Xavier Fondevila
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Xavier Fondevila Nadal

BUFETE FONDEVILA

Text del 2001

«Els con­cep­­tes de moral, justícia, ètica han canviat amb el temps i les so­cie­tats. Ni fa cent anys ni actualment es poden aplicar els mateixos cri­teris» 

Amb més de 25 anys d’exer­ci­ci i amb un sòlid despatx al darrere, Xavier Fondevila Na­dal ha desenvolupat una tra­jec­tòria extensa que li permet mirar-se l’advocacia des d’u­na perspectiva privilegia­da. Fer una ullada als seus inicis professionals ens situa en un moment cabdal en la història d’aquest país: el pro­cés de­mo­­­­cratitzador estava tot just co­mençant i s’havien de can­viar moltes coses si es volia cons­truir una societat lliu­re i amb drets.

“Els ad­vo­cats han vis­­cut aques­­ta època molt de prop perquè jurídi­ca­ment s’han produït grans canvis legislatius. Un dels temes que més preocupava era el fiscal. Recordo que en a­quells primers temps de democràcia l’em­presari va rebre una gran pressió. Es volien trobar els defrau­dadors, cosa que va generar un cli­ma de por molt marcat per part del món em­pre­sarial vers la hi­senda pública. Això no ha canviat gaire: les re­la­cions amb l’Admi­nistració d’hisenda sempre seran controver­tides. Mentre el principi pel qual es regeixen sigui que has de demos­trar que ho has fet tot bé, serà complicat tenir una concepció diferent de l’Ad­mi­nistració. Hem d’acceptar la va­riabilitat de la fiscalitat i també el fet que l’as­sessor és una peça clau per a­judar a complir la norma­ti­va.” Xavier Fondevila coneix molt bé aquest àmbit però també d’altres. Parteix d’una concepció de l’assessorament ju­rídic de tipus integral, basat en un advocat generalista capaç d’es­pe­cia­lit­zar-se quan ho requereix un cas.

Bufete Fondevila l’integra un equip de professionals del dret que està ad­quirint a diari nous coneixements per aplicar a la tasca quotidiana d’as­ses­so­rament. “Vivim en un món que es belluga constantment. No hem de limitar-nos a l’especialització. La nostra professió exigeix tenir no­cions sòlides de moltes coses. Sento una gran admiració per un dels millors juristes d’aquest país, Josep Joan Pintó Ruiz, eminent civilista i defensor de l’advocat generalista. Comparteixo unes paraules que em va dir: ‘L’advocat que sap més d’un tema és el que més se l’ha es­tudiat.’ Totes les ciències tenen una part tècnica i una de filosò­fica. S’ha de conèixer la filosofia i després anar a buscar l’aplicació tècnica. Hem d’absorbir informació jurídica de tots els àmbits i conèi­xer les eines (llibres, bases de dades, etc.) que ens hi donen accés. Si es co­neix el rerefons que s’amaga dins d’una branca, es pot tenir capacitat d’interpretació general; després cal dirigir tots els esforços a l’estudi d’allò concret que ens ha de portar a una resposta adequada.”

Els ser­veis del despatx van destinats al món empresarial. La complexitat cre­ixent de tot allò que hi està relacionat demana la participació d’advocats que pu­guin evitar o resoldre qualsevol problema. “La societat empre­sa­rial ha en­tès que l’assessor jurídic és una persona de confiança en qui recol­zar-se quan hi ha problemes, però també un coneixedor de la llei que aconsella l’empresa en les estratègies de futur. L’asses­so­ra­ment trac­ta d’evitar el conflicte o bé aconseguir un objectiu econòmic.”

Precisament, el món del dret no és igual a tot arreu. La justícia és quelcom subjectiu que “depèn de l’entorn històric, social, territorial… Els con­cep­­tes de moral, justícia, ètica… han canviat amb el temps i les so­cie­tats. Ni fa cent anys ni actualment es poden aplicar els mateixos cri­teris en un punt del planeta que en un altre. El que per a la nostra so­cietat pot ser just, pot no ser-ho en una altra. Per tant, les normes responen a unes situacions i són variables. També són diferents les formes de desenvolupar la justícia. A Espanya ens regim per un sis­te­ma derivat del dret romà, un sistema judicial d’arrel llatina. Als paï­sos anglosaxons es basen en la common law. Mentre que en el sis­tema llatí el jutge va molt més reglat, s’ha de cenyir a una llei, en la jus­­­tícia anglosaxona hi juga un paper molt important la in­terpretació que pugui fer. També és cert que se’ls exigeix una pre­paració molt àmplia, i acostumen a ser persones amb coneixements sòlids, uns sa­vis amb una dilatada carrera en el camp jurídic.”

En aquest punt es posa de ma­nifest un aspecte del món judicial espanyol que genera força con­­­tro­vèrsies: “Amb el sistema actual una persona pot ser jutge relati­vament jove. Malgrat que la seva experiència és poc àmplia, li pot to­car re­soldre casos molt simples i d’altres de molt complexos pels quals pot­ser no està humanament prou preparat. L’experiència, els co­­nei­xe­ments, la forma de raonar, la saviesa… són acumulatius, i no te­nim els mateixos als 30 que als 50 anys.”

En tot cas, s’està observant u­na certa tendència a prendre com a referent el sis­tema jurídic americà. “Con­­­­­sidero que la nostra estructura legal és mi­llor que l’anglo­sa­xo­na, dei­xa menys peu a la interpretació. Cada de­finició jurídica té la se­va prò­pia regulació i el jutge està més limitat a cenyir-se a allò es­tablert. De totes maneres, crec que el nostre sis­te­ma anirà retro­cedint a favor de l’anglosaxó.”

El bufet Fondevila treballa dins i fora del país. Moltes de les empreses a les quals assessora surten a l’estranger i a l’inrevés, companyies foranes s’ins­tal·len a Catalunya. “Al nostre client li donem un tracte personalit­zat, a­rribem a conèixer el funcionament de la seva empresa i de totes les seves necessitats. Aquesta proximitat fa que la nostra tasca sigui més precisa i de més qualitat. L’assessorament difícilment pot res­pon­dre a preguntes concretes de moments específics. S’ha d’anar més enllà i tenir un coneixement global de l’empresa i del seu sector per poder formar-se un criteri que permeti interpretar correctament la situació.”

I afegeix: “L’advocat que treballa en el món empresarial ha de tenir un sentit pràctic de les coses. Hem de pensar que si hi ha un problema s’ha de ser pragmàtic, ràpid en trobar la solució que sigui el menys costosa possible en el sentit econòmic, personal i estratègic, i que se solucioni amb celeritat. De fet, el millor és evitar el conflicte arribant a un pacte amb la part contrària.” Amb claredat s’ha expressat aquest ad­vocat barceloní, un model de professionalitat i coherència per a qualsevol jove que vulgui formar part del món del dret.