Sra. Anna Maria Duran
Sra. Anna Maria Duran
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SRA. ANNA MARIA DURAN

FUNDACIÓ OBSERVATORI ESTEVE DURAN

Text del 2002

La fascinació pel firmament només l’explica l’ànsia de saber sobre l’univers que ens envolta

L’afició a l’astronomia d’Esteve Duran, tot un erudit fill de Granollers, cons­ti­tu­eix la Ilavor d’on va néixer la fundació que ara presideix la seva filla Anna Ma­ria Duran i Casanovas, amb l’ajut de Josep M. Gómez Forrellad, Josep Pal­­me­rola (alcalde de Seva), Josep M. Comas, Anna Comas, Mer­cè Comas, Joan Guarro i Enric Garcia Me­lendo. La senyora Duran ex­plica que el creador de l’Observatori co­men­çà “obser­vant les estre­lles a l’hort dels seus pares.” Molts anys des­prés, ja pare de família, aquest eminent quí­mic decidí “cons­truir-se una casa on pogués ubicar un teles­co­pi.” L’indret escollit va ser la urba­nit­zació El Montanyà, al municipi de Seva.

Som a finals de la dècada dels 70. La presidenta de la Fundació comenta que el projecte del seu pare resultava “inusual”, ja que havia previst que la ca­sa la coronés una cúpula per col·locar-hi un telescopi d’una considerable grandària. Els arguments i “la il·lusió” d’Esteve van comptar amb el re­col­za­­ment del consistori municipal i en especial del seu alcalde Josep Pal­me­ro­la, que des de sempre ha estat molt implicat en tot allò relacionat amb la Fun­da­ció. Anna Maria ressalta el fet que avui no podríem parlar de la Fun­da­ció Pri­vada Observatori Esteve Duran si no fos pel suport rebut del poble de Seva.

Afegeix que, perquè aquell emprenedor pogués fer realitat el seu “somni”, ca­lien “bons companys”, i subratlla la importància rellevant que al llarg del ca­­mí recorregut per Esteve van tenir Josep M. Gómez, astrònom i director de l’Observatori i Joan Guarro: “Sense ells no seríem on som. Van ser ells qui, després que haguéssim fet gestions i consultat empreses de te­lescopis d’arreu del món, van suggerir que construíssim el telescopi a Catalunya.” Concretament, els tallers Basellga de Mollet del Vallès van ser els encarregats de donar forma a la idea d’aquest català. Una obra d’a­ques­tes característiques requereix grans esforços, i els seus impulsors hi van invertir uns 15 anys. Tant s’hi van esmerçar que fins l’actualitat el te­les­co­pi de la Fundació és “el més gran de Catalunya.”

El 30 de desembre de 1994, l’Observatori Astronòmic es va inaugurar comp­tant amb la presència del president de la Generalitat. No havia passat un any, acomplert de poc el seu somni, Esteve Duran ens deixava l’11 de se­tem­bre de 1995. La seva filla es va trobar davant d’aquell llegat tan par­ti­cu­lar que li deixava el pare. La seva decisió estava clara: “Havia de con­ti­nu­ar el seu somni.” Precisament, és en aquest període que s’in­cor­po­ra una persona cab­dal per a la Fundació, Enric Garcia Melendo, enginyer en tele­co­mu­ni­ca­cions i doctor en astrofísica, el qual treballa a l’Observatori As­tro­nòmic des de fa sis anys.

Els primers passos van estar guiats per “la prudència”, calia “demostrar-nos a nosaltres mateixos la nostra capacitat d’investigar i de divulgar les descobertes dutes a terme a l’Observatori. Abans de constituir la Fun­­da­ció, volíem ob­te­nir el re­co­neixement de la comunitat científica inter­­na­cional. En poc temps vàrem publicar un gran nombre de tre­balls cien­tífics i així va cre­ar-se la Fundació Privada Observatori Es­te­ve Du­ran.” En són patrons els membres de la família d’Anna Maria, el seu marit Josep M. Comas i les se­ves filles Anna i Mercè, l’Ajuntament de Seva, i en nom seu l’alcalde Jo­sep Palmerola, Josep M. Gómez i Joan Guarro Flo (des­­cobridor de l’asteroide Catalonia).

La Fundació constitueix un “reflex d’allò que el pare desitjava, la di­vul­ga­ció dels coneixements.” I és que, per sobre de tot, aquest inquiet català era “un pedagog”, com ho demostra el fet que, al llarg de la seva fructífera vida, fundés un centre de formació a Granollers l’any 1942, anomenat CEM. En aquest sentit, la seva filla Anna Maria va continuar i continua essent ti­tu­lar i directora d’EDUCEM Centres d’Ensenyament.

L’Observatori rep visites tant d’escoles, com de grups d’empreses i grups pri­vats dins de la seva finalitat divulgadora. Des de la Fundació també es duu a terme “la supervisió de projectes universitaris de final de carre­ra.” El te­les­copi de l’Observatori Astronòmic Esteve Duran atrau estudiosos pro­cedents de totes les disciplines, “no únicament relacionats amb l’as­tro­no­mia i l’astrofísica, sinó també amb la mecànica, l’electrònica i la in­for­màtica, donat que totes aquestes disciplines són presents en un te­les­copi modern.” Per als projectes, la Fundació ha establert convenis amb cen­tres d’ensenyament superior i universitats.

Quina és la raó d’aquesta fascinació pel firmament? L’astrònom que ens a­com­panya, Josep M. Gómez, ho explica de manera planera: “L’ànsia de sa­­ber so­bre l’univers que ens envolta.” La presidenta de l’entitat sub­ratlla que “la contínua evolució de les tecnologies i les necessitats de la so­cie­tat, obliguen els qui treballem en aquest món a plantejar-nos fites am­bi­cioses. De sempre tenim previst dur a terme nous projectes.”

Un dels projectes més acariciats és la creació d’un centre astronòmic que pu­gui desenvolupar els tres eixos vertebradors de la Fundació: la recerca, l’en­senyament i la divulgació a tots els nivells. Per a aquest ambiciós pro­jec­te es disposa ja de la cessió d’un terreny a El Montanyà (Seva) on s’u­bi­ca­rà el nou centre. La primera fase del projecte ja està endegada. Es dis­po­sa d’una quantitat molt important de material astronòmic i de fun­cio­na­ment de propietat cedit a la Fundació. La ubicació del centre astronòmic és pri­vi­le­­giada, a prop de gran part de la població de Catalunya, amb bones co­mu­ni­ca­cions, instal·lacions i serveis, i a tocar del parc natural del Montseny.

El centre podrà atendre la demanda tant de científics del nostre país com de l’estranger, que ja han manifestat el seu interès per treballar i realitzar es­ta­des al centre d’investigació, atrets per les facilitats que ofereix l’ob­ser­va­to­ri. “Disposarà de la part per acollir els científics i experts que tindran els seus propis telescopis i àrees de treball, com també la major part del cen­tre es dedicarà a l’ensenyament i divulgació, permetent el con­tac­te directe amb instrumental, observació i experimentació. La pas­sió pel món de l’astronomia és evident, això es pot constatar en la quan­titat de consultes diàries que rep la nostra pàgina web.”

Els investigadors de la Fundació Privada Observatori Esteve Duran col­·la­boren i han fet treballs amb un gran nombre d’institucions, entre elles el Grup d’Estudis Astro­nò­mics, el Jet Propulsion Laboratory, l’Hub­ble Space Te­lescope Institute, la Uni­versitat de Toronto, l’Observatori Naval dels EE­UU, la Universitat de Louis­ville dels EEUU, la Universitat del País Basc, el Plan Na­cional de Investigación… i és que aquests ca­ta­lans, lluny de tenir el cap als núvols, han dut a terme programes d’un abast con­siderable. A més de les moltes publicacions que ja tenen al seu haver, val a dir que “hem estat els primers a fer un planisferi estel·lar en ca­ta­là. També creem el nos­tre propi material multimèdia destinat a la di­vul­gació i a l’ense­nya­ment.” L’Observatori, a més, està associat a la Fun­da­ció Catalana per a la Recer­ca.

El somni de l’artífex de l’Observatori, s’ha fet realitat i amb escreix. És emo­tiu imaginar-nos com Esteve Duran deu veure l’evolució del seu somni, això si s’ho està mirant des d’algun lloc d’aquest cel que tant es va estimar.