Elvira M. Teresa Musso Borràs
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sra. Elvira M. Teresa Musso Borràs

FUNDACIÓ SALVAT-INQUIFARMA

Text del 2002.

“És fonamental que un nen entengui que darrere els descobriments  científics hi ha una gran il·lusió per ajudar la societat”

La Fundació Inquifarma va ser constituïda l’any 1972, quan Espanya co­men­çava a pensar a integrar-se al context europeu, per un total de 28 la­bo­ratoris farmacèutics amb la idea de donar-se suport els uns als altres per fer investigació química, farmacèutica i clínica. Laboratoris Salvat, ales­ho­res dirigit pel marit de l’actual presidenta de la Fundació, Elvira M. Teresa Musso, va ser un dels integrants del projecte. Ella mateixa explica com al­guns dels objectius primerencs de la Fundació continuen essent vigents: “La Fundació existeix per sintetitzar i desenvolupar productes farma­cèutics que aportin un benefici a la societat. Es tracta de buscar la ma­nera que les persones que estiguin capacitades per fer aquesta tas­ca la puguin fer. Que el treball que s’està fent a les universitats, el que en diríem investigació pura, pugui arribar a les empreses del sector i que aquestes la transformin en investigació aplicada.”

Jordi Iniesta, vicepresident de l’entitat, explica per quina raó la Fundació por­ta en l’actualitat el nom de Salvat-Inquifarma: “Quan va néixer aques­ta entitat que agrupava diversos laboratoris farmacèutics, hi havia la condició sine qua non que tots ells havien d’ésser nacionals. De fet, llevat d’un parell o tres, eren tots catalans, perquè aquí era on més desenvolupada estava la indústria d’aquest sector.”

El cas és, però, que, amb els anys, molts d’aquests laboratoris s’havien anat involucrant en companyies multinacionals, i d’altres constituïren les seves pròpies fun­dacions. Com a conseqüència, “l’any 1994, Laboratoris Salvat va pro­po­sar fer-se càrrec de la Fundació amb la mateixa finalitat o forma amb què havia estat constituïda.”

Va ser a partir d’aquell moment que Elvira M. Teresa Musso i els seus com­panys comencen una nova etapa al capdavant de la Fundació: “L’entitat ha­via atorgat durant molts anys beques i premis a la investigació. La primera beca, per exemple, es va atorgar a l’aleshores professor Ga­sò­liba per a la realització d’un estudi, que va ser el fonament de la seva tesi doctoral, sobre la incidència de les patents en la indústria espanyola.”

A partir d’aquella primera beca, moltes d’altres es van anar concedint cada any fins el 1986: “Amb l’entrada de l’Estat espanyol al Mercat Comú, algunes empreses farmacèutiques van començar a vin­cular-se amb grups multinacionals, tal com hem esmentat abans, i això va fer que ells mateixos creessin les seves pròpies fundacions, la qual cosa va fer que perdessin la llibertat de dur a terme projectes autònoms.”

Aquesta situació es va mantenir fins que l’any 1994 Labo­ra­to­ris Salvat es va fer càrrec de la Fundació: “A partir d’aquell moment, atorguem un premi que porta el nom de la Fundació, i que es con­cedeix cada dos anys a projectes que tractin sobre el de­s­en­­vo­lu­pa­ment de molècules d’aplicació humana. El que fan els inte­res­sats és presentar les pliques i aleshores un consell científic les es­tu­dia i busca qui ha presentat un treball millor, i aquest és el pre­miat per la Fundació. El més important és que aquesta investigació pugui ser transferida de la Universitat a l’entorn empresarial, per ser trans­formada en una millora social.”

Aquest premi, que en la pròxima convocatòria ja estarà obert a inves­ti­gadors de tot Europa, és hereu d’aquelles ajudes que l’entitat ja oferia des del 1972: “Els primers premis que vam donar eren d’unes dues-cen­tes mil pessetes, i aquest any la dotació ja serà de trenta mil euros, és a dir, uns cinc milions de pessetes. Als premis hi poden participar grups d’investigació amb un investigador principal i els seus col·la­bo­ra­dors, i en aquests moments estem treballant perquè tinguin ressò inter­na­cional, perquè pensem que ha arribat el moment de fer el salt a Eu­ro­pa.”

El tema sempre ha de fer referència a l’àmbit de la farmàcia: “Qual­sevol inves­tigació que doni peu a inventar, aplicar o millorar un proce­di­ment en curs”, afirma la senyora Musso. I afegeix: “Es pot trac­­tar d’una innovació total, però també de la millora d’un pro­duc­te que ja exis­teix. M’explico: pots tenir un medicament en com­pri­mits, i des­en­vo­lupar la seva aplicació en gotes perquè així pugui sub­mi­nistrar-se als infants.” La idea, a més a més, és que el grup inves­ti­ga­­dor pu­gui accedir a la patent del producte.

Cal no oblidar les dificultats que comporta desenvolupar un producte far­macèutic, perquè la societat en general tendeix a pensar que és cosa de quatre dies: “Un desenvolupament en el camp de la farmàcia pot por­tar de sis a vuit anys: primer s’ha de fer la  investigació exhaustiva de totes les molècules químiques, quina aplicació tenen i, si en te­nen, aleshores s’ha de comprovar la seva viabilitat, s’han de fer pro­ves amb animals, i després demanar els permisos necessaris per poder-ho fer amb humans. Això si cada pas es va complint i no s’ha de tornar a començar perquè quelcom ha fallat.”

No obstant això, tot aquest procés té poca repercussió en els mitjans de comunicació: “Par­lar de premis i d’investigació és poc noticiable, perquè són coses que no donaran resultat a curt termini, fins que el producte en qüestió surti definitivament a la venda, només aleshores trobarem la res­senya a la premsa, i només en cas que sigui un avenç molt impor­tant en el camp farmacològic.”

L’important, doncs, és que es doni a conèixer la investigació, que es faci el possible perquè tothom entengui que és essencial per a la societat: “Si jo he viscut molts més anys que els meus avantpassats és per al­gu­na cosa, és perquè hi ha hagut gent que ha investigat i ha tre­ba­llat per facilitar la recerca de nous productes que ens han ajudat a tenir una millor qualitat de vida”, afirma Elvira M. Teresa Musso. I afe­geix: “S’hau­ria d’incentivar la investigació en tots els camps, i es­pe­cial­ment en el sa­ni­ta­ri, perquè encara s’hi dediquen pocs diners i les empreses tenen po­ques facilitats fiscals per continuar tre­ba­llant en projectes que són molt llargs i costosos i que no sempre arri­ben a resultats que els permetin re­cu­perar les inversions que havien fet.”

I, probablement, el millor seria que també els més petits en­ten­guessin què és la investigació: “Els infants i els seus pares hau­rien d’agrair la tas­ca que fan molts dels profes­sors, que motiven els joves perquè en­ten­guin la importància que te­nen les investigacions científiques, per exemple. És fonamental que un nen entengui que darrere del des­cobriment de la penicil·lina hi ha moltes hores de fei­na, molts di­ners invertits i una gran il·lusió per ajudar la societat.”

Entitats com la Fundació Salvat-Inquifarma treballen cada dia perquè el desenvolupament de nous medicaments sigui possible, perquè aquells que han fet de la seva vocació en la investigació una feina tinguin prou recursos per continuar treballant, perquè només així el nostre país podrà contribuir a una millor qualitat de vida per a tots els ciutadans del planeta.