Francisca Duque
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sra. Francisca Duque Hernández

Sra. Francisca Duque Hernández

Text del 2001

«Que ara el jutge pugui veure el rostre de la part deman­dant i de la demandada i poder parlar cara a cara és molt positiu»

Deu anys d’exercici avalen la professionalitat de Fran­cisca Duque Hernández, una tre­ba­­lla­do­ra de mena: “Quan es­­tudiava, els meus pares, Sebastián Duque i Carmen Hernández, em deien que aquesta era la meva única obligació, però jo vaig vo­ler buscar una feina de mit­ja jornada per donar un cop de mà a casa. La millor he­rèn­cia que ens podien dei­xar a la meva germana bes­so­na, la Carmen, i a mi són els estudis.” Però ella tenia clar que “l’autèntic apre­nen­­tat­ge l’adquiriria un cop co­mencés a exercir. Així ho entenen la majoria d’estu­diants de dret.”

No va pas­sar per l’experiència de la passantia, si bé “els pocs casos que t’arriben al principi, als quals et dediques en exclusiva”, cons­titueixen sens dub­te una bona alternativa: “Els lletrats que tot just co­mencen a exercir esmercen tants esforços i atenció en el seu primer as­sumpte que el resultat ha de ser necessàriament perfecte.” Per a Francisca Duque, una dona molt optimista, la primera persona que va en­trar al seu despatx, ubicat a Badalona, està carregada de simbolo­gia: “Va ser un senyor que demanava diners. Em vaig prendre aquesta anècdota com un bon punt de partida.”

Admet que, al llarg dels anys, ha guanyat “seguretat en mi mateixa a l’ho­ra de treballar”, la millor garantia perquè “els altres també confiïn en tu i obtinguis clients fidels. Ara bé, si alguna cosa tinc clara és que la manera idònia de guanyar fama i clients consisteix a ser bo­na persona.” En aquell primer despatx de Badalona, “com que era si­tuat en un bar­ri de treballadors, els primers casos que van arribar es­taven rela­ci­onats amb qüestions laborals, sempre des del punt de vista de l’empleat.” Ara bé, ella volia anar més enllà i va començar “a col·­laborar amb gestories de la ciutat. Així va ser com vam iniciar el tracte amb la petita i mitjana empresa.”

Al principi d’exercir, amb menys de 25 anys, Francisca Duque es va sentir discriminada per la seva edat i sexe: “Quan els clients entraven al des­patx, es pensaven que jo era la secretària. Vaig haver de tallar-me els cabells, vestir-me amb roba seriosa i aparentar més edat de la que tenia. Vaig canviar d’imatge per fer-me respectar.” En alguna ocasió, “sobretot amb gent gran i de poca cultura, els primers contactes han estat difícils, si bé només els ha calgut conèixer-me per saber que es trobaven davant d’una bona professional.”

Actualment la seva oficina es dedica bàsicament a assumptes laborals i civils. A més dels molts casos relacionats amb el primer domini del dret, està al càrrec de la comptabilitat d’unes quantes empreses: “Liquida­cions trimestrals, nòmines i contractes.” Assegura, però, que a ella li agra­da “saber de tot”, de manera que, per estar en contacte amb una altra vessant del dret, el penal, és també advocada de torn d’ofici. Aquest “contacte esporàdic amb els delinqüents que assisteixo” no està mancat d’interès, per bé que “t’enfrontes a històries molt tristes. És una manera de veure l’altra cara de la realitat. Poder ajudar aquesta gent és un motiu de satisfacció personal.” Quant als clients privats, con­fes­sa que “em consideren una lletrada bastant bel·ligerant. No em fa res anar a judici. Si hi ha proves suficients, portem el cas als tri­bunals i prescindim del pacte. Això sí, en tot moment respecto la vo­luntat del client i l’informo sobre els pros i contres de cada opció.”

Visitant assídua dels jutjats, Francisca Duque està suficientment au­to­ritzada per aportar un punt de vista vàlid sobre les conseqüències de la nova Llei d’enjudiciament civil: “En el cas de Badalona, disposem úni­ca­ment de tres sales per a deu jutjats. Cal fer cua per celebrar judicis. Malgrat tot, que ara el jutge pugui veure el rostre de la part deman­dant i de la demandada i poder parlar cara a cara és molt positiu. Gràcies a la nova llei, s’imparteix una justícia més ràpida i justa. Tant és així, que les sentències es pronuncien l’endemà del judici.” L’aug­ment de l’oralitat “pot crear problemes al jurista especialitzat en dret civil, per­què no està avesat a emprar la psicologia per mirar de con­vèncer el jut­ge. El lletrat expert en dret laboral o penal, en canvi, més habi­tuat a les vistes, tindrà les coses molt més fàcils.”

Des de la seva especialitat en dret laboral, aquesta advocada de Badalo­na posa en evidència que, un cop a la sala, la defensa d’obrers i empre­saris és molt diferent: “Si representes el treballador, saps que el jutge pres­su­posarà que dius la veritat.” L’empresa, en canvi, s’emporta la pitjor part: “És qui ha de demostrar les seves raons.” En resum, “és molt més fàcil representar un membre de la plantilla que el propietari del negoci. Hi ha casos que et provoquen una terrible sensació d’im­po­tència.” L’actitud de l’obrer respecte a l’assessor és també diame­tral­ment oposada a la de l’empresari, perquè “quan travessa dificultats a la feina, ens visita constantment. El seu neguit és molt gran, per­què a casa de­penen del seu sou. La relació amb ell és molt personal. L’em­pre­sari, en canvi, tendeix a delegar el problema i et dóna poders perquè vagis a judici en nom seu.”

Sembla, des del punt de vista del rigor, que el món del dret laboral hauria hagut d’evolucionar al llarg dels darrers anys. Aquesta lletrada sap molt bé que “actualment les inspeccions per part de l’Administració són molt més freqüents”, però també és conscient que “la picaresca encara per­sis­teix. El client sempre cerca subterfugis per estalviar-se el paga­ment d’algun impost; en té prou a saber que una altra empresa està fent el mateix i no ha tingut cap problema. En conseqüència, si tu no l’assessores per obtenir els mateixos resultats, al seu parer no ets un bon advocat.” Sigui com sigui, Francisca Duque sap molt bé que els únics asos a la màniga per triomfar en la seva i en la resta de professions són “el treball constant i la responsabilitat.” Aquesta és la filosofia que “els meus pares em van transmetre” i la que ella i el seu marit, Sergio, també advo­cat, ensenyaran al seu fill de cinc anys, Sergi.