Siro A. Arias
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Siro A. Arias

LANDWELL ABOGADOS Y ASESORES FISCALES

Text del 2001

“En el treball en grup és on nosaltres donem un valor afegit a l’empresari”.

A Barcelona es concentren les grans firmes nacionals i internacionals del món de l’assessorament empresarial. Entre elles destaca PriceWater­houseCoopers, una consultoria de referència i prestigi reconeguda tant dins del sector de l’assessoria com en el món de l’empresa a escala mundial. Un gran equip de professionals s’encarrega de resoldre problemàtiques com­plexes que afecten la societat actual. El responsable de l’àrea juridicofiscal d’aquesta firma, denominada Landwell Abogados y Asesores Fiscales, és Siro A. Arias, que s’encarrega de coordinar més de 600 professionals que desenvolupen la seva tasca des de les delegacions ubicades a les ciutats més importants del territori espanyol.

A Barcelona es troba un equip de 200 persones, i aquí és on Siro A. Arias va iniciar la seva trajectòria fa 27 anys. Des del càrrec que ocupa en l’actualitat parla de l’ampli ventall de serveis que reben els particulars i els empresaris que recorren a Landwell: “Dins de l’àmbit jurídic podem cobrir qualsevol qüestió. De totes ma­neres, ens estem centrant i especialitzant en unes àrees molt con­­cretes en què volem destacar. Una és la del dret tributari i d’as­ses­sorament fis­cal; una altra, la del dret societari i dels negocis, i una tercera àrea és el dret de les noves tecnologies.”

El món de les noves tecnologies entra amb força a la societat actual i obre enormes possibilitats. “Hem creat un bon equip d’advocats i assessors fiscals per poder cobrir les necessitats i les noves problemàtiques que aniran sorgint en els propers temps: el comerç electrònic n’és una. Nos­altres volem ser pioners en aquest camp i col·laborar en la reso-lució de les contingències que apareguin: contractes, protecció de da-des, firma electrònica, àmbit de tributació de les operacions…”, un equip que reuneix professionals de nivell i amb prestigi com Javier Ri­bas, “persona clau per entendre jurídicament el negoci d’internet a Espanya.”

A banda de les tres àrees esmentades n’hi ha d’altres igualment signifi-cati­ves, com la del dret administratiu, el financer, el laboral i el processal. “Un camp que ha anat assolint més importància dins del dret admi­nistratiu és el que fa referència a temes de medi ambient. Estan apareixent de forma constant nous problemes que exigeixen pro-fessionals ben pre­parats i la nostra voluntat és poder afrontar qual­sevol problemàti­ca. La situació mediambiental és un tema preo­cupant que ens afecta a tots i n’hem de prendre consciència.” En l’à­rea de dret processal, “els darrers temps estem actuant molt en temes d’arbi­tratge. Precisament, acabem d’ajudar a recuperar a través d’un ar­bitratge un domini d’In­ter­net, el de barcelona.com per a l’A­jun­ta­ment de la ciutat.” Una fita important que de ben segur marcarà una pauta en la problemàtica sobre els dominis a la xarxa.

En aquest món marcat per la tendència a la globalització, les fusions d’em-preses són a l’ordre del dia. “Nosaltres tenim un equip, integrat per economistes i advocats, que s’encarrega d’aquestes complexes ope­ra­cions. Un despatx com el nostre té la possibilitat de conjunyir els punts de vista de dos tipus d’especialistes que realitzen un treball comú. No es pot dur a terme una fusió si no es disposa d’un gran ventall de coneixements i per això es necessita un equip multidis-cipli­nari de gent. En el treball en grup és on nosaltres donem un valor afe­git a l’empresari.” En aquest sentit, en Siro –que és eco-nomista– posa de manifest que la combinació advocat-economista és essencial. “Hi ha cen­tres universitaris on es cursen estudis amb els quals se surt amb la carrera d’advocat i la d’economista. Crec que és molt interessant per­què en la nostra activitat s’han de tenir co-neixements de les dues disciplines, ja que estan molt interre­lacionades.”

No obstant, la forma­ció no s’acaba a les facultats. Entrar a treballar en una empresa d’assesso­ria com Landwell proporciona una font de coneixements i d’aprenentatge enorme en l’exercici de la professió. “Els nostres professionals tenen un nivell altíssim i gran part de la seva formació l’han adquirida treballant a l’empresa, impregnant-se d’una filosofia de treball, disciplina, rigor i professionalitat específica que és la que determina els nostres èxits.”

Aquests consultors han d’aprendre ben aviat que l’element bàsic quan s’en­tra en contacte amb el client és establir una relació de confiança: “Les opi­nions que afirmen que el petit i mitjà despatx assessor és el que més fomenta una relació estreta amb el client, enfront d’un despatx de grans dimensions que no és capaç d’entrar-hi tant en contacte, no són certes. Cadascun dels nostres professionals s’ha de guanyar la con­fi­an­­ça del client; si no fos així, no existiríem. Nosaltres tenim tres va­lors corporatius: el lideratge la voluntat de ser els millors, l’excel·lèn­­cia hem de prestar sempre el servei de més qualitat i que contribueixi a crear més valor per al client i el treball en equip. D’aquesta forma a­­­conseguim gaudir sempre de la confiança del client.”

L’empresari del segle XXI haurà de col·laborar inevitablement amb l’asses­sor d’empresa. El salt de les companyies als mercats internacionals i la complexitat en general del món econòmic exigeix bons professionals del sector que sàpiguen encaminar-les. “L’empresari no pot prendre deci­sions tot sol. Ell ha de donar la seva visió i objectius del negoci i bus­car l’ajuda dels assessors per poder-los assolir. No és sols això, cal que les empreses que s’internacionalitzin disposin del suport d’as­ses­sors amb presència als països on decideixin fer negoci. Nosaltres som un despatx integrat a una xarxa internacional i, per tant, presents arreu del món. Hem d’aconseguir que aquell empresari que vol realit­zar negocis a l’estranger tregui el màxim profit del país on va, però també aquí, a la seva terra. Hem d’estudiar i combinar quines accions s’han de prendre perquè obtingui el màxim de beneficis tant aquí com allà. Pensem que el servei que oferim ha de tenir un valor afegit per a l’empresa. Quan dónes molt de valor afegit, la factura final acaba sent molt barata.”

I afegeix: “Des d’Espanya prestem una especial atenció a la xarxa de despatxos de Llatinoamèrica tenint en compte la voluntat de l’empresari espanyol de ser-hi present. Plantegem que aquest em­pre­sari rebi un doble suport, des del nostre despatx primer i posterior­ment amb els professionals de la nostra xarxa de la zona.”

Com a punt i final, Siro A. Arias explica els objectius de Landwell en un futur immediat: “Volem ser líders mundials en assessorament juridi­co­­empre­sa­rial en totes les branques. Estem potenciant la nostra xarxa internacional i desitgem aplicar la filosofia de guanyar-nos la confian­ça del client i estar constantment a l’expectativa de qualsevol proble­mà­tica que aparegui per posar-hi remei al moment. La nostra aspira­ció és ser el despatx més important del món i, si fem les coses bé, el somni pot esdevenir realitat.”