Marta Boza
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sra. Marta Boza Rucosa.

Text del 200

“És complicat per a la dona obrir-se camí en l’assessorament empresarial, si bé s’ha avançat des de l’època dels inicis de la meva mare»

L’esperit de servei cap a l’em­pre­sa es troba personificat en Marta Boza Rucosa, una ad­vo­cada enamorada del món jurídic. Malgrat la seva joven­tut, l’experiència que aporta no és tan sols produc­te d’una veritable nissaga d’advocats vocacionals –el seu pare, Ca­si­miro Boza; la seva mare, A­vel·lina Ruco­sa, i la seva ger­­­­ma­na, Anna Boza–, sinó so­bretot d’un cu­rrículum pro­fes­si­o­nal as­so­lit com a advo­ca­da espe­cialis­­ta en asses­so­ra­ment ju­­rídic d’em­­presa: “A la me­va família tots som ad­vocats. El meu pare es de­­­dica a te­mes comple­­­men­­­ta­ris, i col­­la­­bo­rem en al­guns ca­sos. La meva ma­re és ma­trimonia­lis­ta; amb ella comparteixo despatx i participo en la ves­sant econò­mi­ca de les dissolucions de comuni­tats de béns. L’es­pe­ci­alitat del meu departament és l’àrea de l’empre­sa, en la se­va pro­ble­màtica mer­cantil, comptable i fiscal. La meva ger­mana es­tà es­peci­a­litzada en dret esportiu.”

Durant els temps d’estudiant, la relació amb el despatx familiar era estreta, però de seguida Marta Boza va comprendre que era millor desllaçar el tema familiar del professional. Desenvolupar la professió a altres bufets li serviria d’enriquiment i la proveiria d’un creixement personal tangible en les seves paraules: “He treballat a cinc despatxos, que m’han marcat positiva­ment, i això ho recomano a tothom. He tingut sempre clar que és molt constructiu saber diferenciar entre la família i la feina. A casa em van donar suport, fins i tot després han aplaudit la meva decisió. Passats sis anys, molt més formada i satisfeta d’haver aconseguit espavilar-me sense cap sostre, vaig sentir la necessitat de prendre responsabili­tats tota sola i de no tenir ningú per sobre meu. Això em va impulsar a posar-me pel meu compte, a volar sola.”

Sempre l’ha fascinada el món empresarial, i des d’un bon començament es va especialitzar en els marcs fiscal i mercantil. “Vaig fer un màs­ter d’as­ses­soria i de gestió tributària a Esade, i he seguit aquesta es­pe­ci­a­lit­zació amb altres cursos sobre diversos impostos, anàlisis dels criteris de sancions, comptabilitat avançada, direcció de reunions i negocia­ció.” Ella pot assegurar que “és complicat per a la dona obrir-se camí en l’assessorament empresarial, si bé s’ha avançat des de l’època dels inicis de la meva mare. La meva experiència amb els clients és que, després de respondre preguntes i consultes sobre els temes dels quals sóc especialista, finalment s’adonen que els has resolt els as­sumptes favorablement, és a dir de forma ràpida, directa i sense va­cil·lacions. Llavors, els pre­ju­dicis queden superats.”

Sempre s’ha d’intentar tenir un contacte molt estret i sincer amb el client i viceversa: “Com més sàpiga de la seva empresa, millor podré calibrar coses de les quals ni ell mateix coneix les repercussions. La tasca de l’assessor jurídic comporta una gran responsabilitat, fins i tot quan el directiu no ha pres la decisió que tu li suggeries. Has de formular mol­tes preguntes per portar un control exhaustiu i copsar matisos relle­vants. Diria que l’assessor es compromet molt més enllà de les ac­cions del client. Reconec que jo m’involucro massa i que pateixo davant la complicitat que et demana el client, però tot depèn del risc que l’empresari decideixi assumir i del teu sentit de la responsabilitat i de la professionalitat.”

De vegades, la figura de l’assessor topa amb si­tuacions inversemblants en les quals “es juga el client, però jo tinc molt clar que la meva ètica professional, el meu honor i la meva reputació estan per damunt de tot. S’han de tenir les idees clares, l’assessora­ment ha d’arribar allà on tu pots fer-ho.” El que impera en el tipus d’as­sessorament que ofereix Marta Boza és un criteri contundent, basat en la defensa dels interessos dels clients: “El meu servei comença des de la base. Si sorgeix un problema, aquí estic jo per lluitar. Un procediment sempre s’ha d’evitar però en temes d’institucions, sancions i resolu­cions injustes, jo sóc la primera a recórrer, i així ho transmeto a l’em­pre­sari, que decideix fins a on vol que arribem.”

La vida de l’assessor està consagrada a aconsellar l’empresari en tot mo­ment: “A llarg termini, el client acaba molt satisfet amb el servei. Li a­gra­den les solucions i sobretot el fet de facilitar-li les coses, amb dis­cre­ció i sense molestar-lo gaire. No vol ni doctrines ni un ventall de mil solucions, vol que t’hi involucris. Val a dir que amb el temps s’ob­ser­va que compleix millor les obligacions fiscals. La preocu­pació més co­­­­mu­­na és buscar l’opció més econòmica dins la legalitat; no és reco­ma­na­ble passar d’economia d’opció a opció econò­mica perillosa…”

La protecció de dades és un dels assumptes davant dels quals Marta Boza se sent sensibilitzada: “És un tema molt interessant i actual. Vaig viure de ple la modificació de la llei. Crec que la nova, en molts aspectes, està molt bé i s’han de protegir les dades, però té mancances. És una qüestió pendent i complexa.”

El futur professional es presenta ple de novetats i de reptes que ella no dubta a observar amb serenitat: “Veig projecció en el món empresarial. Es­pe­ro tenir una estructura més sòlida i gran, augmentar la clientela, disposar d’un equip més nombrós. Assumeixo la necessitat d’oferir un assessorament molt actualitzat i gens desvinculat dels canvis ac­ce­lerats que pateix la nostra societat i de fer ús de les noves eines tec­nològiques. El dret és un repte constant, has d’estudiar sense pa­rar i cada cop més ràpid. La nostra feina, en aquest aspecte, comporta una gran responsabilitat ja que has de donar consell i solucions sobre qüestions molt innovadores i, quan la llei no està ben definida, trepit­gem un terreny bastant llefiscós. Ens cal gent estudiosa del dret que faci doctrina. No oblidem que entre tots creem la legislació.”

La sinceri­tat i la integritat d’aquesta jove advocada són decisives quan afirma que “vull arribar lluny però amb dignitat. S’ha de tenir ambició, i entenc que aquesta s’assoleix quan fas que la teva trajectòria romangui neta i al mateix temps dónes solucions als problemes dels teus clients.”