguir fer realitat el projecte que teníem; havíem de re­cons­truir una resi­dèn­cia per a malalts de tuber­culosi i convertir-la en un hospital de campanya, i ho vam fer, tot i que les condicions van ser molt dures. De fet, cada poc més de quinze dies canviàvem els bom­bers perquè no agafessin traumes, perquè el que vèiem allà, cada dia, era molt dur.”

El que els sap una mica de greu és que a Catalunya s’ha­gi reconegut poc la feina que hi van fer: “Recordo, també, com vam ha­ver d’ajudar uns taxistes que volien lliurar els diners que havien recollit per a Sara­jevo, però quan van veure que allò era una guerra de debò no sabien què havien de fer. Aleshores, nosaltres ma­tei­xos ens vam en­carregar de fer arribar el seu ajut allà on era ne­ces­sari, perquè allà se’ns coneixia, a diferència del que passava aquí.”

Josep Sáez també recorda el seu viatge a Camerun: “Ens va costar molt recollir el material que volíem portar cap allà per ajudar un metge que treballava sol en un hospital on atenia gairebé dues-centes mil per­sones. Una ONG de Madrid, Jóvenes del Tercer Mundo, ens va ajudar amb cinc milions de pes­setes i vam poder muntar l’expedició. Allà, però, ens vam trobar amb complicacions a l’hora de descarregar el material al port. Per sort, els bombers del país i, en especial, el Tinent Coronel José Luis Béhiga Monssinga ens van acollir sota la seva protecció i, finalment, vam poder dur a terme el projecte i tot va sortir tal com estava previst.”

Els bombers treballen en totes aquestes iniciatives a compte de les seves vacances i dies personals, i es lamenten que l’Administració no els ajudi prou per poder engegar nous projectes. Tots ells saben que treballen en una feina que comporta un risc considerable, però no deixen de ser bom­bers per molt lluny de casa que estiguin: “La resposta dels bombers ca­talans és la mateixa que la de qualsevol bomber del món, i hauria estat la mateixa que van tenir els bombers de Nova York el dia 11 de se­tembre de 2001. Davant un sinistre, nosaltres no podem tirar enrere, sempre hem d’anar allà on la gent més ens necessiti.”