Anna Mercadé Ferrando
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sra. Anna Mercadé Ferrando

FUNDACIÓ INTERNACIONAL DE LA DONA EMPRENEDORA

Text del 2002.

La Fundació Internacional de la Dona Emprenedora re­pre­­sen­­ta un col·lectiu de més de 500 empresàries que ocu­pen més de 7.000 tre­balla­dors i amb un volum de ne­go­ci de més de 300 milions d’euros: “Som una fun­da­ció priva­da sen­­se ànim de lucre, au­­to­­­su­­ficient econò­mi­­ca­ment. La nostra sos­te­ni­bi­li­tat eco­­nò­­mi­ca es ba­sa en l’apor­ta­ció dels mem­bres funda­dors i també de les sòcies de la institució.” Aquesta au­­­to­­­no­mia econò­mi­ca els per­met, “una inde­pen­­dèn­cia d’ac­­­­tu­a­­­ció i d’ex­pres­sió ple­nes, que ens fa lliu­res i que fa possible que for­min part de la nostra Fun­­da­ció em­pre­­sà­ri­es amb sensibilitats polítiques diferents. Tenim present sem­­pre que la nostra tasca és social.”

“El nostre objectiu fonamental és donar reconeixement a la dona em­­pre­sària, com a propulsora de l’economia i promoure-la als llocs de presa de decisió econòmica i financera, a fi de canviar les regles i la cultura d’aquests cercles tan hermètics i tancats, tot promovent una nova escala de valors basada en l’humanisme i més en la preo­cu­pació en els RR.HH. que en els comptes de resultats. Soli­dà­ria­ment, i com a responsabilitat social que tenim, ajudem les dones perquè pu­guin crear empreses i ser independents econòmicament.”

Per assolir aquest important objectiu es valen de diversos procediments, el més important dels quals va ser la creació d’una línia de microcrèdits sen­­­se aval: “Les dones tenen idees brillants per muntar petits ne­go­cis, pe­rò els falta el finançament i suport necessaris. L’any 1999 la Fun­da­ció va signar el primer programa de microcrèdits amb el De­par­ta­ment de Treball i l’Institut Català de Finances, per concedir pe­tits prés­­tecs (12.000 euros) als projectes empresarials de dones que fossin via­bles. Deu de les fundadores van haver de posar un fons de cinc mi­­lions de pessetes com a fons de garantia per a possibles impa­gats.”

L’opció dels microcrèdits ja existia a diversos indrets del món, però va ser Anna Mercadé, promotora i presidenta d’aquesta Fundació, qui la va adap­tar a les circumstàncies específiques de Catalunya: “Vaig ser ex­per­ta per la Unió Europea en la creació d’empreses per part de les do­nes i tingué l’oportunitat d’adonar-me de les greus dificultats i limi­ta­­cions financeres que patien a l’hora d’engegar un negoci. Des­prés vaig estudiar als Estats Units, que oferia el sistema en el recol­za­ment empresarial. Allí pogué comprovar la vitalitat del sis­te­ma del mi­crocrèdit als EUA, l’Amèrica del Sud i Bangla Desh. En tor­­nar vaig adaptar la iniciativa a les nostres circumstàncies.”

L’experiència va ésser suficientment interessant com per fer que una en­ti­tat com La Caixa s’interessés per aquest programa: “El maig de l’any 2000 vam signar amb La Caixa el primer programa de microcrèdits de l’Estat espanyol. El 2001 vam signar un altre conveni per tot l’Es­tat espanyol (Fidem, La Caixa, Instituto de la Mujer i DG. PYME).”

Una altra labor que la Fundació porta a terme és el suport de la dona en el món laboral: “La independència econòmica és la base de la lliber­tat” per tal que pugui ser compatible la maternitat i el treball. “Una de les nostres tasques és exercir de lobby i proposar mesures socials al­ter­natives a l’Administració perquè es pugui compatibilitzar en millors condicions treball i família. Sovint, després, aquests projec­tes esdevenen lleis. En un dinar que es va dur a terme l’any 2000 amb el president Aznar, li vam plantejar unes propostes com ara les des­­gravacions fiscals per a les mares de família. Ma­lauradament, encara és difícil que una dona arribi a determinats càrrecs de res­pon­­sabilitat en una empresa, corporació, patronal, etc. Per això, sem­­­pre que hi ha una dona amb el perfil adequat que as­pira a aques­ta po­sició li brindem tot el nostre esforç i col·laboració perquè la pu­gui obtenir.”

Aquesta arribada de les dones a les posicions directives i de presa de de­cisions s’està retardant, segurament, perquè el pes de la maternitat i de la vida familiar ho dificulta. No hi ha dubte que un accés de les dones a aquests càrrecs no només comportarà un canvi en l’òptica de fer ne­go­cis, sinó també en el moment de fixar reunions i formes d’ac­tuacions, com indica Anna Mercadé: “Reunions curtes i efectives i dins d’ho­ra­ris europeus.”

Des de l’any 1998, la Fundació concedeix anualment premis a dones em­pre­sàries que han excel·lit i sobresurten a la seva tasca professional: Sita Mur, Lidia Delgado, Ton Comella, Mercè Paniker, Carme Ruscalle­da, Mar Raventós, Marta Valls, etc. La Fundació Internacional Dona Empre­ne­do­ra està recollint els primers fruits de la seva activitat: “Estem rebent un suport molt ampli per part del sector empresarial, no només de do­nes, sinó també d’homes empresaris que desitgen treballar en un món més just i igualitari. En les pàgines d’economia dels mitjans de co­municació, ja hi apareixem sovint, la qual cosa era una de les nos­tres pretensions fonamentals perquè volem ser un òrgan que im­pulsi l’economia d’una manera diferent i volem el reconeixement de la creació de riquesa per part de la dona.”

Prova d’aquest creixement és que, malgrat haver nascut i crescut a Ca­ta­lunya, “hem obert una delegació a Madrid, i hem creat els primers pre­mis ‘Emprendiendo con microcréditos’.” Aquest gran projecte hu­ma­nista i progressista ha estat possible gràcies al “suport personal i eco­nò­mic de moltes empresàries i molts empresaris que presten els seus di­ners i el seu temps per tirar endavant aquest projecte, i a la col·la­bo­ració institucional de diverses entitats privades, que s’en­carre­guen de sufragar les despeses dels actes i premis que cele­brem. A més, també hem de destacar les sis persones que tenim en plantilla i que sempre donen el millor d’elles mateixes per tirar-lo endavant i cons­­truir un món millor, on les empreses representin i exposin va­lors més humanistes i humanitaris.”