Sra. Beatriz Fernàndez Tubau et alia
Sra. Beatriz Fernàndez Tubau et alia
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SRA. BEATRIZ FERNÀNDEZ TUBAU

ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESÀRIES I EXECUTIVES

Text del 2002

El nostre objectiu bàsic és: en igualtat de condicions, igualtat d’oportunitats.

L’Associació Catalana d’Empresàries i Executives és una mostra més de la bona salut del teixit associatiu al nostre país, una realitat que és valorada de forma molt positiva per aquesta entitat que agrupa tant “les dones amb iniciatives empresarials, les empresàries, com les executives empresarials, encarregades de la gestió de les empreses.”

Des de l’Associació són conscients que l’agrupament i exposició conjunta de les problemàtiques d’un col·lectiu pot ajudar a fer que els organismes competents trobin de forma més idònia i més ràpida les solucions adequades per donar-los resposta. Aquest va ser l’esperit que inspirà la creació d’aquesta organització, que té actualment 240 associades i que ha anat evolucionant en els seus objectius i plantejaments al llarg del temps, tal com també ho feia el panorama social: “L’any 1981 es va constituir la nostra Associació. Va ser la primera institució que es va crear per representar, informar, assessorar i recolzar les dones empresàries i executives. Un dels objectius primers va ser pertànyer a les entitats empresarials més importants. La primera va ser Foment del Treball; posteriorment la Cambra de Comerç i Pimec-Sefes. Així mateix, volíem donar-nos a conèixer en les institucions públiques: l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i, més tard, quan es va crear, en l’Institut Català de la Dona, el Consell de la Dona… i participar-hi de la manera més activa possible per tal d’assolir les nostres fites. Actualment, s’ha avançat, però encara hi ha molt per fer per aconseguir la igualtat d’oportunitats.”

Les activitats que s’estan desenvolupant al voltant d’aquestes dones són molt nombroses, però totes es vertebren sempre sobre el principi següent: “El nostre objectiu bàsic és la defensa dels interessos del sector i la millora de l’eficàcia empresarial de les nostres associades. Aquest gran objectiu es materialitza en múltiples activitats; la primera és la d’oferir informació sobre qüestions empresarials (jurídiques, de gestió, etc.) a les empresàries i executives que se’ns adrecen; la segona és oferir assessorament empresarial en tots els ordres, és a dir, integral, per facilitar la gestió dels seus negocis a les nostres associades”, de manera que només s’hagin d’encarregar de la part més creativa i puguin delegar tot el vessant burocràtic en especialistes en la matèria, però sense que això suposi que l’empresària deixi d’estar informada i assessorada per tal de poder prendre decisions i timonejar la seva empresa. “Un tercer aspecte és la formació. Per ser empresari, s’ha de comptar amb una formació sòlida perquè l’empresa sigui viable i creixi. L’Associació imparteix cursos, seminaris i conferències.”

Aquest aspecte és especialment important, atès que des de l’Associació es propugna la idea que cal un condicionament permanent dels coneixements empresarials, jurídics i de màr­queting per adequar-se a les noves necessitats empresarials i del mercat. A més a més, el seu vast nombre d’activitats també comporta un altre as­pecte molt més valorat per les seves repercussions econòmiques, “la signatura de convenis amb determinades entitats bancàries i empreses que permeten a les associades gaudir d’avantatges: descomptes, tracte preferencial i condicions avantatjoses, etc. En aquest sentit, la signatura de convenis preferencials amb altres entitats és cada cop més usual i important perquè les associades elogien molt especialment les facilitats que aquests convenis els comporten. Entre les nostres activitats de tipus cultural i divulgatiu destaquen els dinars –abans sopars– d’associades durant els quals un ponent de reconegut prestigi explica en profunditat, però de forma amena i il·lustrativa, un determinat aspecte d’interès per a totes les associades, que després origina un debat. Hem arribat a la conclusió que aquesta fórmula és molt adient, ja que en un curt termini de temps –i són dones que sempre disposen de molt poc temps– poden rebre i comprendre una síntesi d’un aspecte que és fonamental per a les empreses o per a la seva correcta gestió.”

L’objectiu d’aquest acte i de totes les altres activitats que s’organitzen des d’aquesta Associació és aconseguir l’èxit empresarial i professional de les dones amb voluntat d’empresa. L’empresària té un esperit emprenedor per essència, que tard o d’hora sempre es manifestarà. Així doncs, no es pot parlar d’una edat tipus a l’hora de crear una empresa per part del sector femení, ja que cada cas ha tingut uns condicionants propis que han propiciat o retardat l’abocament cap a la seva vocació empresarial. No obstant això, és freqüent que “acostumin a ser dones que ja han passat per la maternitat. Moltes, per altra banda, creen la seva pròpia empresa com a forma d’autoocupació després d’un període d’allunyament del món laboral per dedicar-se a l’educació dels seus fills.”

Sigui quina sigui, però, la seva procedència i els factors que les determinen a fundar una empresa, el primer que s’ha de fer amb les futures empresàries és “informar-les convenientment, a través de l’assessorament, dels requisits i exigències que hauran de complir.”

Tots sa­bem que la dedicació al món empresarial no és pas fàcil i que per engegar un nou projecte no només calen bones idees. Per això mateix, és imprescindible que les persones interessades assumeixin aquesta arriscada aventura i tinguin coneixements de tots els avantatges, però també de tots els riscos que corren. Paral·lelament, s’ha de destacar la tasca que organitzacions com l’Associació Catalana d’Empresàries i Executives duen a terme per optimitzar les condicions econòmiques i de feina de les seves associades: “Assessorament al voltant de les subvencions, ajuts, beneficis fiscals que poden sol·licitar, etc.”

Evidentment, l’Associació no només constitueix una agrupació d´empresàries i executives amb uns objectius concrets –millorar la gestió de les seves empreses o de les empreses que tenen al seu càrrec–, sinó també una profitosa xarxa de relaciones humanes –de les quals es deriven relacions professionals– que permet la comparació i la contrastació de diverses maneres de gestionar i portar a terme grans i petits projectes empresarials, la qual cosa repercuteix en un enriquiment de tot el teixit empresarial. Actualment, encara és una realitat que les dones continuen tenint com a prin­cipal obstacle a l’hora d’assumir la seva tasca d’empresària “la cà­rrega física i mental que la família comporta.”

Com sempre, la creació d’una empresa parteix del sacrifici personal i de la renúncia a altres àm­bits personals, renúncia que, en el cas de la dona, tot i la seva importància per al progrés social, no sempre és ben compresa. Aquesta és una qüestió “d’índole sociocultural” que anirà desapareixent a mesura que les noves generacions substitueixin les actuals: “És una qüestió de temps i de presa de consciència de les nostres pròpies capacitats i quotes de responsabilitat.”

Aquesta profunda transformació s’assolirà a la nostra cultura com ja s’ha fet als països nòrdics.